Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Szkíta-hun-magyar fokos harci tulajdonságai

Nem feledhetjük soha pártus-szkíta-hun-magyar ősi múltunkat- Éljen a nemzeti gondolkodás ! ! ! !
  

A szkíta korabeli magyar harci fokos tulajdonságai

Meggyesi József - HunHír.Hu

Az alábbi, bronzból készült fém tok 3000 évesre becsült leletét a Róma melletti Campagna mezején találták, de az a második világháborúban eltűnt, vagy az épületet ért bombatalálat miatt elpusztult. Fennmaradtak viszont a róla készült képek, leírások, valamint ismerjük több, magyar nyelvűnek tartott felirata értelmezését.

Ezt a sort kívánom bővíteni jelen tanulmányommal, tisztelegvén általa az előttem próbálkozóknak is, megköszönve a munkájukat, hiszen az Ő megfejtéseiket én már készen kaptam, és sok mindent felhasználok belőlük.A harci fokos tokja
(Részletes leírását megtaláljuk Varga Csaba: JEL JEL JEL avagy az ABC 30.000 éves története c. műve 229 - 232. oldalán)Mivel egyéb leírást a leletről nem olvastam, nem tudom, hogy rajtam kívül minősíti-e valaki magyar eredetűnek. Számomra azonban egyértelmű, ha a felirata magyar, akkor a tok is az, mert biztosan magyar mester készítette. Azon persze elmélkedhetünk, hogy szorosabban véve, melyik magyarul beszélő (pontosabban, melyik, a ma magyarnak nevezett nyelven beszélő) őstörzsünk egyik harcosa veszítette el azt a csata hevében, de úgy gondolom, hogy ez már csak részletkérdés. Ötletem természetesen van. Az itáliai félsziget benépesítésében komoly szerepet játszó etruszkok, székelyek, avarok tagjain kívül lehetett az illető hun, szittya, de akár jász is, gondoljunk csak a Trajanusz oszlopán talpig páncélba öltöztetett jász harcos ábrázolásra, igaz ez is kb. ezer évvel későbbi korból.

E néhány soros történeti áttekintés után, az egyszerűség kedvéért, szó szerint idézem az alábbi mondatokat Varga Cs. könyvének, a különböző megfejtéseket bemutató, ide vonatkozó részéből:

„A balta tok szövegét elsőként a szibériai felíratok megfejtője, Debreczenyi Miklós olvasta el. Szerinte a felírat: „SEGÍT IS ÜT IS RÓ IS”. Később Pataki László módosította kissé az olvasatot. Szerinte a szöveg: „egesét es üt és ró és”, azaz „ÉKESÍT ÉS ÜT ÉS RÓ IS”. Mindkét olvasat első szavának pontosságát megkérdőjelezi az, hogy a balról a második ligatúra „Y” (=t) jele feltehetőleg később következik, mint ahogy a fenti két olvasat megkívánná. Az általam pontosabbnak tartott olvasat a következő: SEGESÉT ÉS ÜT ÉS RÓ ÉS (sebesít is üt is ró is)”

A képet és a rajta lévő feliratot szemlélve, a szerzővel egyetértésben megállapíthatjuk, hogy a rendkívül dekoratívan elhelyezett jelek kivétel nélkül ligatúrák, készítője fejlett esztétikai érzékkel rendelkezett, és az összhatás érdekében a két szélső jelet 90° – al még el is forgatta, illetve némely jelet tükrözte is, bár ez a ligatúra építéseknek gyakori velejárója.

További „első benyomásként” nekem úgy tűnik, mintha a bal első kettő és a következő három ligatúra egymástól, és az utolsó ligatúrától elkülönülő betűcsoportot képezne. Ezen észrevételemet a későbbiek során még fel fogom használni.

A levezetések részletes ismertetése előtt, itt most, azt a két megfigyelésemet szeretném megosztani Önökkel, ami tulajdonképpen arra késztetett, hogy az ismert értelmezések mellett újabb megoldásokat keressek.

Az első, hogy a bal szélső ligatúra mindhárom értelmezés szerint tartalmazza a G(╓) betűt.
Debreczenyi Miklós értelmezésénél ezzel kapcsolatban az a problémám, hogy a „SEGÍT IS” kifejezésen belül az „ÍT IS” ligatúrája (balról a második) lehetett volna az olvasatnak megfelelően, fordított rajzolatú is, míg a másik két megoldásnál a G betű „áldozatul esik” a kiejtésnél, a magyarosítási törekvéseknek.

