Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Ősi múltunk ismerete elengedhetetlen

Ősi múltunk ismerete elengedhetetlen 

Ahol a törvényesség született- Pátria (amit később Khorasan néven ismernek), magába foglalta Tádzsikisztánt, Türkmenisztánt, dél Üzbegisztánt, Nyugat Afganisztánt és az egész észak keleti részét Iránnak. Arask alapította, első fővárosa gyanánt Araskabadot, mai néven Ashabadot, a mai Türkmenisztán fővárosát., A pártus örökséget a hun-magyar népesség, Etele népe hozta (vissza) a Kárpát-medencébe, vele együtt egy szabadság felfogást is, amely egész Európát felforgatta. A középkori Európának mintát a hunok-magyarok adtak, a pártus hagyomány átörökítésével. (Etele, vagyis Atilla- szerk.)

Kevesek előtt ismert, hogy a Római Birodalommal közel egy időben, létezett egy talán nála is nagyobb keleti hatalom, a Pártus Birodalom. Az még kevésbé köztudott, hogy ez szemben a rabszolgatartó Rómával az első feudális állam volt. Az európai jog alapjának a római jogot tekintik. Ez igaz is, polgári és büntető jogi értelemben, de politikai jogok tekintetében már nem teljesen az. Nem, ugyanis az alkotmányosság, törvényesség leghaladóbb hagyományai máshol gyökereznek.

Ehhez, vessünk néhány pillantást Perzsia történelmére. Dárius birodalma, amelyet Nagy Sándor seregei legyőztek, zsarnoki keleti istenkirályság volt, éppen ez volt fő gyengesége. Kevesebb, mint száz évvel Nagy Sándor halála után, birodalmát tábornokai részekre törték. Mindenhol a meghódított tartományokban, az emberek és a helyi vezetők lázadozni kezdtek.
A legelső és legsikeresebb a lázadások között, Irán észak keleti részében tört ki, a Pártus tartományban, amit ma Tádzsikisztán néven ismerünk. Kr.e. 250 körül, Arask, pártus helyi előkelő, felkelést szervezett II. Selucid Antiochus uralma ellen - a szomszédos szkíta törzsekkel szövetkezve. Arask a perzsa történészek feltételezése szerint szkíta – pártus keverék volt. Az biztos, hogy az emberek észak Pátriában közeli kapcsolatban álltak a szkítákkal, többek között a hunokkal és magyarokkal, azokkal a különböző népekkel, akik Mongóliától Magyarországig uralták az Eurázsiai sztyeppét. Magát a pártus népességet is keverék, iráni-szkíta keveréknek tartják, mind nyelvileg, mind embertanilag. A hagyomány szerint Arask és testvére Teerdad vérszerződést kötött a turáni szkítákkal, és ez a szövetség pártusok számára félelmetes harcosok seregét adta.
A fivérek erőfeszítéseinek mind több és több eredménye lett, és 247-re az egész pártus tartományt elfoglalták. Ebben az időben Pátria (amit később Khorasan néven ismernek), magába foglalta Tádzsikisztánt, Türkmenisztánt, dél Üzbegisztánt, Nyugat Afganisztánt és az egész észak keleti részét Iránnak. Arask alapította, első fővárosa gyanánt Araskabadot, mai néven Ashabadot, a mai Türkmenisztán fővárosát. Arask nevét későbbi utódai a saját nevük mellé vették fel, és ez által éppen olyan a Pártus Birodalomban, mint Cézár volt a Római Birodalom számára.
A szkíták nem először győzték le a görögöket. Nagy Sándor is szerette volna a Turáni alföldet a birodalmához csatolni, de vereséget szenvedtek a seregei, és kiköszörülendő a csorbát szánta rá magát az indiai hódításra, amely végül az életébe került. A turániak nemcsak katonai szövetségükkel, de társadalmi berendezkedésükkel is hatottak Iránra. Az új hatalom, bár névleg a perzsa királyok utódaként uralkodott, de a szkíták mintájára. Kr. e. 126-ban került trónra II. Mehrdad király, aki a legnagyobb araskida uralkodó volt, nemcsak kiváló hadvezér volt, hanem szervező is. Ő hozta létre a Mehestan parlament intézményét, amely a király melletti tanácskozó testületként működött. Valójában a királyság kettős királyságként működött, a király első helyettese, sok esetben utóda, a Suréna volt. Ezt a kormányzati modellt figyelhetjük meg a magyaroknál, a Kende és Gyula intézményében, később pedig a király és a nádor intézményében is. Egyértelmű bizonyítékai vannak a nyelvünkben annak, hogy ebben az időben mi a perzsák szomszédságában éltünk, mi voltunk azok a Turáni szkíták, akik a félelmetes pártus lovashadsereget alkották. A húsz (biszt), a száz (szád) és az ezer (hazar) szavaink perzsa eredetűek, egyértelműen katonai egységek jelölésére szolgálók. A turáni szkíták, azaz többek között a hun-magyar nép és a pártus hercegek vérszerződése szerint mindaddig, amíg Arask utódai ülnek a trónon, seregükkel a perzsák oldalán harcolnak. Kr. u. 224-ben, Szasszan zoroastriánus főpap utódai kerültek a trónra, ezzel érvényét vesztette a vérszerződés. Mivel ezzel párhuzamosan a Turáni alföld is erősen elsivatagosodott, a hun-magyar nép kénytelen volt nyugatra vándorolni. Ez volt az a népmozgás, ami a nagy népvándorlást elindította, és amely végül a Római birodalom bukását is okozta.
A pártus örökséget a hun-magyar népesség, Etele népe hozta a Kárpát-medencébe, vele együtt egy szabadság felfogást is, amely egész Európát felforgatta. Etele a catalanumi síkon nemcsak a hunokat vezette csatába, hanem minden szabadságszerető, a római igát nem tűrő népet is. Többek között a szászokat is, és sok más germán népet, még a frankokat is. A frank királyság szintén a hunoktól átvett pártus hagyományra épült. Nagy Károly nagyapja, Martell Károly major domus háznagy, udvarnagy volt, lényegében a Suréna, Gyula megfelelője. Hasonló módon a kettős királyság intézményét átvették az arabok is. A szász hagyomány alapja, az ősi törvények is, hunoktól átvettek és alapjait jelentik mind a német, mind az angol törvényeknek. Az angolszász uralkodók nevei, Etelred, Edred, Edward, az Etele név változatai. Hogy miért éppen a hun mintát követték? Ennek nagyon egyszerű oka van. A római birodalmon kívüli népeknek nem volt saját királyi hagyományuk. A középkor hajnalán, ókor végén a legtöbb germán nép, még törzsi szinten élt. Julius Caesar korában a Gallok utolsó királya halt meg. A római hagyományban nem király, hanem császár intézménye szerepelt, amely egyre inkább hasonult egy keleti istenkirályhoz, olyanhoz, amilyen Dárius is volt, amilyenek a bizánci császárok, vagy az orosz cárok voltak. A középkori Európának mintát a hunok-magyarok adtak, a pártus hagyomány átörökítésével.
Minden esetben, legyen az Anglia, Németország, vagy éppen Magyarország, a rendi fejlődés során az ősi törvények megerősítése és helyreállítása állt a központban. A Magna Charta, az ősi angolszász, azaz hun törvényeket erősíti meg, és a magyar Aranybulla is. Az ellenállás és ellentmondás joga, szintén pártus hagyomány, olyannyira, hogy a Mehestan parlament le is válthatta a királyt.
Különösen ma, itt és most Magyarországon, mikor képtelenek vagyunk leváltani az alkalmatlan miniszterelnököt, egyrészt szégyenkezhetünk, másrészt irigyelhetjük a perzsákat. Ugyanis ott ma is le lehet váltani az elnököt, ha rosszul végzi a dolgát. Mikor ezeket a sorokat írom, ez nálunk csak óhaj lehet.
A Szent Korona alkotmányossága a pártus hagyomány megtestesülése, az Aranybullára épülő igazi magyar államiság alapja. Múltunk tudatos elfeledtetése, mind a Habsburg időkben, mind a kommunista érában és ma is éppen azt a célt szolgálta és szolgálja, hogy elvegye tőlünk a szabadsághoz való ragaszkodást. A mai nemzeti és népi radikalizmus is nem véletlenül a Szent Koronára, az ellenállás és ellentmondás jogára alapoz. Nem véletlen, hogy az elnyomó és zsarnoki hatalom éppen a szólásszabadságot és az ellenállás jogát akarja tőlünk elvenni.
Hogy ezt a jogunkat visszaszerezzük, meg kell ismernünk a valódi történelmünket, azt az utat, ahogy ide elérkeztünk, és tudni fogjuk, mit kell követnünk. Ehhez azért már lehet találni hasznos munkákat. Badiny Jós Ferenc könyvei, Bihari János „Parthusokra vonatkozó ethnográfiai adatok” című könyve, Bakay Kornél Történelem 5. osztályosoknak című tankönyve csak néhány kiragadott példa a sok közül. A Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme ezeket az ismereteket már egyetemi szinten oktatja is. A múlt ismerete nélkül nem érthetjük meg a jelent sem, és nélküle nincs jövőnk.

Juhász László
A História CD sorozat írója

Forrás:

http://www.szentkoronaradio.com/node/493

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto