Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Atilla, nemzetünk táplálója

 

Emlékezzünk pártus-szkíta-hun-magyar őseinkre ! ! ! !
  

Atilla, nemzetünk táplálója- Az atillai folyam (testetlen, hullámtermészetű létezés!) testetöltése tehát a magyar történeti időben várható és az adott pillanatban be is teljesedik, amikor Emese ágyékából az égi folyam elindul, hogy belőle Álmos vezetésével dicső szent királyok támadjanak.... Az elterelt idő azonban konkrétabb jelentést is hordozhat! Elegendő itt Heribert Illig nagy port felvert kutatási eredményére utalni, amely szerint a történeti idő menetébe mesterségesen iktattak be majd 3oo esztendőt, éppen az Atilla halálát követő időkben!

HunHír.Hu

"Csaba királyfi, a hatalmas Atilla legifjabbik fia, aki ott volt a gyászmeneten, még három nap, meg három éjjel gondolkozott, hogyan is történjék hát a király elföldelése. Amint így gondolkozott, meglátta, hogy az országon végig sírdombok emelkednek egy vonalban. Megparancsolta hát, hogy ássanak fel egy ilyen dombot. Hadd lássák, hogyan temették el a régi királyokat meg vezéreket...Azért különösen fontos épp a temetkezést megidézni, mert ez tárja fel számunkra, hogy az atillai örökség milyen formában működik a jelenben és az eljövendőben! Atilla nagykirály temetkezésének pediglen két - látszólag egymásnak ellentmondó - mondája van. Az egyik (Móra Ferencnek és Gárdonyi Gézának köszönhetően közismertebb és többször hivatkozott)változatban Atillát folyóba temetik el, mégpedig úgy, hogy a folyót elterelik és az így szárazon maradt folyómederbe helyezik hármas koporsóját, majd a segédkező szolgákat lenyilazva, a folyót visszaterelik a medrébe. Az aradvégi hagyomány a temetéshez, illetve a nagykirály életének három/!/ sarkalatos pontjához még három helységnevet is hozzákapcsol, miszerint Atilla Engadiban született, Zeleméren nevelkedett és Dombegyházon halt meg. Ha eltekintünk attól az igencsak kézenfekvő lehetőségtől, hogy itt tipikus beszédes nevekkel állunk szemben és inkább e három hely konkrét földrajzi fellelhetőségét keressük, akkor is érdekes eredményre jutunk. Engadit találhatunk a mai Svájc területén, mégpedig Uri kantonban, a Tárim-medencében és - mintegy a legérdekesebb lehetőségként - a Szentföldön! Zelemér Debrecen mellett található, Dombegyház pedig Békés megye délkeleti csücskében.
Visszatérve azonban a temetkezéshez, érdemes végiggondolni, mit is közöl velünk rejteki nyelven ez a monda? A folyó motívuma, mint ismeretes, a tradícionális gondolkozásban az időt (is) jelenti, így tehát ebben a változatban a temetés szertartásának idejére magát az időt terelik el addigi medréből/!/, hogy majd a szertartás végeztével újra eredeti medrében áramoljon tovább, immár az az "atillaságot” is magába fogadva. Atilla halálával tehát két irányba ágazik szét az időfolyam: egy elterelt, azaz "máshol” lévő és egy medrében tovább áramló időre! Maga az "atillaság” pedig mindkettőben tetten érhető lesz, mégpedig annak lényegeként: az üdvtörténeti és a történeti, azaz a mi időnkben egyaránt. Ugyanakkor azt is tudhatjuk, hogy ez utóbbi esetén elsősorban melyik nemzetnek szólóan! A meder szónak ugyanis van egy olyan hangalaki változata, hogy: magyar! Az atillai folyam (testetlen, hullámtermészetű létezés!) testetöltése tehát a magyar történeti időben várható és az adott pillanatban be is teljesedik, amikor Emese ágyékából az égi folyam elindul, hogy belőle Álmos vezetésével dicső szent királyok támadjanak....

Az elterelt idő azonban konkrétabb jelentést is hordozhat! Elegendő itt Heribert Illig nagy port felvert kutatási eredményére utalni, amely szerint a történeti idő menetébe mesterségesen iktattak be majd 3oo esztendőt, éppen az Atilla halálát követő időkben!

A temetési monda másik - aradvégi - változatában a temetés nem folyóba történik. Sőt, épp az a mondai táltosok alapproblémája, hogy nem tudják, hogyan temessék el a királyt. Már ott járt a koporsó a Tisza (tűz!) és a Maros (mars és mors /halál/!) szögletében, mikor a táltosok megfejtették, hogyan kell eltemetni Atillát úgy, hogy ne történjen ásóvágás a földbe, és akik eltemették, ne vihessék hírül, hogy hová tették. De idézzük innen pontosan!

"Csaba királyfi, a hatalmas Atilla legifjabbik fia, aki ott volt a gyászmeneten, még három nap, meg három éjjel gondolkozott, hogyan is történjék hát a király elföldelése. Amint így gondolkozott, meglátta, hogy az országon végig sírdombok emelkednek egy vonalban. Megparancsolta hát, hogy ássanak fel egy ilyen dombot. Hadd lássák, hogyan temették el a régi királyokat meg vezéreket...

Amint ástak, hát egy kikövezett folyósóra bukkantak, amely az összes sírdombokat összekötötte egymással. No, most már tudott mindent Csaba királyfi. Ráparancsolt a koporsót hordó vitézekre, hogy menjenek be az alagútba, oszt vigyék a koporsót, amíg bírják vinni. Még a fölkantározott lovat is bevezették az alagútba. Azok elindultak oszt vitték, vitték a koporsót. Csaba királyfi meg a többi kíséret kint maradt a föld színén. Amikor azok már jó messzire jártak, a királyfi kiadta a parancsot:
- Most pedig földeljétek be a kijáratot, hogy mi se tudhassuk meg, hová tették a nagy király koporsóját.
A nézők meg a gyászkíséret ásót-kapát ragadott, oszt egykettőre beföldelte a sír nyílását. Így temették el Atillát úgy, hogy csak a dombba történt ásóvágás, de a birodalom sima földjébe egy sem, oszt ki tudja, akik bevitték a koporsót, meddig hordták a vállukon, mert visszajönni már nem tudtak."

Látszólag e monda ellentmond a folyóba temetés hagyományának. Azonban hogy itt Atilla a halálát követően szintén hullámtermészetűvé lényegül át, jól mutatják a monda azon elemei, melyek egyértelműen egyenes ösvényeink, azaz az élő-hullámzó erővonalrendszer jellemzői (egy vonalban emelkedő sírdombok; kikövezett folyosó, mely összeköti a halmokat egymással). Még mintha a lüktető-hullámzó mozgás is megjelenne a koporsó folyamatos vállon hordásának mozzanatában! És hogy valójában milyen típusú energia áramlásáról lehet itt szó, arról nemcsak Atilla személye vall, hanem a bevezetett felkantározott(!) élő fehér ló is! A két monda lényegi azonossága nyelvi úton is megmutatkozik: az egyik esetben HaLoMSíRba, a másikban HuLLáMSíRba történik a temetés. Ha pedig a két mondát egymás mellé illesztve együtt olvassuk végig (folyóvízbe és földbe temetés egyidejűleg), akkor épp azt az égi helyszínt "tapogatjuk le", melyet egyik oldalról egy földes közegű, másik oldalról egy vizes közegű jegy határol, önmaga legfontosabb jellegzetessége pedig éppen hullámzó volta. Természetesen a Vízöntőről van szó, amely az egyetlen a 12 állatövi jegy közül, ami rendellenesen viselkedik. Ez a rendellenesség pedig abban nyilvánul meg, hogy mivel saját idővel nem rendelkezik, ezt a két szomszédos jegy idejéből gazdálkodja ki oly módon, hogy rájuk hullámozva összekapcsolja őket, míg ott, ahol szabályosan neki kellene kifejtenie működését, időszakadék tátong. A rendellenesség tehát idő-jellegű! Időtlen és idő fonódik össze, ütközik meg itt, hogy átsegítse az arra érdemes létezést egy természet- és isten-közelibb, ezzel egyben egy magasabb szintű létformába. Hogy miben különbözik tehát a két monda egymástól, innen nézve világosan látható. Az egyik esetben normál (éves) menetben kapjuk meg az atillai működést, egy földes-testes közegen keresztül, míg a másik esetben ugyanezt precessziós (történeti) keretben szemlélhetjük egy vizes-testetlen közegen át. Az első esetben a kiséves működés/működtetés módjáról van szó, míg a második esetben ugyanez a működés a történeti keretek között rajzolódik ki. És éppen ez az a két mozzanat, amely krónikás hagyományunkban is megfogalmazódik, mégpedig Árpádék bejövetelével kapcsolatban. Szinte az első teendők egyike, hogy megízlelik a folyók és a föld ízét (az íz szó őst is jelent!), majd kijelentik, hogy ők ide Atilla örökébe jöttek be! Mondhatjuk: Atilla tehát e nemzet étele-itala (ahogy Szántai Lajos fejtette ki e név jelentését). Erről azonban egy másik étel-italáldozat is eszünkbe juthat, amely épp egy elkövetkező (leg)magasabb létformát hivatott számunkra előkészíteni: a feltámadásét! Ennek az egyik kulcsa hát, szent helyeink működésén keresztül a visszatérő atillaság, mely a létezés mindkét alapvető formáját, a részecske- és a hullám-természetet egyaránt érinti. (És így azon sem csodálkozhatunk, hogy a zsidó Talmud miért sorolja Krisztus urunkat ugyan abba a családfába - Nimrúd leszármazottjaként -, mint amibe Atilla tartozik.)

Hogy az atillai működéssel kapcsolatos kép még teljesebb legyen, érdemes megidéznünk egy olyan látomás (tisztánlátás) üzenetét, mely tovább pontosítja Atilla és az erővonal-rendszerünk között fennálló kapcsolatot. (A látomás hitelessége a szerző számára kétségen felül áll.)

E szerint Atilla hármas koporsója egy olyan "generátor", mely a galván-elemekhez hasonlítható, azonban nem elektromos részecskéket (elektronokat), hanem mágneses egypólusokat (értsd: különálló északi és déli pólusokat) állít elő. E különálló pólusok kapcsolatba hozhatók az idő problematikájával, amennyiben - a közlés szerint - az időfolyam épp azon a ponton keletkezik, ahol a pólusok dipólussá egyesülnek (Vízöntő-paradoxon). Ez a "generátor” (azaz a koporsó) továbbá kapcsolatban áll a Föld pólusvándorlásával is (mely utóbbi valószínűsíthetően jelentős szerepet játszik a földi kataklizmák bekövetkezésében, a napfolttevékenységgel szoros összefüggésben!)

Ezeken kívül még szoros a kapcsolata a mohamedánok szent kövével, a Kabával (~Csaba!), amely egy mágneses tulajdonságú(!) meteorit ("Csillag esik földre, jött éve csodáknak..."). Minthogy erővonalrendszerünk is mágneses természetű, az Atillával való kapcsolata kézenfekvő. Így a nagykirály számunkra - amennyiben erre méltónak bizonyulunk - valóban kegyelemként nyilvánul meg , mégpedig idő formájában. A mágneses jelleg viszont egy olyan helyzetben bizonyulhat szó szerint életmentőnek, amelyben - a pólusváltás következtében - átrendeződik bolygónk mágneses tere!

Az viszont több mint figyelemreméltó, hogy az atillaságot a hagyomány tanúbizonysága szerint is továbbörökítő Szent László "ikre", Géza herceg Képes Krónikánkban szereplő neve - GéLyS MaGNuS - hangalaki változata (mint Pap Gábor volt szíves figyelmemet felhívni) a MáGNeS PóLuSnak. A krónika váci szarvascsoda(!) témájú képén karöltve jelenik meg Szent Lászlóval, azaz ha szabad így fogalmaznunk, - már kétpólusként!

Tovább pontosíthatjuk e működést, ha az égi megfelelésekkel is kiegészítjük. Mint már korábban láthattuk, ebben két tengely játszik főszerepet: a Tejút vonulata (Nyilas-Ikrek tengely) és a Vízöntő-Oroszlán kapcsolat. Ugyanezt az eredményt kapjuk akkor is, ha magának az Atilla névnek a kalendáriumi helyeit (azaz az atillaság esztendőbeli működésének csomópontjait) tekintjük. A jelenlegi névünnep /január 7./ a Bak-Vízöntő-áthatás érvénytartamába esik, míg a korábbi /május 21./ az Ikrekébe. (Megjegyzendő, hogy ez utóbbi naptári helyen ma Konstantin névünnepét találjuk, amely név képviselőjének zománcképe a Szent Koronán éppen Atilla helyett szerepel, a korábbi képcserének "köszönhetően"!)

De vajon mi a kapcsolat a két tengely között? Ha a tartalmakat a térbeliség, azaz a csillagképek keretében bontjuk ki, akkor a következőket mondhatjuk. A Nyilas irányában saját Tejútrendszerünk középpontjába látunk be; innen ered minden energia és anyag, amely a spirálkarokat felépíti és működteti. Ez azt jelenti, hogy itt voltaképpen a teremtői működés nyilvánul meg vagyis saját Teremtő Atyánkhoz láthatunk be ebben az irányban. Ettől kissé eltérve, a Skorpió csillagkép irányában viszont az egész látható világ középpontja van! Az átellenes ponton az Ikrek a "fiúság” jellegzetes tartalmait hordozza, kinek "földetérése” viszont a Bikához kötött, hiszen itt egyesülnek legközvetlenebbül az égi és földi erők. Ez utóbbi mellett találjuk a már emlegetett Orion /Nimrúd/ csillagképet: a fiúság testi megjelenésének örök alakját, a fénytestet. Ez a tengely tehát a Tejút, a teremtő és újrateremtő erők alászállásának és visszatérésének térbeli útja, a Nimrúd ősatyától Hunoron és Magoron át kiinduló üdvtörténet forrása. Ahhoz azonban, hogy az emberi lét keretében formát öltsön, szükség van még egy lényeges mozzanatra: a Szűz közvetítésére, azaz szűzből fény általi anyává átváltódására (Szűz és Halak csillagképek és állatövi jegyek, hiszen közvetítésről van szó!). Amikor ez az üdvtörténet a történetiség síkján megjelenik, már más kereteket is felhasznál saját kibontakoztatásához, hiszen itt már az időbeli működés fog döntő szerepet játszani. Arculata mindenkor az Oroszláné(csillagkép és állatövi jegy egyszerre), hiszen ő az örök királyság(uralom) letéteményese; a mindeneket megújító erők hordozója (Vízöntő), mely erők közvetítője a földi világba égi madár: a Turul. Atilla-Álmos-Árpád. A Megváltó Királyok láncolata: csillaglánc. Fény érkezik általuk, melynek "leghétköznapibb” működését a maradék négy állatövi jegy(időben) határozza meg.

Ezek szerint a HaLMoK az eLMéLKedés kitüntetett helyei is, ahol, mint az anyai eMLőKön, a tej útján át, az ősök eMLéKezete hívható le, kelthető életre. (Hagyományunkban a holtak/ősök fülcsengéssel jeleznek az élőknek!).

Azonban további titkokat is felfejthetünk, ha két kitüntetett tengelyünket a térbeli és időbeli működés vonatkozásában egymásra vetítjük! Már csak azért is bátran megtehetjük ezt, mert itt végig a létszintek közötti átváltódásról volt szó, ráadásul korunkra éppen e két tengely - a Tejút térbeli és a Vízöntő-Oroszlán jegyek időbeli tengelyének - egyre teljesedő átfedése kezdődött meg. Ez pediglen nem csak azt jelenti, hogy a Tejút teremtő energiáit ebben a világkorszakban a Vízöntő szűrőjén keresztül, tehát alapvetően hullámtermészetű formában kapjuk, magasabb szintű létformára sarkalló lelkesítő erőként, amelyre ráhangolódva és cselekedeteinket a teremtő aktuális parancsához igazítva a Szent Szellem által épülhetünk (ebben az értelemben beszélhetünk a Szent Szellem korszakáról), de jelenti azt is, hogy a halmok és velük ősi szent helyeink - éppen az előbbiek okán - újra visszakapják jelentőségüket. Amennyiben ezt a tényt nem ismerjük fel időben, akkor ezen energiák életet elpusztító aspektusát fogjuk megtapasztalni! Ha most e működés égi részleteit is szemügyre vesszük, mindezek célja is körvonalazódik. Arról már tettünk említést, hogy a Vízöntő rendhagyó módon nyilvánul meg, amennyiben saját idővel nem rendelkezvén, ezt a két szomszédos jegyből (Bak és Halak) gazdálkodja ki úgy, hogy ráterülve e két égi szomszédra, két síkhullámot alkot felettük, ezzel két téri dimenzióval gyarapítva saját négydimenziós téridejüket. Emiatt e téridő-szakaszban az idő szükségképpen összezsugorodik, amit mi az idő felgyorsulásaként tapasztalunk meg, minthogy ott, ahol "normális” esetben a Vízöntő jegynek kellene lennie, "időszakadék” tátong, azaz egy dimenzió-váltás következik be! Ez az esztendős változásrendben is jól megtapasztalható az arra érzékeny egyén számára, de különösen a precessziós menetben válik meghatározóvá, mégpedig itt már az egész emberiség számára, mégpedig testig hatoló tapasztalásként. Nem véletlen a figyelmeztetés ugyanis: "hús és vér nem örökölheti Isten országát!” Természetesen az átellenes oldalon, az Oroszlán tájékán az idő "megnyúlásával” számolhatunk, azaz mintegy állni látszik az idő (aranykor!), ami úgy valósul, hogy e jegy dekanátusai (tíz napos egységei) szakaszosan átcsúsznak a két szomszédos jegybe. Ha most a dekanátusi rendet is figyelembe vesszük, akkor egy nagyon fontos észrevételt tehetünk: az Oroszlán-Vízöntő tengely is kirajzolja a Tejutat! Csakhogy ez nem a valóságos, azaz térbeli, tehát az égbolton beazonosítható Tejút, hanem egy időbeli/!/ Tejút! És e kettő kerül napjainkban egyre inkább fedésbe egymással! /lásd az ábrát!/

Az is jól látható, hogy az időbeli Tejút éppen fordított helyzetű a térbelihez képest, amennyiben szétágazása nem a Nyilasnál, hanem az Ikreknél érhető tetten (természetesen dekanátusi léptékben). Amikor e két tengely fedése teljessé lesz, különleges helyzet áll elő. A térbeli és időbeli Tejút átfedi egymást, ami azt jelenti, hogy a térbeli és időbeli működést generáló erők kerülnek egymással fedésbe, vagyis a téridő lenullázódik! Mégpedig éppen ott, ahol az ítélet-helyzetet jelző két Mérleg-dekanátus van! Ekkor a Nyilas csillagkép a két Ikrek-dekanátussal, az Ikrek csillagkép az Oroszlán jegy Nyilas-dekanátusával épp fedi egymást, ami a csillagmitológia "játékszabályai” szerint a szellemiség és a testiség átfedését, vagyis közvetlen átváltódását jelzi egymásba, azaz: a szellemből test, a testből szellem lesz, ami pedig maga az örök test, vagy fénytest!
Ha most a Vízöntő rendhagyó viselkedéséből adódó "nyitott könyv"-képletet becsukjuk, akkor arra is fény derül, milyen elemi közegben zajlik le döntően ez az üdvtörténeti folyamat. Láthatjuk, hogy a csukott könyvben (a lezárt, azaz végleges tudás jelképe!) a dekanátusok épp úgy kerülnek párba egymással, ahogy a manicheus hagyomány az elemeket az állatövi jegyek között felosztja. /lásd az ábrát!/ Mani magát a Szent Szellem apostolának nevezte és egy olyan vallásalakulat megalapítása fűződik nevéhez, amely oldalágon ugyanazt a tanítást képviselte, mint amit egyenes ágon Árpád-házi királyaink. A Vízöntő többletdimenziót adó dekanátusait most nem számítva, mint látható, három elem játszik főszerepet: a föld (sötétség), a víz és az ún. nulladik elem (szusz vagy szösz)! Ez utóbbi egy újrateremtési helyzetre mutat, míg az első kettő visszakapcsol minket: Atillához és a fénytest elérését célzó krisztusi-atillai étel-ital áldozathoz.

Born Gergely, Dobogó

Forrás:

http://www.hunhir.hu/index.php?pid=hirek&id=6368

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto