Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Trianon- egy gyalázatos diktátum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESSZEN TRIANON !

 

 

 

Emlékezés Trianonra, 1920 junius 4-re, Magyarország keresztrefeszítésének napjára
írta: Dr. Padányi Viktor: Megjelent: Egyetlen menekvés c. Könyve 143. oldalán


 

  A békediktátum vezetöi az aláírás idôpontját junius 4-én délelôtt 10 órára tűzték ki.

   

  Az ország hangulata nyomasztó volt, a sajtó hangja levert, rezignált,drámai. E sorok írója soha nem fogja elfelejteni a mindenbôl viccet csináló, mindent kigúnyoló pesti humor jellemzô produktumát, a Borszem Jankó vicclapot, amelynek junius 3-i száma az elsö oldalon egy egész oldalas rajzot hozott. A rajzon lehajtott emberfôk ezreinek tômege, az elôtérben egy asztal, rajta egy papirlap s azon egy tollat tartó kéz. A kép aláírása ez volt: "Aláírjuk-e?" Vicclap karton soha még patakzó kônnyekben ilyen sikert nem aratott.

   

  A kormány június 4-én katonai készûltséget rendelt el az ôsszes csapattesteknél, csendôrôsszpontosítások tôrténtek és a városokban a rendôrôrszemeket kegkettôzték.

  Rádio akkor még nem volt. Párizzsal állandó telefonôsszekôttetésben állt Budapest. A nagy lapok kiadóhivatalai elôtt tômegek lesték a kirakatban idônként megjelenô hírközleményeket. Az utcák reggel óta valami furcsa nyugtalansággal voltak tele. Minden arcon szorongás, a tekintetek fáradtak, ûresek, mint a halottasházaknál virrasztás után. Még a szokott utcazaj is tompább volt, mint máskor.

  Tíz óra után egy-két perccel jôtt a végzetes hír, és akkor megkondultak a harangok, elôbb Pesten, majd ahogy villámgyorsan szétfutott a hír, egymásután mindenfelé az országban. A magyarok két óra hoszat tartó harangozással temették múltjukat és jôvôjûket.

  Budapest percek alatt feketébe ôltôzôtt. Perceken belûl fekete gyászlobogók lengtek mindenûtt, az ablakokban fekete drapériák. Az utcák fekete gyászruhákkal teltek meg. Emberek, asszonyok, férfiak, gyerekek mentek az az utcán patakzó könnyekkel, nem egyeszer hangosan zokogva. Emberek rázták az ôklûket az ég felé, hangosan átkozódva. Az Oktogon sarkán egy rokkant katona letépte zubbonyát és kônyôkben levágottt csonka karját mutatva, örjöngve kiabálta:

  Az utcákon ismeretlen , egymást soha nem látott emberek borultak egymás nyakába, a terek padjain zokogókat vettek kôrûl vigasztaló emberek és az állandó és szakadatlan harangzúgásban rohant bele a gyászba és kétségbeesésbe ezer pesti rikkancs A lapok gyászkeretben, mindenki mohón olvasta, amit úgyis tudott, mindenkiben fellángolt a tehetetlen dûh, csoportokban vezércikkeket olvastak fel hangosan...A Múzeum-téren elkezdték a himnuszt énekelni...és a harangok kongtak, kongtak szakadatlanul, szinte elviselhetetlenûl.

  A templomok gyorsan megteltek síró emberekkel, hisz a kétségbeesés mélyén mindnyájan Istenbe próbáltaunk kapaszkodni, papok mentek fel a szószékre megkisérelni a lehetetlent, vigasztalni ott, ahol nem volt vigasztalás

  A vidéken ugyanez volt a kép. Harangkongás, gyász és kétségeesés mindenûtt. Néhány ôkölcsapáson, kisebb verekedésen kívûl rendzavarások nem fordultak elô, hiszen az ôsszes italmérések zárva voltak és minden kôzbiztonsági intézkedés megtôrtént. Csak a harangiok kongtak 10 órától kezdve mindenûtt, minden városban és minden faluban két órán keresztûl

  E sorok írója 14 éves fiú volt és negyedikes gimnazista akkoriban. Tíz órakor nôvénytan óra kezdôdôtt és Kovách Demjén tanár úr magas, szikár alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindníg. Felment a katedrára, beírta az osztálykônyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott fôvel meredt maga elé egy hosszú percig....és akkor megkondultak a harangok. Kovách Demjén tanár úr felállt, odament a térképtartóhoz, kivette a térképet, amelynek felsô sarkában még ez a név állt:, és felakasztotta a térképállványra s mindezt egyetlen szó nélkûl, aztán megállt elôtte, kissé oldalt, hogy ne takarja el elôlûnk, és nézte, olyan arccal, olyan leírhatatlan lágy kifejezéssel, amilyet mi még soha sem láttunk száraz és ôrôkké szilárd arcán. Mi halálos csendben néztûk a térképet és az elôtte álló, szûrkûlô hajú cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére és a kívûlrôl behallatszó harangzúgás által méginkább kimélyített csendben inkább magának, mint nekûnk, ennyit mondott:

  Ôtvennégyen voltunk, ötvennégy tizennégy éves magyar fiú. A golgota utolsó szavai után nem bírtuk tovább, leborultunk a padokra és elkezdtûnk sírni. Odakint kongtak a harangok.

  Nagymagyarország kereztrefeszitésének napja volt: 1920. június 4.

  P é n t ek .....

  .

 
 
 
 
 
A TRIANON-SZINDRÓMA
 
A “szindróma” egy tünet, vagy tünetcsoport. Akkor használt idegen szó, ha anyanyelvünkben nem tudunk elég kemény, határozott fogalmat találni egy különleges eseményre. Trianon fogalma ilyen. E név,“Trianon”, a ma emberének -akit főként a napi történések, vagy megélhetése érdekel-, nem sokat mond. Azonban nekünk, akik nem csak magunkkal való elszámolás okán, de hazánk elmúlt fél évszázados állapotát fájón érzőként élünk, annál többet. Kérem, ne szisszenjenek fel azok, akik többet éltek és értek meg, mint fél évszázad, és most azonnal az évfordulóból adódó -78-as- évszámot mondják. Kérem, gondoljanak azokra az évtizedekre, mikor a nemzeti elit Horthy mögé állva a rettenetes ország csonkítás után már tíz évvel, nemzeti önerőből megteremtette a ma is visszasírt “békebeli békét”. Azt az időt, amikor “az ember 200 pengő fix-el ” könnyen élt a korabeli sláger szerint. De ez a nemzeti megújulás hozta meg akkor azokat a lehetőségeket is, melyek során a Szent Korona országai 1920-ban elorzott részeinek a többsége hazatért. Így a II. Világháború utáni ötven év rombolása testben, lélekben, munkatáborokban, kínzókamrákban, “malenkij-robotokban”, barbár lélekalázásban, a hit -mely a lélek tisztánlátásának, táplálékának forrása-, tagadásában, sőt elvételében; -ez az, ami miatt a mának élő ember néha vállat von Trianon hallatán. Azt már nem hallja vagy látja, hogy minden bajunk oka e szóból ered, otthon és külhonban élő honfitársainkat egyaránt sújtón. Azt sem érzik, hogy e szörnyûséget 1918-ban részben elősegítő országvesztők, ugyanúgy azon az oldalon - a magyar nyelv igen kifejező jelzőjeként a “bal” oldalon - álltak, mint az elmúlt fél évszázad nemzetellenes és történelmi bûneit elkövetők. 1918-ban a “vörös gróf” -Károlyi Mihály-, Kun (Kohn) Béla, Szamuely és keretlegényeik, míg 1945 után - csak példának; -Rákosi (Rosenfeld) Mátyás, Gerô (Singer) Ernô, Farkas (Wolff), Kádár, Péter (Eisenberger) Gábor, Révai (Lederer) József, Münnich vagy Keleti Ferenc és kiszolgálóik. Trianon fogalma tabu volt, a nemzetközi “szolidaritás” miatt még említeni sem lehetett. Miért? Mert csak az 1945 utániak névsorát nézve, majd mindegyikük “nemzetközi” volt. Farkast (Wolff) -a hírhedett ÁVH-s Farkast(!)- a cseh internacionalisták küldték “haza, segíteni”. Münnich Ferenc a ‘18-as Kun-Szamuely-féle rémuralom vörös egységének parancsnoka, a spanyol polgárháborúban az Internacionálé oldalán spanyol őrnagy, majd szovjet tiszt, hazánkban, 1956-ban rendőr altábornagy. 1967-ben még a Központi Bizottság tagja volt. Vagy Gerô (Singer) Ernô:- a 18-as rémuralom alatt szintén vöröskatona, a Kommunista Internacionálé munkatársa, a spanyol háború alatt az NKVD munkatársaként kiérdemelte a “barcelonai hóhér” nevet. Hazánkban előbb Rákosi helyetteseként majd kulcspozíciók tucatjait töltötte be. 1956 októberében lövetni akart a felkelés első pillanataiban. Végül Keleti Ferenc -a mai honvédelmi miniszter apja (!)- útja:- partizán komisszár a “Szlovák szabadságért” cseh dandárnál. 1945-ben a cseh kommunisták ajánlására érkezett Magyarországra. Szürke eminenciásként mindenhol ott van, mint a legfontosabb szerv, az Adminisztratív Osztály vezetője; kezenyoma a kitelepítési határozatokon, a recski tábor végzésein, a koncepciós perek aktáin. 1955-ben diplomáciai szolgálatba, a “káder átmentőbe” került, s bukaresti nagykövetként buzgólkodott, hogy Nagy Imréék ellen elindulhasson a kivégzésekkel végződő eljárás. Ezt követően a Pest megyei Tanács elnöke lett. Ki várhatta ezektől, hogy hivatásos felforgatóként bármelyikük is egyetlen szót vagy gondolatot engedjen megjelenni, említeni Trianonról? Hiszen számtalan megjelent mûvel alátámasztva már ismert: -Trianon a “nemzetköziek” akarata volt. A fent felsorolt személyek meg a tervek végrehajtói maguk is nemzetköziek voltak... Ma sem sokkal jobb a helyzet. E tanulmány írója alig 6 éve számon kérte Dornbach Alajostól -az akkori Magyar Parlament alelnökétől- az ausztráliai SBS. rádióban elhangzott kijelentését: ...”Trianonban... a környező nemzetiségi államok megteremtésének pillanata volt. Tehát nem az történt, hogy az úgynevezett Nagy-Magyarországot szétdarabolták, bár az is megtörtént.” E mondatrészben benne van az egész mára agymosott ellentmondásos lélekzavar, meg a nemzetköziség is. Ez az ember a Történelmi Igazságtétel Bizottság egyik első embere! Ezt az embert az SBS rádióban elhangzott interjú után még fogadta, mint hazája képviselőjét (!) a magyar emigráció is! Ez az ember magyarázta a “meg kell békülnünk” fogalmát azoknak, akiknek szüleit, testvéreit, rokonait, barátait, vagy honfitársait a “nemzetköziek” juttatták a börtönökbe, munka- vagy haláltáborokba, vagy éppen a bitóra... Itt a bajok gyökere. Ezért kell összevont fogalomként, tünetként -ha tetszik szindrómaként- kezelni Trianont. E század a politikai kalandorok százada. Egyik jeles képviselője sem mentes a felelősség alól. Nekünk nem adatott meg az igazságtétel lehetősége:- nincs rá “engedélyünk”. Mit kezdjünk egy olyan emberrel -csak példának Király Bélával-, aki előbb Horthy főhadnagya, Szálasi századosa, Rákosi vezérőrnagya, Nagy Imre tábornoka, az Egyesült Államok professzora, Göncz Árpád vezérezredese, majd a Magyar Országgyûlés SzDSz-es képviselője volt? Ez az ember -kérem, mondják meg- milyen “szolgálatot” tett hazánknak? -2- Versailles-ban az 1920. június 4-én aláírt úgynevezett “béke-okmányban” benne volt az újabb, a II. Világháború szikrája. De benne volt -csak példaként- az összetákolt “nemzet”, a jugoszláv vagy a cseh-szlovák államiság mai sajátos helyzete is. Így a születés pillanata egyben a további nemzetiségi háborúk drámájaként is felírható arra a papírra, amivel a nemzetközi gonosztevőknek egyszer el kell számolniuk. E század összes “békéje” a győztes hatalomvágyát, dicsőségét, érdekeit és javát szolgálta. Így igazságtalan volta miatt az elkövetkező háború mindig le volt írva az előző békeszerződésekben. Jelen dolgozatban helyhiány miatt csak a trianoni békét megelőző pár év történéseivel foglalkozom, annak ellenére, hogy teljesen világos minden képzett ember előtt: a döntés nem csak e két év miatt következett be. Bár mint később kitûnik, a drasztikus országcsonkítást nagyban befolyásolta. Magyarország, mint az Osztrák-Magyar Monarchia része, mérhetetlen emberi és anyagi áldozatot hozott az I. Világháború 5 éve alatt: 3,8 millió magyar volt fegyverben, s a 70 milliárd koronányi katonai kiadásból 25 milliárdot fedezett a magyar állam. Tisza István kormánya nehezen vállalta fel a háborút. Csak német nyomásra járult hozzá a Szerbiához küldött ultimátumhoz. A magyarság hivatott és képzett vezetői -így Tisza is- tisztán látták, hogy ez a háború a történelmi Magyarország fennmaradásáért is folyik. 1918-ban a Piave-nál kezdeményezett támadás katasztrófával végződött, és általánossá vált a vesztett háborús előérzet. A gazdaság felbomlott, a nemzetiségi katonák tömegei adták meg magukat a különböző frontszakaszokon. Az Oroszországból hazatért foglyok új eszméket hoztak, tömegessé vált a szökés, sőt a zendülés. A határokon túli nemzetiségek az elszakadást szorgalmazták az általuk vázolt térképek szerint, így Benes és Masaryk is. A Monarchia utolsó külügyminisztere, Andrássy Gyula 1918. október 27-én békét kért, melyben elismerte a jugoszláv és csehszlovák egységet. Tisza felismerte, hogy a belpolitikai helyzetet és a gyorsan zajló társadalmi átalakulást a számunkra katasztrofális külügyi viszonyok határozzák meg, és így a legfontosabb feladat a végveszélyben levő ország nemzetmentő politikai erőinek összefogása. Ezért felajánlotta az Országgyûlés ellenzéki csoportjának, a nagyon jó antant-kapcsolatokkal rendelkező Károlyi Mihálynak és híveinek az együttmûködést. Sajnos ebből a “barátságból” semmi jó nem származott a nemzetre. A forradalmi terrorlegények október 31-én meggyilkolták Tisza István miniszterelnököt. November 18-án kikiáltották az első Magyar Köztársaságot. Idézet Tormay Cecilé írónő naplójából: ”...ezután Károlyi Mihály emelkedett szólásra.... beszélni kezdett sajátos, ijesztő hangján. Kihirdette a Habsburg-ház trónvesztését, szavalt a wilsoni elvekről, a népek szövetségérôl... és pátoszos dadogással mondotta: “...csakis a szenvedéseken át, csakis a háború vértengerén át érthették meg Európa népei... és így a magyar nép is, hogy csak egy program van: és ez a pacifista program... nem egy szûkebb program ez egy világprogram...csak az a nemzet fog haladni, amely... bele tud kapcsolódni abba a világprogramba, amely egy szóval kifejezve: Pacifizmus”” Ennél ostobábbat még nem mondott szánalmas emberi dadogás a földön és gonoszabbat is aligha, mert... míg ô pacifizmusról szaval, az állig felfegyverzett militarizmus özönlő áradatban tör be Magyarországra. Ostobaság-e ez a beszéd, vagy egy rettentő árulás utolsó szolgatétele? Lenn a téren...Landler Jenő, Weltner Jakab, Bichinger Manó, Böhm Vilmos dicsőítették a Köztársaságot. Csak amikor a Himnusz hangja felzúgott és néhány galileista nem akarta levenni a kalapját, ütötték le a fejükről. Ennyi történt a magyar becsület érdekében... Károlyi Mihályt pedig senki nem kiáltotta ki a köztársaság elnökének. A vidékről... odavetődött néhány parasztgazda.. képviselte a városi néppel szemben a nagy Magyarország népét... sokáig mentek szótlanul, aztán az egyik öreg meggondoltan, lassan odaszólt a többiekhez: Hát szép ez ... a köztársaság, de már azt szeretném tudni, hogy ki lesz a király?” Károlyiról álljon itt egy másik tanú, Herczeg Ferenc véleménye: ...”Magyarország... talán legválságosabb napjait élte, és elszorul az ember szíve, ha arra gondol, hogy Wilsonnal, Lloyd Goerge-al és Clemanceau-val szemben kik képviselték a nemzetet. A nemzet méltósága egy degenerált hazardőr kezébe volt letéve. A nemzet esze Jászi Oszkár volt, akinek agyába csak egyetlen gondolat, a magyar Svájc gondolata fért bele... A nemzet kardját... Lindner Bélára bízták, egy elnyûtt idegzetû, gyönge fejû alkoholistára. Midőn rokonszenvet kellett keresni Svájcban, a Terézváros leglomposabb és legarrogánsabb szüfrazsettjét küldték... -3- És ezt a társaságot, amelynél tehetségtelenebb és selejtesebb soha nem állott semmiféle négerállam élén, megáldotta a nemzeti tanács elnöke, Hock János, a katolikus pap, akinek neve hallatára összemosolyognak a szabadkômûvesek, és elpirulnak a keresztények. Hogyan oldotta meg Károlyi a legsúlyosabb feladatot, amely valaha magyar államférfi lelkiismeretét terhelte? A kifordított eszû ember csalhatatlanságával pontosan megtette mindannak az ellenkezőjét, amit a helyében épelméjû ember tett volna. Abban az órában, mikor nagyobb szükség volt a magyarság katonai erényeire, mint a honfoglalás óta, lefegyverezte Doberdó védőit, és az ország védelmét Diner-Dénes, Jászi és Bédy-Schwimmer Róza diplomáciájára bízta. Midőn a legnagyobb szükség volt vonzó összefogó erôre, amely a Szent István-koronából kiárad, kitördelte a koronát a nemzeti címerbôl. Károlyi... elrettentő példaképe marad az ész nélküli kiskorú grófnak, midőn a feje már kopaszodott és.... rég nem a magáét, hanem az ország kincseit prédálta. Midőn magához ragadta a... hatalmat... vállalta, hogy meg fogja védeni az élet és vagyon biztonságát. Ô azonban csak egy emberi életet és vagyont védett meg a magáét. Mire már tüzelni kezdett talpa alatt a magyar föld és nem bízott már a vörös testőreiben, akiket az udvarias szovjet-kormány bocsátott rendelkezésére, a csehekhez szökött. Elmondhatjuk róla: nagyúrnak született, félbolond módjára élt, és úgy tûnt le, mint egy kalandor. Tíz nemzedékre való keserûség van abban a gondolatban, hogy Magyarország életének legtragikusabb órájában, midőn szükség lett volna a nagy elődök minden hitére, hazaszeretetére, bölcsességére, bátorságára és ékesszólására, egy politikai szövetkezet cinizmusa ezt a démoni dilettánst taszította ki a világtörténelem színpadjára.” Károlyi 1918. október 31-én magához ragadta a hatalmat, Tisza István meggyilkolása után. Plakátok jelentek meg: “Elvtársak..” És ezek az emberek képviselték hazánkat azon a tárgyaláson Belgrádban -a Nagy Entente erejével és a Kis Entente alattomos szándékával szemben-, ahol Lindler Béla november 13-án aláírta a 18 pontból álló diktátumot. Az a Lindner, aki azt mondta hadügyminiszterként: ”nem akarok katonát látni..” Végzetes, sőt tragikus aláírás volt! Egy héttel korábban, november 3-án Padovában még a Monarchia által aláírt fegyverszüneti egyezményhez képest is -ahol a Szent Korona országai közül csak Horvátországról kellett volna lemondani!- ez az egyezmény kiszolgáltatta kényre-kedvre -a győzők kényére és kedvére- hazánkat! De Károlyi szükségesnek látta, hogy kidomborítsa hazánk különválását Ausztriától, és külön tárgyalásokat kért. Végzetes lépés volt... Ez nyitott utat a szerbeknek Bácskában, a románoknak Erdélyben. Ezzel kezdődött Magyarország feldarabolása... A cseh hadsereg nov. 8-án megkezdte a Felvidék megszállását. December 1- én egy ősi magyar városban -Gyulafehérvárott- pedig megvalósult a román irredenta álom: Erdély annexiója Románia által. Hazánknak ezt az élveboncolását pedig Károlyi kormánya tehetetlenül nézte, sőt szolgai alázattal kereste az Entente kegyeit. Erre utal Mackensen tábornagy internálása, alakulatainak a magyar határon való lefegyverzése is. Annak a főtisztnek fosztotta meg cselekvési lehetőségét, aki sorozatban verte meg csapataival az egyébként kitûnôen felszerelt románokat. Károlyi szinte felbátorította az acsarkodó szomszédokat, s ezek rövidesen meg is rohanták minden oldalról hazánkat. Az esztendő hátralevő része végzetünk beteljesedését tartogatta, előrevetítve 1919 eseményeit. Kun (Kohn) Béla -akit bajtársa elleni lopás miatt elitéltek, majd átszökött az oroszokhoz, s 1918-ban visszatér!- megalakítja a Kommunisták Magyarországi Pártját, kibontva a sarló-kalapácsos vörös lobogót, az orosz bolsevizmus vérgőzös üzenetét. December 25-én Kárpátalja bejelentette a Ruszja Krajna autonómiát, december 30-án meg a Francia Köztársaság zuávjai bevonultak Szegedre, miután a Bánáttal végeztek. Pozitív eredmény ebben az évben alig volt. Igaz, megalakult november 30-án a MOVE, de illegalitásba kényszerült. Ráadásul a háború egyik zseniális stratégájának Mackensennek a letartóztatását is elrendelték az Antant parancsára. Annak a tábornoknak a kiszolgáltatását jelentette ez, aki addig megmentette az országot a román inváziótól! E krónika olvastán azt hihetnénk, ennél rosszabb már nem lehetett. De ez csak a kezdet. Ekkor a háttérjátékosok -a nemzetközi bûnözök-, még csak erejétől fosztották meg a magyarságot. Idegen eszmékkel ugyan tudatát is elaltatták, ám csak utána küldték rá az igazi veszedelmet, melyhez képest a tatárdúlás csak lovagi játék volt... A bolsevizmus, a szabadkômûvesek által kitalált és pénzelt eszmerendszer jelentette be igényét a magyar nemzet feletti uralomra. A nyomorgó, felizgatott munkások sztrájkoltak, robbantottak. A bolsevikok és a szociáldemokraták egymás szerkesztőségeit, pártházait támadták meg. -4- Ehhez jött március 19-én a Vyx-jegyzék, mely az összes korábbi határcsonkításnál kegyetlenebb volt... 1919.március 21-én Károlyi kiáltványban közölte lemondását. A hatalmat átadta ...”Magyarország népi proletárságának..” Ezután Marx torz eszmeszüleménye, Lenin cinizmusa, nálunk Kun-Corvin-Szamuelly vérgőzös szadizmusában teljesedett ki. A bolsevista terrorcsapatok gonosztettei borzalommal töltötték el az országot. Faluról-falura jártak a rögtönítélő bíráskodást alkalmazva és szadista kéjjel húzták, akaszották fel elsősorban azokat, akiknek hadikitüntetésük volt. Szamuely -aki Kun munkatársaként főként a hóhérmesterségben tûnt ki- szerint:...”A terror a mi kormányunk legerősebb fegyvere”... Kun megkísérelte a hadsereg újraszervezését. Ez részben sikerült, mert a csehek, románok szerbek előrenyomulása toborzó erővel bírt. A románok az ország bolsevizálásának veszélye ürügyén egyre beljebb hatoltak jól felszerelt csapataikkal, hogy azt kirabolják. Március 24-én rendelet jelent meg az üzletek bezárásáról, 26-án felállították a Vörös Őrséget -a magyar történelem első terrorbandáját. Majd 28-án megjelent a lakásfoglalási rendelet és április 4-én minden közép- és nagybirtok a proletárdiktatúráé lett... Március 27-én eltörölték a hitoktatást, és nem kímélték az egyházi javakat sem. Megszûnt a sajtószabadság, szovjet mintára törvényszékek alakultak, ahol tanulatlan, beteges lelkek keresték a kielégülést... Áprilisban, a tanácsválasztáson bolsevik logika szerint csak egy lista indult, és így győzött is: a Forradalmi Tanács... Ez volt a “jogi alapja” Kunék rémuralmának. A történelem iróniája és a nemzetközi blöff lelepleződése volt az a tény, hogy az átszervezett Vörös Hadsereg a régi tisztek irányításával -pl. Stromfeld Aurél, Nagybaconi Nagy Vilmos- határozott sikereket ért el a Felvidéken vagy a Tiszánál a románok ellen. E mögött a magyar tisztek és katonák lángoló hazaszeretete, példaadása volt. A volt ludovikás tiszttől a közlegényig mindenki megértette, hogy függetlenül a fennálló hatalmi állapottól, a vörös terrortól meg kell a hazát védeni! Így nem zavaros ideológia, hanem a lángoló hazaszeretet vitte harcba, sokszor a halálba ezeket az embereket. Sokan feltették a kérdést, magam is kerestem a választ: mi történt a szellemi elittel? Írók, költők jónéhányan elvarázsolt állapotba kerültek. Hajbókolni kezdtek a hatalom előtt.. Dantei jelenetek Szent István országában!... Az történt, hogy egy becsületes nemzet, mely a szép, férfias, lovagias világban élt, elköszönt a múlttól, hogy megtapasztalja a XX században és Európában elsőként, mit jelent a torz lelkû emberek hatalma. .. Június 23-án Foch francia marsall elrendelte a Vörös Hadsereg számára minden harci cselekmény azonnali beszüntetését. A franciák kegyencei, a románok csak erre vártak. Meg sem álltak Budapestig, ahová aug. 3-án diadalmasan be is vonultak. Ma is büszkén mutatnak Budapest zászlaira, ami szintén azonos színû a román zászlóval -mivel Kunék utódai, Demszky főpolgármester és köre nem volt hajlandó még az Antall kormány alatt sem arra, hogy e színek kombinációján változtasson... A következő dicstelen fél évet meghagyom a történészeknek. Közben megalakult az ellenkormány Károlyi Gyula elnökletével, melyhez csatlakozott Teleki Pál és Horthy Miklós is.. Mire a proletárdiktatúra összeomlott, már állt az újjászervezett magyar hadsereg, ahogy a Pesti Hírlap 1919. novemberi száma fogalmazta: “Öregek, ifjak, nők, hatalmasok és gyöngék rebegik: itt a magyar hadsereg és itt van a magyar haza”. Igen, ott volt, Horthy Miklóssal az élen, a sokat gúnyolt fehér lovon, november 16-án be is vonult Budapestre. Ezzel egy új korszak kezdődött nemzeti történelmünkben. Ez a korszak nem viseli magán a címadó trianoni szindróma fogalomkörét. Ebben a korszakban váltak nemzetünk nagy egyéniségeivé és szenvedték el ezért a vértanúságot, Bethlen István orosz börtönben megért, Teleki Pál pedig öngyilkosságnak álcázott halálával, s Horthy Miklós a számûzetésével... Ezek a sorsok bizonyítják és állítják nekünk a példát, hogy lehet...Lehet szeretni a hazát számkivetetten is. Lehet szenvedni és meghalni érte ha kell, és lehet példát adni a jövő nemzedéknek, hogy hogyan lehet... Ebben a szellemben született ez az összeállítás. Ebben a szellemben íródott zárszóként e néhány gondolat. A hitelesség kedvéért a megjelölt forrásmunkákat külön ajánlom a szíves olvasók figyelmébe. Tanulni és a történések tükrében okulni, tanakodni kell;- hogy is lehet... A nemzetgyalázás fél évszázada után, több mint három generáció nőtt fel úgy, hogy mit sem tud arról, mit éreztek a nemzetcsonkoláskor elődeink. Ezért állítottunk össze egy olyan irodalmi gyûjteményt, mely kortársként felmutatja egy maroknyi magyar munkáját. -5- Olyanokét, akik híven álltak vagy állnak a nemzeti oldalon. Ez a kevés, amit adhatunk, csak egy morzsa abból, amit más szervezetek, közösségek létre kell, hogy hozzanak. Nem kérés ez: követelés minden tehetséges hazánkfiával szemben, aki magáénak érzi akár otthon, akár külhonban e páratlanul szép történelmi múltra emlékező nemzetet. Tekintsék ezt egy olyan kis munkának, melyet illik túlszárnyalni szebb, ízlésesebb, átgondoltabb, a célnak alkalmasabb kiadványokkal. Mi csak egyet kérünk: adják ismerőseik, barátaik, de főként gyerekeik, unokáik kezébe azzal a hittel, amilyennel ez az összeállítás készült. És tanulják, mondják el Papp-Váry Elemérné “Hiszekegy”-ét ugyanúgy, mint Reményik Sándor verseit, vagy bármely költőét, kit a hazaszeretet átadása késztetett írásra. Mi a munkatársaimmal abban bízunk: jön majd idő, mikor egy igazán szabad Magyarország -melyben hittel kell hinnünk-, egyszer lerója háláját az emigráció nemzetmentő munkája előtt. Ezért kell nekünk, magunkra maradottaknak együvé tartanunk. Ezért kell harcolni még eltévedt társunkért is, ha rossz ösvényre téved, s hajlítani vissza az egyenes útra. Ezért kell felfedeznünk az önbecsülésünk, elhintvén mindenütt az örök igazság fogalmát: a Szent Korona országai oszthatatlanok. A Kárpát-medence kultúrkörében élők számára Magyarország, egy és oszthatatlan! Boros Béla István Sydney, 2001. június Forrásmunkák, ajánlott irodalom: H. Pozzi: Századunk bûnösei H. Pozzi: A háború visszatér. Nemeskürthy I.: Édes Erdély Palotás Z.: A trianoni határok C.A.Macartney: Teleki Pál miniszterelnöksége Trianoni almanach Kajetán E.: A második Mohács Eöttevényi O.: Ferenc Ferdinánd Kocsis I.: Történészek a kereszten Kovács Ernő: Elvégeztetett P.Robertson: Az új világrend Trianon forrásai Kubinyi F.: Fekete lexikon Padányi V.: A nagy tragédia Egyetlen menekvés Yves de Daruvár: Trianon Töttösy E.: Jog és ököljog Kollányi K.; Régi Felvidékünk és Kárpátalja v.Somogyváry Gy.: És mégis élünk Virágzik a mandula Kárpátalja kultúrtörténete Raffay E.; Magyar tragédia Trianon titkai Sisa I.: Nemzet határok nélkül Janics K.: A hontalanság napjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!