A következő észrevételem az, hogy a második ligatúra szerintem egyértelműen az eK(Z) betűre épült (azért írom eK-nek, és nem csak K-nak, mert a magyar ABC-ben létezik az aK, lágyabb kiejtésű változat is), és ezért lett a többihez képest bonyolultabb. Ha nem szerepelne benne az eK betű, semmi sem kényszeríthette volna a mestert arra, hogy a két ligatúrát összevonja, sőt, ennek hiányában egységesebb képet mutatott volna az egész felirat felépítése is, hiszen szemmel láthatóan, ez az egyetlen, két ligatúrából összeépített jelcsoport.


Vegyük sorra, tehát az egyes ligatúrákat és értelmezzük azokat!

1.)A bal első ligatúra képe és felbontása:


jelentése: eP eS = ÉP ÉSMi bizonyítja számomra az értelmezés helyességét?
A P betű alsó nyúlvány nélküli, E - szerű használata nem szokatlan dolog, lásd például Telegdi János Rudimenta c. tankönyve ABC-jében, a hiv. irod. 259. oldalán is. Van közös része a P és az S betűk rovásírás jeleinek, tehát hagyományos értelemben is meg van a létjogosultsága a ligatúra képzésnek. Hiányérzetünk lehet még afelől, hogy miért nincs elrejtve a ligatúrában egy további E(€) betű két vízszintes vonala, de lássuk be, az adott körülmények között ez nem lett volna egyszerű feladat.

2.)A bal oldali második ligatúra képe felbontása:


jelentése: E eK eS E T = EeKeSET = ÉKESÍTA jelépítmény felbontását tehát azzal kezdtem, hogy kiemeltem belőle az eK betűt, amely így magával vitte az egyik E betűt jelölő, két kis vízszintes vonalkát (tipikus egyszerűsítő megoldás!) is. A továbbiakban, a majdnem változatlan jel értelmezésénél elsőbbséget tulajdonítottam én is annak az észrevételnek, miszerint: a felirat készítője láthatóan ügyelt arra, hogy a ligatúra jobb oldalán túlnyúló kis szár a bennfoglalt „Y” ( =t) alsó részét jelezze. A maradék S értelmezése már az előzőekből is ismert.

3.)Balról a harmadik ligatúra képe és felbontása:


jelentése: Ü eT = ÜeT = ÜTA megfejtés során számomra ez volt a leginkább egyértelmű jel. A magyar, sőt, a kibővített Kárpát-medencei jelkészletben sem található az Y (= t) jelen kívül más betű, amit az Ü(С) jelébe bele lehetne erőszakolni a „hiányos” A( ┤)-n vagy saját maga egyszerűsített változatán kívül, de az így kapott ÜA-nak, ÜÜ-nek mássalhangzó nélkül nincs semmi értelme.

4.)Balról a negyedik ligatúra képe és felbontása:


jelentése: E eS = EeS = ÉSEz a felbontás és értelmezés sem igényel különösebb magyarázatot, minden szempontból bele illik az előzetes koncepcióba, és az egyik leggyakrabban előforduló betűösszevonás rovásírásos szövegeinkben.

5.)Jobbról a második ligatúra képe és felbontása:


jelentése: R Ó = RÓ
Őszintén bevallom, ebbe a ligatúrába én jobban bele tudom képzelni az ÜT =YƏ megoldást, de, mivel az előbb ezt a jelentéstartalmat „felhasználtuk”, márpedig ez nem egy vers, ahol a különböző hangsúlyok okán szokás a szavakat ismételgetni, úgy gondolom, el kell fogadjuk a RÓ értelmezést. Ami, persze egyáltalán nehéz, ha tudjuk, hogy az R( / ) betű ferde vonalú megjelenítése az itt látható (И) helyett, elég gyakran alkalmazott hely-megtakarítási trükk a rovásírást készítők között.
A betű összevonási törekvés így egyértelműen esztétikai megfontolásból, illetve „ligatúra építési” kötelezettségből, az egységes jelleg kialakítása okán valósult meg, hiszen a két jelnek egyébként nincs közös része, ami indokolná az egyesítésüket.

6.)A jobb szélső ligatúra képe és felbontása:


jelentése: E eS = EeS = ÉS ( = IS)Mivel a ligatúra megegyezik a negyedikkel, egyszerűsége folytán magyarázatot sem igényel.

A baltatok feliratának első értelmezése.


ÉP ÉS ÉKESÍT, ÜT ÉS RÓ ÉS = ÉP ÉS ÉKESÍT, ÜT ÉS RÓ IS

Ez az olvasat legjobban Pataki László értelmezéséhez hasonlít, azzal a különbséggel, hogy az „ÉKESÍT ÉS” helyébe az „ÉP ÉS ÉKESÍT” került. Ez a látszólagosan kis különbség azonban sokkal nagyobb értelmet kap, ha figyelembe vesszük, hogy valójában mi is változott:
- megtaláltam az ÉKESÍT szó K betűjét, és nem az egyébként is gyanús G-t kellett átalakítani
- „sorszámát” tekintve, amit Varga Cs. kifogásolt, szerintem helyére került a T betű is
- az „ÉP ÉS ÉKESÍT” szókapcsolat tartalmilag összeillő, mind amellett egy harci fokos „ÉP” állapota, fontos tulajdonság is.


Valami azonban nem hagyott nyugodni!

A kétségtelen pozitívumok ellenére továbbra sem voltam maradéktalanul elégedett, hiszen az alábbi hiányosságok apróságnak tűntek ugyan, de bosszantottak, mert nem találtam rájuk magyarázatot, nem illettek bele a felirat készítőjéről kialakított képbe:
- ebben az olvasatban nincs értelme a ligatúrák hármas csoportosításának, az IS kötőszó elkülönítésének
- az IS szó jelenlétét, legfeljebb esztétikai megfontolással magyarázhatjuk
- a felirat ebben a formában csak balról-jobbra olvasható, holott a rovásírások többségénél ez éppen fordítva van

Abban biztos vagyok, hogy a mester mindezeknek tudatában volt, a fenti hibákat nem követte el, csak meg kell keresnünk a megoldást. Ezt fogjuk tenni a következőkben.


Bontsuk fel újra a kérdéses ligatúrákat és értelmezzük azokat!

7.)A bal első ligatúra képe és második felbontása:


jelentése: SZ eP = SZÉP
Miért fogadható el ez a megoldás is?
A két betű egyértelműen benne van az építményben, ez tehát nem probléma. Kifogás inkább a miatt támadhat, hogy az SZ(I) betű P(Е)– hez kötése esetünkben ugyanúgy, csak esztétikai és „ligatúra építési” kötelezettség amint azt már az 5-ös pontban is láttuk. De, ott elfogadtuk, akkor nagy hibát itt sem követünk el azzal, ha hasonlóan cselekszünk. Így értjük meg viszont, az SZ betű furcsa elhelyezési módját is. Láthatóságát meg kellett tartani, ezért a jele nem lehetett az alsó szár folytatása, de nem lehetett rá merőleges sem, mert akkor a szögletes nyolcas ( = Z) jelét kapjuk, tehát enyhén meg kellett dönteni.


8.)A bal oldali második ligatúra képe és sorrendcserés felbontása:


jelentése: E eK E eT E eS = EeK EeT EeS = ÉKÍT ÉSA fő ligatúrán belüli felbontásoknál a belső ligatúrák sorrendjét, illetve a betűk egymáshoz képesti viszonyát, most én is a jobbról-balra olvasás lehetőségének megfelelően határoztam meg. Tehát csak annyit tettem, hogy az eK ligatúrát az S,T jobb oldalára helyeztem. Ha valaki gyakorlott szemmel nézi az ábrákat, ezt az átrendezést gondolatban is meg tudja tenni, ha egyébként az eredeti értelem megváltoztatása nélkül, egyáltalán, értelmes mondanivaló kiolvasása mellet ez meg is tehető. Mind amellett, a mássalhangzók az eredeti olvasathoz képest nem változtak, tehát az ÉKÍT ÉS = ÉKESÍT bármikor kiolvasható, illetve az ÉKÍT, az ÉKESÍTnek egyébként is, csak rövidített változata.

Ennél az olvasatnál felhasználtam még azt a megfigyelésemet is, hogy a bal oldali S betű szárainak „összehúzása” sem lehet véletlen ilyen precíz munka esetében. Számomra ez azt jelzi, hogy abban a részben két E betű van elrejtve, amely betűkre a gyakran előforduló É betűk miatt szükség is van.

9.)A jobb szélső ligatúra képe és felbontása:jelentése: eL eS = ÉLES
Ennél az értelmezésnél azért azt hiszem, egy kicsit magyarázkodnom kell. Nem az L betűre gondolok, hiszen a párhuzamos szárainak megrövidítése teljesen szokványos dolog.

Az összegzésnél természetesen megemlítek majd egy-két megfontolást, ami az érveimet alátámaszthatja, itt most inkább azt világítom meg, hogy miért kétélű dolog az, amit csináltam. Az L ligatúrájába úgy képzeltem bele az S(Λ) betűt, hogy az valójában nem látszik. Márpedig a készítők egyik hallgatólagos megállapodása, de az egyértelműség is ezt követeli meg, hogy a betű jelenlétét valamilyen módon (fülecske, túlhúzás, görbítés, ferdítés stb.) jelezni kell. Ezen íratlan szabály betartása nélkül ugyanis, nyugodtan mondhatnánk, hogy van ott még legalább egy SZ(I), egy J(l), egy N( ﴿) stb. betű is, és akkor megnyitnánk a megoldások végtelen sorát, vagy kiolvashatnánk a ligatúrából akár egy egész mondatot is.

A baltatok feliratának második értelmezése.

Olvassuk össze az egyes ligatúrák megfejtéseit, először jobbról-balra, majd gondolatban egy kicsit átrendezve, balról-jobbra, lássuk, hogy nem dolgoztunk hiába.

ÉLES, RÓ ÉS ÜT, ÉKÍT ÉS SZÉP
SZÉP ÉS ÉKÍT, ÜT ÉS RÓ, ÉLES

Ide írom még harmadik és negyedik (ötödik!) megoldásként, az ÉS ÉKÍT = ÉKESÍT azonosság érvényesüléséből keletkező változatokat is, hiszen annyira egyértelmű, hogy ezt bármilyen érdek csorbulása, bármilyen, eddigi szempont figyelmen kívül hagyása nélkül megtehetem. Ez (is) benne van a feliratban.

ÉLES, RÓ ÉS ÜT, ÉKESÍT, SZÉP
SZÉP, ÉKESÍT, ÜT ÉS RÓ, ÉLES


Értékelés, következtetések levonása

Számomra a jobbról-balra olvasható változat az elfogadható, szerintem ezt gondolta a felirat készítője is elsődleges szempontnak. Itt értelmet nyer a ligatúra csoportok képzésének gondolata, sőt, érvényesül az „egy ligatúra, egy szó” elve is (és ékít = ékesít). Érdekesség még az is, hogy a felirat két szélén tulajdonság jelző szerepel, középen pedig három ige. Az egymás melletti ige-melléknév kapcsolatok valóságtartalmi illetve ok – okozati összefüggésben vannak: azért RÓ, mert ÉLES, illetve azért ÉKESÍT, mert SZÉP. A két-két kapcsolt szó, pedig szépen körbeöleli a fokos egyik legfőbb harci tulajdonságát, hogy ÜT.

Ezen érdekességek felfedezésével, számbavételével és felfedésével tulajdonképpen kielégítő magyarázatot adtam arra vonatkozóan is, hogy miért kellett „észrevennem” az értelmezés során, a jobb szélső ligatúrában megbúvó S betűt.

Végezetül úgy vélem, a RÓ jelentése ebben az esetben inkább az emberre irányuló, fizikai jellegű megrovást, büntetést, nyílt sebek, „rovásjelek” ejtését fejezi ki, mintsem a betűk, tárgyakba történő bevésésének a gyakorlását. Nem ismerem ugyan a harci fokos fizikai méreteit, de gondolom, hogy ami alkalmas egy pajzs, egy páncéling vagy fejvédő sisak átütésére, az méretei, súlya és kiviteli formája alapján, nem alkalmas finom művű, apró írásjelek készítésére.

A felirat készítője nemcsak fejlett szépérzékkel rendelkezett, de rendkívül elmésen is oldotta meg a feladatát.

Utóirat: A tanulmány készítésének végén, amikor a szövegközi rovásírás jeleknek megfelelő szimbólumokat kerestem, akaratlanul felfigyeltem két jelre, amelyek egy az egyben, a baltatok feliratának ligatúrái.

A bővített latin jelkészletben ezt találtam: Ŋ - ami, ugye nem más, mint a vizsgált RÓ ligatúránk.
A cirill jelkészletben pedig ezt: Э - ami, kísértetiesen hasonlít az ÜT ligatúránkra, mely utóbbi jelre iskolai tanulmányaimból én még emlékezhettem volna.

De, ezekből a jelekből ugye Önök sem azt a következtetést vonják le, hogy már megint a magyar nyelv lopkodta össze még a ligatúra jeleit is, hol a latinból (amit durván ebben az időben találtak ki), hol a cirillből (ami köztudott, a baltatokhoz képest közel 2.000 év múlva keletkezett), hanem éppen fordítva: mi voltunk itt is, mint majdnem minden más esetben a feltalálók és a bőkezű adakozók. Igaz, nem nagyon kérdezték akkor sem, hogy elvihetik-e azt, ami a miénk!(Kérem, hogy a szövegközi rovásírás jeleket nagyvonalúan szemléljék, mert azokat csak tájékoztató jelleggel, hogy ne kelljen az egész oldalt e miatt képként továbbítani, a word szimbólum-gyűjteményéből kényszerűségből szedtem ki!)

Forrás:

http://www.hunhir.hu/index.php?pid=hirek&id=6148

http://hunhir.hu/?pid=ony&id=000425

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto