Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Sziriusz Magyarhonban

Emlékezzünk szkíta-hun-magyar ősi múltunkra ! ! ! !
  

Gyárfás Ágnes: Sziriusz Magyarhonban

Az Aranyhajú királyfik - Mese és elemzés

HunHír.Hu

Itt sem volt, ott sem volt, de valahol mégis volt, hetedhét országon túl, az Óperenciás tengeren innét, volt egyszer egy öreg király. Ez az öreg király egyszer egyet gondolt s meghalt. Hát bizony, ha meghalt, el is temették, az Isten nyugtassa meg, ott volt helyébe a fia, azt mindjárt meg is tették királynak.

No, még ki sem hűlt az öreg király helye, elmegy az ifjú király az egyik hűséges inasával vadászni. Amint mennének, egy nagy rengeteg erdőben az inas meglát három eprésző leányt. Úgy kellett lenni, hogy ezek is észrevették a királyt s fel is ismerték, mert a nagyobbik ezt mondá:

- Jaj! halljátok-e, leányok, ha engem feleségül venne a királyúrfi, egy arany motollát adnék neki.
A második ezt mondá:

- Ha engem venne el, én egy orsó, arany fonalat adnék neki.
A kisebbik meg azt mondá:

- Csak venne el engem, tudom istenem, nem bánná meg: két aranyhajú gyermekkel áldanám meg.
Hallá ezt az inas, odamegy a királyúrfi színe elé s mondja:

- Felséges királyúrfi! Hallá-e, hogy mit beszélt amarra az a három le-ány?

- Nem én, - felelt a királyúrfi - ugyan bizony mit?

Elmondja az inas, amit hallott. A királyúrfi azt mondá, hogy ennek fele se tréfa, avval elment a három leányhoz s kérdi tőlük:

- Melyik mondá közületek, hogy két aranyhajú gyermekkel áldana meg?

- Azt bizony én találám mondani, instálom, - felelt a kisebb leány.

- No, ha te mondád, gyere velem, ez órától fogvást feleségem léssz te! Avval szépen karon fogta, haza vitte, megesküdött vele, hogy csak ásó, kapa válassza el tőle.

Hej, volt, Uram Istenem, lakodalom a király udvarában, olyan, hogy eli-gente-elig szakadhata vége. Táncolt még a lábatlan koldus is, csak az udvar-béli vén boszorkányt ette a méreg s a bosszúság. Mert, hogy szómat össze ne keverjem, még az öreg király mellett szolgált egy vén asszony, egy ör-döngős szüle; ennek is volt egy szép leánya s azt hitte, hogy valami ördön-gős praktikával megmaszlagosítja a királyúrfi fejét, s hátha még feleségül veszi az ő leányát. - Ez az ördöngős szüle, amíg a többiek ettek, ittak, vígan voltak, mindig rosszban törte a fejét.

No, telik, múlik az idő, egyszer csak a királynak háborúba kell menni. Elbúcsúzik a feleségétől nagy keservesen s erősen a szívére köti, hogy írja meg neki, ha gyermekei lesznek, akármilyenek legyenek. Sokáig, sokáig oda volt a király s eközben a feleségének olyan gyönyörűséges két arany-hajú gyermeke született, mint két aranyalma. Hanem az ármányos lelkű ör-döngős szüle már előre kerített egy árokból két kutyakölyket s addig ügye-lődött, addig forgolódott a királyné ágya körül, hogy a két kutyakölyket oda lopta, az aranyhajú két szép gyermeket pedig elvitte a nagy folyóvízhez s belé vetette.

Aj, édes Jézusom! búsult a szegény királyné, hogy neki ilyen rusnya ál-latgyermekei születtek, de mit csináljon, mégis megírta az urának, ha nem tudom, mi lelné is miatta. Kapja levelét a király, erősen megszomorodik szí-vében, félbehagyja a háborúzást s meg sem állott hazáig. Volt, Istenem, szörnyű patália! Hogy milyen rútul rá is szedte őt ez a fejérnép! Mindjárt megfogatta, kihuzatá ágyából a királynét, elvitette a vadaserdejébe, ott deré-kig a földbe ásatta s meghagyta a cselédeknek, hogy, ha arra járnak, köpdös-sék, csúfolják s száraz kenyérnél egyebet, ne adjanak neki. Jó az is az éhen-halástól.

Aközben a két aranyhajú gyermeket nem hagyta el a jóságos Isten. A víz kivetette a túlsó partra, a jó meleg fövénybe, annak a melegségében fel-nőttek, derék nagy fiak lettek. Azt mondja egy reggel az egyik legényke:

- Hallod-e, testvér, álmot láttam az éjszaka.

- Ugyan mit, testvér?

- Hát hozzám jött egy fehérszakállú ember s azt rebegte, hogy nem va-gyunk mi olyan ágról szakadt teremtések, mint ahogy gondoljuk.

- Hogy-hogy, testvér?

- Hát így s így. Mi királyúrfiak vagyunk, hanem mikor megszülettünk, egy ördöngős szüle a vízbe vetett, a helyünkbe két kutyakölyket tett; az a-pánk nagy buszúságában derékig ásatta az édesanyánkat a vadaskertben.

- Ejnye, hékám, az Isten Istenem ne legyen, ha én is éppen ezt az álmot nem láttam! Egyszeribe induljunk útnak!

Felszedelőzködnek, útnak erednek. Mennek, mendegélnek s másnap reggelre abba a városba érnek, ahol születtek. Épen templomba harangoztak s gondolják, hogy ők is bemennek, úgysem imádkoztak még templomban. Hátha megszállja ott a szentlélek s elvezeti az édesanyjukhoz. A templom-ban volt a király is s meglátja a két aranyhajú legénykét. Úgy rajtok feledte a szemét, hogy le sem vette, míg a pap áment nem mondott. Amint a nép omlott ki a templomból, a király oda ment a legénykékhez s meghívta magához ebédre. A legénykék megígérték, a király pedig előre szaladt, meg-parancsolta a szakácsnénak, hogy ugyan jól készítsen, mert szép vendégei lesznek.

Meghallja ezt az ördöngős szüle, kisiet a kapu elé az utcára s hát, Uram Teremtőm, jó messziről lát két olyan aranyhajú legénykét, hogy ragyog tő-lük az utca.

- Akasszanak fel, ha nem a királyné gyermekei! - mormogá magában. - No de már most mit csináljon, merre forduljon. Ő bizony eleikbe fut, megál-lítja, körülvizitálja, összecsapdossa a tenyerét s azt mondja:

- Jaj, de szépek vagytok, fiaim! Jaj, de szépek vagytok! De Isten-Krisz-tusa úgy segé’n, hogy még hétszerte szebbek lennétek, ha elmennétek a Nap barlangjához s a Nap mosdóvizével megmosdanátok.

A legénykék összenéztek s gondolják magukban:

- A bizon nem is volna rossz, akkor még jobban megszeretne a király. El is indulnak, mennek, mendegélnek hetedhétország ellen, hegyen, völgyön által, hogy fölkeressék a Nap házát.
Amint így mennek, mendegélnek, találnak egy kis házikót. Bemennek oda s hát a góc alatt egy nagy könyvből, olvasgat egy ősz öreg ember.

Köszönnek neki:

- Szerencsés jó napot adjon Isten, öregapó!

- Adjon Isten, fiaim! Hát ti miféle járásbeliek vagytok?

- A Nap házát keressük, öregapó, hogy a Nap mosdóvizével meg-mosdjunk s kiedet kérdenők meg, hogy útbaigazítson.

- Éppen jó helyen jártok, fiaim, én vagyok Szent Péntek. Csak fogad-játok meg, amit mondok, mert a Nap házának nagy titka van, ott vesztek, ha szavamat nem fogadjátok. Hát tudjátok meg, fiaim, hogy a Nap háza min-dennap 11 órakor nyílik meg s csak addig van nyitva, míg 99-et olvashattok. A háznak több rejteke van. Ahogy bémentek, az első rejtekben van egy kád rézpénz, amellett ül egy vén szüle, aki erősen csalogat titeket, hogy rakod-jatok meg a pénzből, de ti rá se hallgassatok, mert az ördöngős vénasszony csak azért csalogat, hogy megkéssetek s mikor az idő reátelt, bécsapódjék a Nap ajtaja a hátatok megett. A Nap mosdótálja ott van mindjárt legelől, nagyhirtelen mosdjatok meg benne s fussatok ki.

Megköszönik szépen a királyfiak a jó tanácsot s azzal elindulnak a Nap házához. Éppen jókor érkeztek, mert a Nap kapuja egyszeribe megnyílt előt-tük s ők bémentek. Hívja a vén asszony:

- Jertek, fiaim, jertek, van itt pénz elég, vegyetek belőle! De a fiúk ügyet sem vetettek rá, nagy hirtelen megmosdottak, kifutottak.

Hát, teremtő szent Istenem, csakugyanvalóst hétszerte szebbek lettek, mint annak előtte valának!
Ezalatt pedig a király hiába várta őket s a királynét, szegényt, köpdös-ték, csúfolták ...

Másnap megint elmennek a templomba a fiúk. A király is ott volt, most még inkább eltelt a nagy gyönyörűséggel. Tüstént odafutott a szép fiúkhoz, másodszor is meghívta ebédre s megint csak előre futott, megparancsolni a szakácsnénak, hogy ugyan jól főzzön, mert szép vendégei lesznek. Megtud-ja ezt a vén ördöngős szüle, kiáll az utcakapuba, s úgy várja bé ott a legény-kéket. Azt mondja nékik:

- Szépek vagytok, szépek, ugyan szépek vagytok, de még tízszerte szebbek lennétek, ha a Nap kendejével megtörülköznétek.

Gondolják ezek magokban: - Annál jobb, mennél szebbek leszünk, annál erősebben megszeret a király. Azzal elindultak s felkeresték Szent Pénteket, hogy adjon ismét tanácsot.
Azt feleli Szent Péntek:

- Szívesen megtenném, édes fiaim, de a Nap kendeje titkát Szent Szom-bat tudja, ahhoz menjetek tanácskérőbe.

Jól van, elmennek Szent Szombathoz. Hát ő is olvas egy rengeteg nagy könyvből a góc alatt. Szerencsés jó napot kívánnak neki s elmondják, hogy mi járatban vannak.

- Jó helyen jártok, fiaim, - mondá Szent Szombat - csak menjetek el a Nap házához 11 órakor. Az első rejtekben tudjátok már, hogy mi van, ott meg se álljatok, a második rejtekben van egy kád ezüstpénz, amellett ül egy ifjú asszony, csalogat, hogy menjetek oda, de rá se hallgassatok, hanem ott van az ajtószegen a Nap törülközőkendeje, azzal hirtelen törülközzetek meg s szaladjatok ki.

- Megköszönik a fiúk a jó tanácsot s elmennek a Nap házába. Bemen-nek az első rejtekbe, hívja a vén szüle, de ők ügyet sem vetnek rá, tovább mennek a második rejtekbe, hát ott van a szép ifjú asszony, csalogatja min-denféle szép szavakkal, de erre sem hederítenek, csak nagy hirtelenséggel megtörülköznek a Nap törlejével s azzal kifutnak.

Ezalatt a király hiába várta ebédre az aranyhajú legénykéket, a királynét pedig köpdösték, csúfolták...

Másnap megint templomba mentek az aranyhajú legénykék s a király ekkor is ott volt s meglátta őket. Odamegy, számon kéri, hogy miért nem jöttek el ebédre, már kétszer nem állottak szavuknak. A legénykék ötöltek, hatoltak, hogy ilyen, meg olyan nagy dolguk került útközbe, de most már »Isten szent úgysegé’n« elmennek, ha ő felsége parancsolja. A király har-madszor is meghívta, ismét előre sietett, hogy a szakácsnénak adja ki a ren-deletet, mert most igazán lesznek vendégei, de még milyen szépek!

Hanem az ördöngős vén szüle meghallotta a király beszédét, kifutott az utcára s az aranyhajú legénykéket megállította.

- Jaj, lelkem, gyermekeim, be szépek vagytok! De még százszorta szeb-bek lennétek, ha megnéznétek magatokat a Nap tükrében!

- Gondolják a legénykék, ha már ennyiben van, még ezt is megcselek-szik. Ha már így is olyan erősen megszerette a király, hát akkor még hogy megszereti! Egyszeribe el is indulnak Szent Szombathoz tanácsot kérni. Be-mennek Szent Szombathoz, elmondják, hogy mi járatban vannak, de az öreg azt mondja, hogy ő ebben a dologban semmit sem tehet, hanem menjenek Szent Vasárnaphoz, ő eligazítja őket.

- Elmennek Szent Vasárnaphoz. Hát ott olvas a góc alatt egy rengeteg nagy könyvből.

- Adjon Isten szerencsés jó napot, Szent Vasárnap öregapó!

- Adjon Isten nektek is, aranyhajú legénykék, hol jártok, hol még a madár se jár?
Elmondják, hogy miért jöttek, miben fáradoznak.

- Jó helyen jártok, édes fiaim, - mondá nekik Szent Vasárnap - csak hallgassátok meg amit beszélek, mert különben ott vesztek. Tizenegy óra-kor nyílik a Nap ajtaja, akkor bementek; az első rejtekben van egy kád réz-pénz, mellette ül egy öregasszony, a másodikban egy kád ezüstpénz, amel-lett ül egy ifjú-asszony, harmadik rejtekben van egy kád arany, amellett pe-dig egy szép leány ül. Mind a három csalogat-hívogat, hogy vegyetek a pénzből, de ti meg se álljatok, hanem nézzétek meg magatokat a Nap tük-rében nagyhirtelen, azzal forduljatok s szaladjatok kifelé mint a sebes szél.
Megköszönik a jó tanácsot Szent Vasárnapnak, elsietnek a Nap házába tizenegy órakor befutnak.

Hívja az öregasszony, ügyet sem vetnek rá; hívja az ifjúasszony, arra sem; az ifjú leány, még arra sem, hanem futnak egyenest a tükörhöz, belepillantanak s nagyhirtelen sarkon fordulnak.

De az ifjú leány olyan mézes-mázos beszéddel csalogatta, hogy az e-gyik legényke nem tudta megállani s visszatekintett az ajtóból. Egy kicsit a szép leányon felejtette a szemét s mikor az ajtón kilépett, éppen akkor csa-pódott be s a kandi legénynek lecsapott egy jó darab hust az egyik sarkából.

Ezalatt a király hiába várta az aranyhajú legénykéket, a királynét pedig köp-dösték, csúfolták...
Másnap megint elmentek a templomba, de már ekkor megfogta a király s azt mondta nekik:

- Az apátokat csaljátok meg többet, hé, de engemet nem! Most velem jöttök ebédre. Azzal felültette aranyos hintajába, s úgy vitte a legénykéket palotájába.

Az ördöngős szüle majd megpukkadt nagy mérgében, hogy már többet nincs hatalma az aranyhajú legénykéken. Meg is ijedt erősen, hátha kitudó-dik valamiféleképen ördöngős praktikája. Gondol erre, gondol arra, hogy mit csináljon, mert most már »el-ég a köles« neki, ha valamit ki nem fun-dál. Egyszerre csak eszébe jutott, hogy majd elvállalja a főzést a szakács-nétől. Az bizony oda is engedte szívesen, mert neki ugyancsak elég része volt a főzésben.

No, asztalt terítenek, a király s a két aranyhajú legényke mellé tele-pednek. Ott játszadozott a két kutya is akiket az ördöngős szüle az aranyhajú legénykék helyébe tett volt. Behozzák a levest, merít a király belőle s kínál-ja a legénykéket is. Feláll az egyik, s azt mondja:

- Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, én nem eszem a levesből, mert attól félek, hogy méreg van benne.

Megijed a király, de nem akarja hinni a dolgot. Azt mondja a legényke, hogy próbálják meg a kutyákon.

Megpróbálják, adnak nekik egy-egy tányérral, azok el is locsták egy szempillantásra s mindjárt szörnyet döglöttek. Hivatják a szakácsnét, kérdi a király: Ki tett mérget a levesbe? Azt feleli a szakácsné, hogy a vén szüle te-hette, mert az főzött helyette.

Ismét csak feláll a legényke s elmondja, hogy mit beszélt neki álmában egy őszhajú és őszszakállú ember.

Hej, Uram, teremtőm, megörül a király, felszökik az asztal mellől, össze-vissza csókolja az aranyhajú legénykéket, még sírt is örömében, hogy mégsem a kutyák az ő gyermekei, hanem ezek a szép aranyhajú legénykék.

Mindjárt kiadta rendeletbe, hogy a vén boszorkányt lófarkához kössék, a városon végig hurcoltassák, azután a testét négyfelé vágják s tegyék ki a vár négy kapujára.
Azzal ismét asztalhoz ültek. De a szószóló legényke azt mondta most, hogy ők bizony addig egy befaló-falást sem esznek, míg az anyjuk is velük nincs. Nem is ettek, de a király sem, hanem egyszeribe elérendelte a hintaját, a vadaskertbe hajtatott, a szerencsétlen királynét kiásatták a föld-ből, szépen felöltöztették s a király sírva kérte: felejtse el az ő nagy kegyetlenségét.

Csaptak aztán olyan vendégséget, hogy híre ment hét országon túl s azótától fogvást olyan boldogul élt az egész királyi família, hogy ma is él-nek, ha meg nem haltak.

...

Az Aranyhajú királyfik
Meseelemzés


Ezt a mesét régen szerettem volna elemezni, de mindaddig, amíg pontos helyét meg nem találtam a csillagos égen, nem sikerült. A mezopotámiai csillagászati gyakorlat segített hozzá a megértéshez. A három sávra osztott Égbolt és a tizenkettőnél több csillagkép szerepeltetése a sávokon tette vilá-gossá a mese égi eseménysorát.

Az Évkör csillagképei a mese Téridejét adják, a szereplők pedig az Ori-on, a két Kutya és az Ikrek csillagkép, meg a Sziriusz csillag. A mese ese-ménye az égi szereplők égi cselekvéssorozatát vetíti elénk. Vagyis elmeséli a mesemondó az éber hallgatónak az égbolt jelentős csillagszemélyisége-inek életét, emelkedését, hanyatlását, mintha az egy királyi család sorsfor-dító eseménysora lenne. Úgy tanították az égbolt csillagvilágát, hogy az egymás közelségében lévő égi tüneményeket, mint egy királyi családot fog-ták fel és törvényszerű mozgásukból formálták meg a mese tartalmát.

Ha rápillant a kedves olvasó a közzétett régi mezopotámiai égtérké-pekre és az égi állapotokat megjelenítő határkőre /KUDURRU/, világossá válik, mennyire összefügg az Orion, az Ikrek, a KIS- és NAGY Kutya csil-lagkép sorsa, s valamennyien egy sávban Bél útján az Ekliptika mentén helyezkednek el, mintegy fentről sugározva a család kiemelkedően fontos tényezőjét az emberi életben.

A misztikus Zodiákus a 12 csillagkép közötti lelki és szellemi kapcso-latot emeli ki. Ilyen mély, a tudattalan szintet is felölelő viszony van a banya és az ikrek, vagyis a Szűz és az Iker csillagkép között. Ahol Aranyhajú királyfik születnek, ott terem a banya. A Szűz kétarcú voltából a banya a rosszabb részt uralja, s ezt a rosszindulatú, galád magatartást erőszakolja rá az egész királyi családra. Szó szerint aláássa jövőjüket. A királynét erkölcsi-leg ellehetetleníti, a királyt igazságtalan tettekre sarkallja, az ikrek sorsát az elemek kénye - kedvére bízza. Csak a kutyának biztosít jó bánásmódot. A Szűz csillagkép, mint Téridő sorsszerű elemeket tartogat a mese szövege számára. A szereplők a maguk csillagtörvényei szerint viselkednek. A banya a Szűz Téridő törvénye alapján hat. Az Orion, a Sziriusz, a két Kutya és a Kis Év vonatkozásában az Ikrek is eleget tesznek az Isten égboltozatán ren-dezett színjáték előírt dramaturgiájának, de a Szűz és az Ikrek viszonya a Nagy Napév vonatkozásában nagyon sok váratlan meglepetést is hozhat. A népmesék elemzésekor el kell dönteni, hogy a Kis vagy a Nagy Napévben játszódik-e le az esemény. Itt ebben a mesében, a Kis évben folyik az égi színjáték, de a szereplők jellemét az idők kezdetén átlebegő lélektani minő-ségek is meghatározzák. Ez a minőség változékony, mint a Szűz.

A cselekmény főszereplője az Orion, a király. Fiatalon megörökli a trónt és élete felszálló ágba lép ezáltal. Aztán ez még fokozódik, midőn va-dászat közben az erdőben szert tesz egy tündérfeleségre, aki két szép arany-hajú fiút ígér neki. Aztán a király leszállóban, elmegy háborúskodni, és ott-hon hagyja ifjú hitvesét. A tündérfeleség a Sziriusz akkor van delelőn, mi-dőn az Orion leszáll. Boldog ifjú feleségként megszüli aranyhajú fiait, aztán leszálló ágba kerül, mert a banya a kutya kölyköket teszi mellé, és az ikreket vízre, vagyis a Tejútra bocsátja. A Sziriusz egy fél évre eltűnik, ezt a mese úgy fejezi ki, hogy a hazatérő király, az Orion derékig földbe ásatja gyönyö-rű feleségét. A királyné, mint Sziriusz egy fél évig tündököl, egy fél évig láthatatlan. A derekunk, testünk felezővonala, ezért kell félig eltűnnie a királynőnek, mert egy fél év az ő láthatatlan ideje. Az Orion a Nap szüle-tésének tanúja. A Sziriusz a nyári napéjegyenlőség királynője. És a király nyáron ismerte meg az erdőben tündérlány feleségét.

A banya és az Ikrek kapcsolata

A misztikus Zodiákus, melynek kapcsolatrendszerét mesemotívumok-ból munkálta ki az íratlan magyar bölcselet, lelki és szellemi együttműkö-dést vagy ellenérzetet fejez ki, de felszínre hozza az emberi viszonylatok ős-képeit is. Ilyen viszony rendszer van a banyát képviselő Szűz és az Ikrek között. Az Ikrek beavatásra váró ifjak, akik számára a banyát jelölte ki a sors a beavatási folyamat elindítójául. A magyar mesékben azért nem pusz-títják el a mese végén a gonosz, áskálódó boszorkányt, hanem csak szélnek eresztik, mert még szükség lesz rá a következő mesében, az új generációs if-jak beavatásánál.

A misztikus Zodiákusban tehát a 12 csillagkép nemcsak Téridőt, hanem embertípusok közötti ősképi erejű kapcsolatrendszert is kifejez. A banya galádkodása indítja el az ikrek nevelésének tengelyét. Vízre teszi őket, be-járják a Tejutat, mint őseink. Meleg fövenyre kerülnek, ahol a Nap neveli fel őket, mint ősmeséink ifjú hőseit. A meleg föveny, a víz és az aranyhajú ifjak a legszebb aranykor képi megjelenítése. A banya ármánykodása nélkül nem kerültek volna ebbe a gyönyörű aranykori idillbe a fiúk. A banya segítette elő a Nap házában való beavatódásukat és azt is, hogy rá tudtak mutatni aty-juk átgondolatlan ítélkezésének helytelen voltára. A banya nélkül nem éb-redtek volna rá hivatásukra, mi szerint meg kell tisztítani a királyi házat a nem oda való elemektől, s atyjukat helyes belátásra kell bírni.

Banya a Téridőben

A banya a Szűz csillagkép ura. A precessziós nagy Napévben, ami-kor a Föld forgása a Szűz korába ért, nagy, nehéz megpróbáltatásokat kel-lett átélniük a földi élőlényeknek. A Szűznél fejtette ki hatását az Extra galaktikus szuperhalmaz, amely kedvezőtlen természeti viszonyokat idézett elő. Ezt a krízishelyzetet az Ikrek a sors kegyelme révén túlélték, a király háborúzás ürügyével másfelé vette az irányt, a tündérlány királyné pedig félig földbe ásva várta sorsa jobbra fordulását.

A királyné félig földbe ásva

Pontosan kifejezi a Sziriusz égi magatartását, fél évig láthatatlan, de ja-nuár 1-én teljes fénnyel ragyog és uralkodik a csillagok felett. Aztán július 1-én reggel együtt kel fel a nappal a horizont legalsó rétegében. Ettől kezdve emelkedik újra felfelé, hogy január 1-én az égbolt tetejére érjen és újra találkozzék férjével az Orionnal.

Térideje is van a Tündérlány királynénak. Ő a Szűz csillagkép másik arca a jóságos, szépséges női ideál. Ezért van a mesékben jó és rossz tündér, mert a Szűz csillagkép karakterébe mindkettő belefér. Éppen azért, mert rokonlelkek, szakadatlanul űzik egymást ellentétes természetükkel. Szeren-csés ember az, akiben csak az egyik szűzi tulajdonság él, s nem keverednek a tendenciák és az indulatok. A mese kristálytisztán mutatja fel, különvá-lasztja a jót és a rosszat, a Szűz kétarcúságát. Csak így, ezt a kettőséget jól ismerve tudunk eligazodni a Szűz típusú emberek lelki életében és megté-vesztő társadalmi megnyilvánulásaikban.

A királyné, mint Sziriusz vezércsillaga volt az egyiptomi mitológiának. Ő volt Ízisz, s férje, testvére Ozirisz az Orion csillagkép. Az egyiptomi mítoszok a magyar népmeséhez képest zavarosak, költőietlenek, de a csilla-gos ég "családjáról" mégis pontos képet adnak, ugyanis nem kívánnak a család jövőjére nézve erkölcsi előképet nyújtani, hanem az égi szereplők mozgását rögzítik a mitológiában. Ebből a kis, Aranyhajú királyfik című meséből bontakozik ki lelki szemünk elé a magyar ősmesék, minden mitoló-giánál emelkedettebb volta. A magyar mese bölcselet, a tiszta emberi és is-teni viszonyok áttekinthető, világos megjelenítése és egyben magyarázata, de erkölcsi intés a jövendő kialakításához.

A kutyakölykök

A kutyakölykök sorsa a királynő sorsával párhuzamos. Tudjuk, hogy a Sziriusz a Canis Mayor csillagkép állkapcsának felső felén látható, tehát ők együttműködnek. A kutyakölykök és a Sziriusz együttes megjelenése tör-vényszerű, de az is, hogy a kutyakölyköknek az Ikrek havában gyengül az erejük, mert a hazatérő Ikrek elfoglalják helyüket a királyi családban. Júni-usban, a napforduló pillanatában csak a királynő, a Sziriusz dominál, min-den más csillag és csillagkép elhalványul mellette. Ez a királyi palotába való bevonulásának pillanata. Vagy, mint ifjú hitves, vagy mint a földből kiásott, erkölcsi állapotában megerősödött fiatalasszony.

A kutyakölykök a mesében szerepelnek. A magyar történeti hagyomá-nyokban oroszlánokkal találkozunk. A csillagászat ismeri a kutyák és az Orion alsó része táján kibontakozó, ködös oroszlánpofát, amint erről már ír-tunk az előző fejezetben. Így az oroszlán megjelenítése éppúgy jogos, mint a kutyáké. Hunort és Magyart vadászás közben kutyákkal, méghozzá két ku-tyával szokták bemutatni, de a Szövetség táblán is két oroszlánt markol a maszkos madár. Ez a kettősség végigkíséri történetünket, meséinket és a fantáziadús költészetnek is virágoskertje. Az Aranyhajú királyfik című me-sében a két kutyakölyök magatartása csillagászati és tisztán mutatja meg égi magatartásukat, s a Sziriusszal való szétszakíthatatlan voltukat.

Generációk

Több magyar bölcseleti tartalmú mese az öreg király halálával és a trón új, ifjú várományosával, s ennek kalandjaival indul. Tény, hogy két generá-ció /sőt néha még több is/ szerepel a meséinkben. Ez a családi kapcsolat-rendszer is az égen jelent meg először, azután szőtték meséikbe eleink, nehogy elfelejtsük sorsunk előképét.

Az öreg király jellemét, sőt ókori rovásírásos üzenetét is kifejtettük a róla szóló tanulmányunkban. /Ősi Gyökér 2000. 28. 2. 52-55. old./ Az öreg király erkölcsi mérce, ő az Aranykor embere, aki híven őrzi Isten ráruházott arcképét testi mivoltában és erkölcsi magatartásában.

Miként a Szűz-BANYA kettős rátette bélyegét a hősnők sorsára, úgy a Nyilas csillagkép Téridőt rendező, sorsalakító ereje és az Orion, a Nagy Vadász sorsot megélő karaktere egyaránt égi modellé vált, s ősi bölcsele-tünk sarkalatos kérdése lett. Az egymást követő generációk romlása és az ősi, az aranykori állapotok szépségéhez és erkölcséhez való visszatalálás magyar sorskérdés. Romlunk az évek folyamán, rossz házasságok, rossz baráti, megélhetési kapcsolatok rontanak. A világot már nem a régi, turáni erkölcsű, Isten kezéből kapott mintát élő emberek formálják. Az ősi modell már csak a mesék bölcseletében és Isten kegyelméből megmaradt éber szí-vekben él. A Zöld király típusú mesék is arra intenek, amire az Aranyhajú királyfik édesapja, a középső generációt képviselő király viselkedése, hogy a generációk sorsa hullámvonal mentén zajlik. A középső, az apa király gyorsan ítélkező, mondhatnám hebehurgya, befolyásolható, de jólelkű, épp-úgy hajlamos a jóra, mint az átgondolatlan rendelkezésekre. Szereti a szépet, hiszen a fiúk szépsége, arany haja ragadta meg elsősorban is a templomban. A fiúk is azért álltak rá a banya tanácsaira, hogy a Nap házában a próbatéte-lek során az édesapjuk örömére még szebbek legyenek. Szereti a családját, de nem gondolja át a család helyzetét, nem keresi a helyzet kulcsát.

Ez a feladat az Ikrekre, a jövő generációra hárul. Az ikrek kerülnek a hullámhegyre, ők mentik meg a családot a széthullástól és az elállatiaso-dástól. Van egy nagy szerencséjük, édesapjuk házassága révén ők már tün-dérek és tündér édesanyjuk nemes ösztönvilága vezérli tetteiket.

A Zodiákus kilencedik csillagképe a Sagittarius vagy Nyilas a férfi főszereplők Téridő egységének képviselője. Meghatározza a generációk sorsát, úgy ad magatartásmintát, hogy nem tulajdonít el minden sikert az utódok elől. A csillagászati könyvek szerint, ha a Nyilas kissé magasabbra emelné íját, beletalálna a Tejút közepébe. De nem emeli, hanem a pontos célzás örömét átengedi fiának, a Nagy Vadásznak, aki példát ad célzásból, de átgondolt életvitelből megbukik. Egy jó dolog erősíti a család sorsát, ami az ő érdeme és ez a házassága, a tündérlány felesége és az ikerfiúk édes-anyja. Az Infántis Lacikában még erőteljesebben bontakozik ki a tündér fe-leség karizmatikus jelenléte a család minőségének megőrzésében. A Sagitta-rius Nyilas csillagkép és az Ikrek szoros kapcsolata a Tejúton átívelő össze-fogásuk a magyarság számára a fennmaradás, a szebb jövőkép biztosítéka. Fennmaradásunknak az Égre írt dokumentuma.

A Nap háza és a templom

A banya mindig a Nap házába küldi az ikreket megmosakodni, megtö-rülközni és megnézni magukat a Nap tükrében, lelkiismeretük aranytük-rében, ahogy Magyar Adorján mondotta. Az ikrek édesapjukat mindig a templomban találják meg, s onnan indulnának haza, a palotába, ha a banya újabb küldetésre nem sarkallná a fiúkat.

A Nap háza az ég szellemi központja, Isten szeme. Egyben az Ég lelki központja is, Isten lelke közepe. Csak a magyarban ismerjük a "lelki szemével látta" kifejezést, mert a magyar ember elörökölte Isten képmásán át a lélekkel látás csodáját és egyre többen művelik is azt. Azok elsősorban, akik szó nélkül megértik családtagjaikat, barátaik gondját, s úgy viselkednek, hogy elősegítsék a lélekben rászorulónak a kibontakozást. A fiúk erre már képesnek mutatkoztak. Nem magyarázgatnak a királynak semmit, hanem bebizonyítják tettekkel édesanyjuk igazságát. És nem a saját keserű sorsu-kon siránkoznak, nem vetik szemére apjuknak a család szétszórását, hanem az újraegyesítésen munkálkodnak. Derűsen, következetesen és az igaz szere-tettől vezérelve működnek. Az ö templomuk a Nap háza. A földhöz közel álló királyapjuk temploma az épített templom, ahová ő szorgalmasan el is jár, ez a templom azonban attól a pillanattól kezdve lesz Isten háza, attól a mozzanattól néz be Isten szeme a fény útjának hagyott ablakon, amidőn a királyi ikergyermekek aranyhaja, a Nap sugara a tisztaság fényével átra-gyogja a kőbe merevedett imák házát.

Ez keserű nagy üzenet minden vallási gyakorlatot folytató ember szá-mára. Őseink sorra rendre mindig megtisztították lelküket, istentiszteleti előkészületeiket, lélekvizsgálataikat a megkövesedés átkától. Figyeljük meg: a megtisztítás menete nem új eszközök és rítusok kimunkálására irá-nyul, hanem a "vissza a régihez, a legősibb értékhez". Isten és lelkiisme-retünk vizsgáló szeme a Nap. Nagy nemzeti és egyéni magatartásminta lép elénk az ikrek cselekvéseiből. Hármas veszélyforrást vállalnak fel. Nincs más segítőjük, mint a szokásos hét három "szentje" Péntek, Szombat és Vasárnap, vagyis a jól beidegzett, helyes életvitel, a köznapok és ünnepek rendje. Nemcsak a származásuk volt magasabb rendű, mint földi király édesapjuké, de ösztönéletükből eredő szokásaik is emelkedettebbek voltak. Ők az igazi templomba, a Nap házába mentek lelki megtisztulásért. Édes-apjuk szorgalmasan eljárt a templomba, de nem kapta meg a lelki impulzust sorsa és családjuk sorsának rendezéséhez, ami számára a lelki megtisztulást is biztosította volna. Nem, ehhez a királyfik tiszta, egyszerű, ragyogó lelkü-lete hozta meg a megváltást.

Elemzett mesénk a több ezer éves Aranykorba vezet minket. Népünk már itt, ebben az ősi állapotban is ismerte a megváltás fogalmát és az égi-testek működésében is meghatározó erőként fedezte fel. Az IKREK, az ORION és a SAGITTARIUS-Nyilas egy vonalban vannak a Tejút mentén. Jellemük ennek megfelelően épül fel. Sagittarius-Nyilas az ősapa, a megha-tározó erő. Az Orion a javakorbeli király, aki hibát hibára halmoz, de ha rá-vezetik, képes a megújulásra, akár az Orion, fél évig lent, fél évig fent. Az Ikrek a generációk megváltói, a születetten jólelkű, tiszta ösztönvilágú, kö-vetkezetes és másokért jót tenni akaró fiatalok.
Az Ikrek felemelkedése és értelmes működése lehet megváltó hatású nemzetünk életében, mert a felnőtt generáció a maga erejéből erre már kép-telen. Csak a fiatalokra számíthatunk.

A magyar ember az imádság révült perceiben „lajtorján” közeledett az ég felé. Erre több népmesénk is utal. A kissikátori Árpád-kori templom ka-zettáin bemutatja az ég felé vezető lélek-lajtorját épített környezetben, a föl-di templom előtt, ahol a fa kicsit görbén nő felfelé. Egyben bemutatja a szar-vasok által őrzött lajtorját, melynek csúcsán a madár, a lélekhozó várja a felfele igyekvőt, hogy szárnyain Istenhez röpítse. Az ábra rejtélyes gondo-latot is tartogat. Lehet, hogy lélekben szarvassá kell válnunk ahhoz, hogy a lélek lajtorjáján eljuthassunk Istenhez. Hiszen, a szarvasok már emelked-nek!

Irodalom

Pap Gábor: Népművészetünk Téridő keretei. 41.-74. old. In.: Hazatalálás, Püski Kiadó. Budapest. 1999.
BUDGE, Wallis E.A.: Phoenican Amulets. 280-287. old. Az öreg király táblájának írását föníciai írásnak mutatja be. Amulets and Superstitions.

Gyárfás Ágnes: Az öreg király. Ősi Gyökér 2000. 28. 2. 52-55.old.

Gyárfás Ágnes: Az aranykor embere. Ősi Gyökér 2002. 30. 2. 27-34. old.

Gyárfás Ágnes: A zöld király mesék jelentősége.
Ősi Gyökér 2003. 31. 1. 81-85. old.

Magyar Adorján: Ősműveltségeink. Magyar Adorján Baráti Kör kiad. 1996.

- Részlet dr. Gyárfás Ágenes TUR-ÁN NÉPÉNEK NYELVÉN Képjel-írás magyar olvasata című könyvéből -
(A szerző a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetemének elnöke)

Forrás:

http://www.hunhir.hu/index.php?pid=hirek&id=4783

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!