Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
A NŐI ŐSMŰVELTSÉG JÉZUSI SZERETETVALLÁSA

A NŐI ŐSMŰVELTSÉG JÉZUSI SZERETETVALLÁSA

Különös véletleneken keresztül szeretnénk előtérbe állítani egy minket szorosan érintő elveszett kultúrát!
A történelmi folyamatokat a velük egybefonódó vallási és kulturális felfogás, és a hozzájuk kötődő társadalmi berendezkedési módozatok, valamint biológiai folyamataink domináns jellemzőinek egybevetéséből egy különös összefüggés-hálózat rajzolható meg, melynek eredője szokatlan lelki tartalmakon nyugszik.
Az eligazodáshoz közös olvasati nyelvet a duális iker-minőségek, a hím és női nemi jelleg ismertetőjegyei kínálnak. Az elkülönülő, de mégis egymásba olvadó minőségek átitatják a fent említett élet-területeket. 

E jelleg-kettősség a szerves élet felépítéséből adódik, szemrevételezésükhöz újra elő kell venni a dualizmus mára háttérbe szorult felfogását.
 Ahogy minden egyes sejt ismeri az anyaszervezet teljes felépítésének titkát, és megfordítva, a szervezetben zajló bármely folyamat kihat minden sejtre is, azaz a szervezeten belül minden mindennel kölcsönhatásban állva összefügg, ez így egy térben szerteágazó kapcsolatrendszert alkot. A hasonló rendezőelvű ősi, magas műveltségre ezért nyugodtan ráaggathatjuk a ,,szerves" jelzőt.
A hajdani szerves műveltségből mára nem sok maradt. Férfiassá vált világunk az élet információ-áradatából öntükrözően már csak a hím jellegű adatokat ítéli fontosnak, és azokat szemezgeti ki. Így a váltakozó, kettős jellegű hullámzásból szaggatott egyenesű ,,egyféleséget" faragtunk, ami megokolja, hogyan veszhetett el szem elől a nőies jellegű ismeretrészek világa.

Történelmünk korai szakaszáról - írásbeli emlékek hiányában - alig tudunk valami keveset. Egy-egy név, monda segít a kutatásban, avagy homályos utalásokból kell kihámozni a tényeket. Nimródi őshagyományunkról sem tartott fenn jelentősebb adatokat a későbbi történetírás, és ha a népemlékezet rendelkezhetett is e tárgyról átfogó ismeretekkel, azok sajnos, az idők folyamán bizonyos okokból elvesztek.
Meglepő módon a törlés okául főként a hím hatalmi törekvéseket palástoló vallási harcok jelölhetőek ki, és e mentalitás még napjainkban is szedi kulturális áldozatait, lásd a tálibok szoborrombolásait, avagy az iraki régészeti lelőhelyek amerikai bombázását.
A ,,férfias" felfogás hibája odáig fajult, hogy tudósaink az írásos adategyezések egy részét véletlennek tartva, figyelmen kívül hagyják. Teszik ezt annak ellenére, hogy a véletlenek halmozott egybeesése, már törvényszerűségért kiált.
A párhuzamos történeti jelenségek összegyűjtése támpontokat nyújt a teljes folyamat rekonstruálásához. Ezért amikor elénk kerül a történetíró Herodot tollából, hogy:
,,Most ugyan mind már a Ionesek, (jon) mind az Athénbeliek, nem akarván ioneseknek hivatni, elszégyenülni látszanak ezen nevezetre" - akkor felvetődik a kérdés, hogy mit jelenthetett a ION avagy JON név, és miért volt szégyenletes környezetükben is.
A jonok esetével előre kívánunk vetíteni egy történelemformáló gondolati alapsémát, mert őstörténeti kutatásaink során újra meg újra elénk kerül ez a bűnösséget érző ,,elszégyenülő" népi mentalitás. Mivel e miatt veszett el az emberiség másik féltekés ismeretvilága, az úgynevezett nőelvű ősműveltség tudáskincse, ezért ennek okát már az elején fel kell tárnunk.
R. Graves angol történész szerint, a görög mitológiai elemekből és fennmaradt ábrázolásaiból kihámozható, hogy kb. 3000 évvel ezelőtt gyökeres szemléletváltozással egybekötött szellemi forradalom zajlott le a vallások és a gondolkodás terén. Ez volt a nő-központúságot felváltó ,,hím-elv" uralomra jutásának ideje, melyben a titánok és a gigászok, mint Gaia Földanya gyermekei és kultúrájának hordozói, elbuktak a jövevény villámisten Zeusszal szemben. Tehát szerinte az olymposzi istenek színrelépésével kezdődött folyamat valójában a korábbi. nőelvű kultúrák háttérbe szorításáról szólt, a hímelvű gondolkodás hím isten-képzeteinek vezetésével. (Átfogó ismereti kép híján e váltás jelentőségét képtelenség felfogni.)
Keletebbre tekintve, ezzel egy időben zajlott a méd Zarathusztra vallásreformja.
Történeti iratok elmesélik, hogy az akkoriban itt élt keleti szkíta, (chusita-hun) népek körében ekkor új vallási irányok kerültek felszínre, amit egyes törzsek elfogadtak, más törzsek viszont ragaszkodtak a régi hagyományokhoz, amiből sajnos komoly és elkeseredett vallási testvérháború alakult ki.
Bővebben a (Ghaznavi, X. sz-i szeldzsuk fejedelem által íratott) Sahname című őstörténeti műből értesülhetünk. E szerint, a zoroaszteri Ormuzd (Ahura Mazda) Isten új parancsainak engedelmeskedő Iránnal szemben, a testvéri Turán a maga ősiségét félti és védi, így lett azután az iráni árják és későbbi perzsák szemében is a turáni nép az ellentét, Ahrimán, (Sátán) híve. (Az alávaló, hamis hit bélyege mintha csak a későbbi korok keresztény-pogány ellentétét állítaná elénk az önigazolásul elmaradhatatlan, másikat lenéző, és bűnösnek tartó mentalitással fűszerezve.)
Új gondolat, új felfogás születésének, és az emberiség tragédiájának vagyunk itt tanúi, ez volt a Turáni-átok című felvonása, az ősi, lelki meghasonlás kezdete. A létet korábban egységesnek tekintő ősfelfogás ekkor változott meg, a belső lélek-út elágazott lelki és világi irányokba. A kettőssé vált lelki áramlat ágai, a viselkedési hajlamok két, hím és női alapmintája szerint különültek el egymástól. A valójában szorosan összetartozó lélektartalmak különválásával az emberiség - kiesve a harmóniából,- elindult a VÉTETT ÚTON. (Erről szólnak húsvéti tojásaink hímjei.)
A hatalmi struktúra kettéhasadásával érdekellentétbe került a pap és a király, és vele a lélek és az ész útja is elvált egymástól. Testvér a testvérrel került halálos ellentétbe a valóság történelmi színpadán, ahogy a lélekvezető eszmék hím- és női-jellegre hasadtak az emberiség belső oldalában.
A modern kori viselkedés kutatás tudományos eredményeinek tükrében e társadalmi átalakulásokat generáló és kísérő lélektani folyamatok domináns jellemzői jól felismerhetően egybecsengenek a féltekéin nemi jellegekhez köthető működési dominanciáival. Más szavakkal mondva, a régi, női kultúra, a nőiesnek titulált féltekénk érzelmi jellemzői szerint szemlélte és modellezte a világot, ellentétben a mai hímelvű idők értelmi megközelítésével.
E belső elválás során rivalizálás indult meg, melynek folytán a nappali értelemhez kötődött ,,hím" én-tudatosság szinte feloldhatatlan ellentétbe került a ,,női," érzelmi-alapú mélytudat tartalmaival. Mitológiai képekből és történeti eseményekből kikövetkeztethető, amint az értelem szemében ellenségessé vált mélytudat átlátatlan és uralhatatlan lelki világa átlényegült, és Pokollá változott.
A nőelvű nimrudi utat folytatók is átminősültek, és a győztes utódok szemében - mint láttuk, -gonosz Sátán-imádókká alacsonyodtak.

Mindez szükségszerűen kivetült az élet és társadalmi folyamatok minden területére, és ma már csak a végeredményt látjuk. Bár a Sahname-ban nincs említve a régi vallás, - mert az érzelmi alapú anya-tiszteletnek, bizonyos okokból még az emléke is törlendővé vált értelmi világunkban, - de szinte biztosak lehetünk benne, hogy ami hellén területen zajlott Zeusz előretörésével, azaz a hím elv harca az anya-vallások ellen, az indult el vele kb. egy időben közép-Ázsiában, a zoroaszteri vallásreformációval is, ahogy az indiai hőseposz, a Mahabharata cselekményében is ilyen események rajzolódnak ki.
A nimrudi női hit főszereplői, mind gonosz, kerülendő alakokká váltak a hím-felfogás szemében, és lassan az alvilág népes táborába sorozták be őket. Az eredetileg napminőséget hordozó Bál istenből ördögi Belzebub és Belfegor lett, ahogy a hajnalcsillag Vénuszból, azaz Fényhozó angyalból is Lucifer lett: az ördögök fejedelme. (Így vált gonosszá Nimrud is, akit Bállal azonosít a keresztény történetíró, Chorenei Mózes.)

Ezen folyamatok mentén furcsa végkifejletet nyert a valóság, semmit sem tudni nő-elvű kultúrgyökereinkről.
Amikor a nyugati tudomány a XVIII. sz. közepén megismerkedett az Ahura Mazda (Aramazd) világával és Zend-aveszta tanaival, rögtön megindult elemző vizsgálata. A keresztény, és zsidó hittudósok váratlan végkövetkeztetésre jutottak. Bár meglátásuk az óta sem kapott kellő nyilvánosságot, de a feledett tudás-oldalban ott van, mert leírták, hogy a Zend-aveszta gondolatvilága meghatározó befolyással volt mind az ó-szövetségi írások, mind a későbbi keresztény kultúra kialakulására. (*1) Eszerint a tanultakkal ellentétben kereszténységünk a női hitvilághoz még nagyon közel álló reform-vallásból, az Avesztából hajtott ki. De Aveszta-gyökerű még az Ó-szövetség is, hiszen a zsidó szellem a babiloni fogság termékeny időszakában közvetlen kapcsolatban állva szívta magába az ott uralmon lévő Aveszta hitvilágát. A fogság után megfogalmazott ó-szövetségi tételek magukon hordják ennek eltagadhatatlan bélyegét. Nincs szem előtt Nyugaton, hogy a fénytisztelő, és valójában egy-istenhívő Mazdajaznanban lelni fel először a monoteizmus ó-szövetségi gondolatát, sőt, a Jézusi szeretet-vallás előképét, és a megváltás gondolatát is. A később jött érdek szülte vallási mellékhajtások elnyomták, és lassan felismerhetetlenné tették a korábbi eredet-szálakat.

Forrás és folytatás:

http://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=topics&file=nyomtat&cikk=kitekinto-48bcdd94e913d

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!