Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
AZ IGAZI ADVENT- Káldeusi Ösi Szövetség, szkíta kereszténység

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a TurulA szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fia

Melkezidek, Zarathusztra, Gudea szkíta egyistenhit papjai (Káldeusi Ösi Szövetség), mint Jézus és a szkíta kereszténység előhirnökei

hunharcos.wordpress.com/-

Melkhisédek, Uru-Solyma szumer-szkíta papkirálya, KENYÉR ÉS BOR – TEST ÉS VÉR 

Mózes könyvének igéi szerint a kenyér és bor szertartásbeli szerepeltetése nem zsidó eredetű, a zsidó nép születését megelőző szokás.
Mivel Jézus Melkhisédek rendje szerint való főpap, ezért logikusan Jézusnál és Melkhisédeknél a kenyér és a bor azonos jelentésű kell legyen (hitük egylényegű). Melkhisédek pedig nem zsidó, hiszen valójában Ábrámmal találkozott, aki csak később vette fel az Ábrahám nevet, ami után a zsidó és arab népek bibliai ősatyja lett.

 

Az úrvacsora és a kereszténység tehát a Biblia egyértelmű tanúsága szerint Melkhisédektől vagy még régebbről eredeztethető, nem héber eredetű ősi vallás.

Az egyháztörténelem botrányai, az egyházszakadások, és a végidők egyházainak szellemi-fizikai erőtlensége azt mutatja, hogy a zsidó-keresztény egyházak nem kősziklára építkeztek, mellőzik Péter apostolt.
A zsidó-kereszténység tehát nem valódi kereszténység, hanem, a régi iratok válogatásából, fordításából-ferdítéséből eredő félreértelmezés, hitehagyó eltévelyedés.

(Igy van. A szkita kereszténység az igazi kereszténység.- MAGHAR, szerk. )

Az úrvacsorában Jézus testét és vérét magunkhoz véve megemlékezünk Jézussal való testvériségünkről, és arról, hogy e világon mindannyian az anyaföldből vétetünk, ami a búzát és a szőlőt, a kenyeret és a bort, az ételt és az italt, egyszóval az életet adja.

A magyar testvér szó egyedülállóan fejezi ki az úrvacsora lényegét. Ugyis mondhatjuk, hogy az úrvacsora igazi lényegét magyarul lehet megérteni. Ismert az úrvacsora és a vérszerződés ősi eredetű szkíta-magyar szokásának párhuzamba állítása, lényegi azonosságuk feltételezése

MELKHISÉDEKI PAPKIRÁLYOK – MAGYAR PAPKIRÁLYOK- Atilla király utódainak, a Turul-nemzetségbeli (Árpád-házi, vagy Jézus-házi) királyoknak öröksége a magyar őstörténeti kutatások tanai szerint 

"A te szíved a szeretet kelyhe (forrása),
melynek úgy kell kiáradnia,
mint az én kezemben lévő korsoból az ÉLET-VIZE árad." (Gudea)

 Gudea tanítása szerint: „a kenyér az Isten maga”és amint írja az itt közölt szövegében: „Im-Ti-A-Ta …”Az élet vizével meghinti” …Ninda-Gis-Bisum… „megtöri a kenyeret” …Al-Inin-Ni-De… „Istenanyához kiált” …Bagar (lelkiséget adó) Királyomat …és most szó szerint fordítva így: „meg-neki-töm imát meg-neki-töm” - vagyis, a kenyeret adó Istent halmozza el imádsággal, mialatt mindenkinek ad a kenyérből. Mily érdekes visszhangja ennek a 2000 évvel későbbi jézusi intés így: „Egyétek4 ez az én testem, amit adok a világ életéért!” A „kenyér” benned isteni erővé válik. Az ilyen „istenes gondolkodás másik alapja az „Élő-Víz”. Jézus így tanított erről: „…Valaki pedig azon vízből iszik, melyet én adok neki, soha meg nem szomjúhozik, hanem ez a víz örök életre buzgó kútfeje lesz őbenne.” (Jn. 4:24) Gudea nyíltan hirdette a Szeretetet, és itt láthatjuk ránk maradt emlékét, az élet vizének kútfejét kezében tartó szobrát. - És így tanít:A Te szíved a SZERETET kelyhe, melyből úgy kell kiáradni annak, mint a kezemben lévő pohárból az életvize árad.”&

 

Melkhisédek

Tudvalevő, hogy Ábrahámot borral és kenyérrel,

az úrvacsora kellékeivel fogadta Melkhisédek,
akinek a zsidók és arabok ősatyja tizedet fizetett.

“A Szentírásnak ezt a részét sem átírni, sem kitörölni nem sikerült…”
(Kubínyi Tamás: Álmos hét könyve)

Mózes I. könyve 14. rész:
18. Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja vala.
  19. És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől.
  20. Áldott a Magasságos Isten, a ki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada néki mindenből.

KENYÉR ÉS BOR – TEST ÉS VÉR

Mózes könyvének igéi szerint a kenyér és bor szertartásbeli szerepeltetése nem zsidó eredetű, a zsidó nép születését megelőző szokás.
Mivel Jézus Melkhisédek rendje szerint való főpap, ezért logikusan Jézusnál és Melkhisédeknél a kenyér és a bor azonos jelentésű kell legyen (hitük egylényegű). Melkhisédek pedig nem zsidó, hiszen valójában Ábrámmaltalálkozott, aki csak később vette fel az Ábrahám nevet, ami után a zsidó és arab népek bibliai ősatyja lett.

Az úrvacsora és a kereszténység tehát a Biblia egyértelmű tanúsága szerint Melkhisédektől vagy még régebbről eredeztethető, nem héber eredetű ősi vallás.
Az egyháztörténelem botrányai, az egyházszakadások, és a végidők egyházainak szellemi-fizikai erőtlensége azt mutatja, hogy a zsidó-keresztény egyházak nem kősziklára építkeztek, mellőzik Péter apostolt.
A zsidó-kereszténység tehát nem valódi kereszténység, hanem, a régi iratok válogatásából, fordításából-ferdítéséből eredő félreértelmezés, hitehagyó eltévelyedés.
 

Az úrvacsorában Jézus testét és vérét magunkhoz véve megemlékezünk Jézussal való testvériségünkről, és arról, hogy e világon mindannyian az anyaföldből vétetünk, ami a búzát és a szőlőt, a kenyeret és a bort, az ételt és az italt, egyszóval az életet adja.
A magyar testvér szó egyedülállóan fejezi ki az úrvacsora lényegét. Ugyis mondhatjuk, hogy az úrvacsora igazi lényegét magyarul lehet megérteni.

Ismert az úrvacsora és a vérszerződés ősi eredetű 

szkíta-magyar szokásának párhuzamba állítása, lényegi azonosságuk feltételezése.

Pál apostol zsidókhoz írt levelében az ároni (levita, zsidó eredetű, áldozó) és a melkhisédeki (nem zsidó eredetű, áldozatát önmagában hordozó) papság vitathatatlanul elkülönül: más-más nemzetségek.

-Pál apostol zsidókhoz írt levele 5. rész-
 1. Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,
  2. A ki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal.
  3. És ezért köteles, miképen a népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért.
  4. És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kit Isten hív el, miként Áront is.
  5. Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szűltelek téged.
  6. Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint. 
  7. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért,
  8. Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet; 
 9. És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek,
  10. Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak. 
  -Pál apostol zsidókhoz írt levele 6. rész-
19. Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpítnál,
  20. A hová útnyitóul bement érettünk Jézus, a ki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.
-Pál apostol zsidókhoz írt levele 7. rész-
1. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta,
  2. A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya, 
  3. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.
  4. Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka; 
  5. És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjok van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak; 
  6. De az, a kinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta,
  7. Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.
  8. És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, a ki bizonyság szerint él:
  9. És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől,
  10. Mert ő még az atyja ágyékában vala, a mikor annak elébe ment Melkisédek. 
  11. Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint? 
  12. Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is. 
  13. Mert a kiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, a melyből senki sem szolgált az oltár körül;
  14. Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, a mely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról.
  15. És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap,
  16. A ki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.
  17. Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.
  18. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan,
  19. Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, a mely által közeledünk az Istenhez.
  20. És a mennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká,
  21. De ez esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint:
  22. Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.
  23. És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak:
  24. De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága.
  25. Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.
  26. Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn,
  27. A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván.
  28. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.

MELKHISÉDEKI PAPKIRÁLYOK – MAGYAR PAPKIRÁLYOK

Atilla király utódainak, a Turul-nemzetségbeli (Árpád-házi, vagy Jézus-házi) királyoknak öröksége a magyar őstörténeti kutatások tanai szerint

  • A magyar királyság ősi, égi eredetű, szakrális királyság, szent és ezáltal örök.
  • Az Angyali Magyar Szent Korona (Sacra Corona) a Föld egyedüli szent koronája, az apostoli magyar király avatókoronája.
  • A római katolicizmusban Mária (a magyar katolicizmusban Boldogasszony, az Ég Királynője) fején a létező koronák közül csak a Szent Korona ábrázolható.
  • Magyarország Mária országa: Regnum Marianum.
  • Az apostoli király a mindenkori magyar király címe. 
  • Magyar király csak az lehet, akit a magyar nép megválasztott, és akit a Szent Koronával megkoronáztak.
  • Szent Király a Szent Koronának megtestesítésére méltó király, aki az apostoli kettős kereszt hordozására jogosult.

“A kettős kereszt kizárólag az apostolokat illeti meg: az apostoloknak, Jézus tanítványainak és küldötteinek jelképe. Több apostoli király, és az ő révén apostoli királyság nincs és nem is volt. Nyugodtan állíthatjuk, hogy nem is lesz.

… a Szent Korona Tanának alapja a következő.
1. Őfelsége, a Szent Korona személy (jogi személy).
2. A Szent Korona a magyar állameszme megtestesítője.
3. A Szent Korona teste az ország teste, vagyis az ország földje.
4. A Szent Korona tagjai a Korona országainak polgárai.
5. A Szent Korona minden hatalom és jog forrása, a legfőbb felség.
6. A Szent Korona a mindenkori uralkodó fölött áll, az uralkodó a Korona nevében kormányoz.
 … ha a megválasztott államfő (amint a magyarok jogával választott király is) méltatlanná válik a Szent Koronának megtestesítésére, a nemzet akaratából megfosztható ettől a jogától.
A magyar nemzet királyválasztási joga mindmáig érintetlen.
Ugyanúgy, mint az Aranybulla Ellenállási Záradéka.”
(idézet Szitányi György összefoglaló írásából, barikád.hu)

A Szent Korona és a vérszerződés következésképpen a magyar testvériség megvalósulása és ősi jogok forrása.
A hun (hunor vagy honőr) és magyar (magor vagy magőr) testvériség egyben atyai küldetés.

Szakrális királyságunk témájában többek között itt találsz olvasnivalót:
http://www.dobogommt.hu/dobogo/cikk.php?id=20050101092472&evfolyam=I&szam=1
http://barikad.hu/node/48384

JÁTÉKOS SZÓTAN – BESZÉLŐ NEVEK

A latin szólás szerint nomen est omen – a név előjel.
Vizsgáljuk meg az Turul-ház ősének, Atilla világkirálynak nevét keresztény szemszögből (gondolhatunk még az Etele névváltozatra is).
Érdekes, hogy az Atilla/Attila/Etele név hangzásához hasonló étel, ital, illat, élet, lét szavak ugyanazokból a mássalhangzókból állnak, jelentéstartalmuk és hangalakjuk fizikai valóságukban kapcsolódik. Meglepő, hogy a lét fordítottja a tél.  Hasonló hangalakú még például az állat szó, ami szintén az “létező, fennálló azaz állapot” jelentéskörből származhat, a mai jelképes nyelvben éppen az őserő, a nagyszerűség egyik kifejezője (“hú de állat! állati!” A régi magyar nyelvben az állatokat amúgy is inkább a barom vagy jószág szóval illették.)
Lévén a mássalhangzók a megértésben lényegesebbek, a régi írások sokszor csak a mássalhangzókat jelölték, ezért a hangalak kutatásában a mássalhangzók lényegesebbek. 
Isten ostora, Atilla király nevét mágikus névnek mondják, ami  Jézus úrvacsoráját  jeleníti meg önmagában (étele, itala), és a folyam, életfolyam jelentéssel is bírhatott (lásd Etelköz=folyamköz). Az Attila névnek hivatalosan tulajdonított “Atya, Atyácska, szeretett Apánk” jelentés a fenti fejtegetésnek nem mond ellent, hiszen ősatyáról is beszélünk. Ugyanakkor nehezen képzelhető el, hogy a hun király a seregében harcoló gótok nyelvén nevezte volna magát. Nincs is meg a germán nyelvekben ennek névnek a jelentéstani szóbokra. (A szóbokrok módszerét lásd: Götz László: Keleten kél a Nap című művében.)
Felvetődik a kérdés: ahogy Jézus a kufárokat ostorozta a szent helyen (a jeruzsálemi templomban), hasonlóképpen ostorozhatta Attila is a Szentek országát (Sacra Pannoniát, lásd Varga Tibor), a Világ szívét (a Pilist), és az ős-Budát (Sicambriát) elfoglaló Római birodalmat? Atilla ugyanis az Isten ostora, latinul Flagellum Dei

VILÁGNAK KIRÁLYA ATILLA

 

“A hunoknál az igazság jár, és nem kell érte fizetni,
mint a római birodalomban” – Európa atyja, Atilla
A Turuloknál Atilla kultusz van – Atilla a Kárpát-medencéhez kötődik
Hunok, avagy avarok – Avarok, akiket magyaroknak mondunk

Forrás és videó:

http://hunharcos.wordpress.com/testver/

//maghar.gportal.hu/gindex.php?pg=21156448&nid=6041918

//maghar.gportal.hu/gindex.php?pg=21156448&nid=6176631

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto