Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Atilla és Mátyás- A Turul dinasztia királyai

Ki Hunyadi Mátyás nagyapja?
  Szántai Lajos mûvészettörténész, a középkori krónikák és iratok tanulmányozásával, a Kárpát-haza szent helyeinek kutatásával foglalkozik. Nagy királyaink és szentjeink életén és tettein keresztül mutatja meg a magyarság mindenkori feladatát. Az alábbi írás egy több mint három órás elõadás rövid kivonata, mely február 24-én, Mátyás napján hangzott el a MAG Program keretében rendezett elõadáson.  
 
 
  Rugaszkodjunk el a mai történelem
könyvektõl, és nézzük meg, mit
válaszolt erre Hunyadi Mátyás. Azt, hogy Zsigmond király. Palotája udvarán édesapja szobra mellett ott állt Zsigmondé is. Õt tartotta tehát elõdjének. Nem törvényes, de mégis királyi leszármazott volt. Ereiben ott volt egy szikrányi az õsök vérébõl. És ez elég volt…
Mint tudjuk, Zsigmond felesége Mária áldott állapotban halt meg. (Kissé ugyan zavaros a kép, hogy 8-9 hónapos terhesen a királyné a budai hegyekben vadászik, de felbukik a lova, így õ és magzata is életét veszti.) Az özvegy király élhetett azzal a joggal, hogy házasságkötés nélkül is szabadon választhat, de csakis régi nemesi, kipróbált erkölcsû családból származó hajadon lányt.
Így történt, hogy Luxemburgi Zsigmond szerelembe esik Morzsinai Erzsébettel. A nász után Zsigmond egy gyûrût adott a lánynak azért, hogyha Erzsébet fiút szülne, hozza fel Buda várába, és a gyûrû legyen a bizonyság arra, hogy a gyermek az õ vére. (Ez a gyûrû kerül bele aztán a Hunyadiak címerébe!)
Erzsébet megszüli a gyermeket, majd felviszi a királyhoz, és Zsigmond onnantól kezdve vele törõdik. Megáll a diplomáciai élet, a király még a követeket sem fogadja. A király gyermekeként foglalkozik vele és taníttatja, ugyanakkor Morzsinai Erzsébet jövõjérõl is kötelességének érzi, hogy gondoskodjon. Kiházasítja a megözvegyült Vajkhoz, akit megajándékoz a Hunyadi birtokokkal. (Innen kapják a nevüket.) Ma az olvasható a tankönyvekben, hogy Hunyadi János apja egyértelmûen a román Serbe fia Vajk udvari vitéz. De van egy hatalmas nagy bökkenõ. Vajknak van egy másik fia is. S hogy õt hogy hívják? János!
Hogyan is adhatná egy apa két fiának ugyanazt a nevet?! Egészen más dolog, ha meghal az elsõ gyermek, születik egy másik, és a halott nevét kapja a második. De itt él mindkettõ, és mindkettõt Jánosnak nevezik. Vajk nem törõdik Hunyadival, a másik Jánossal viszont igen. Hunyadi János nem azt a nevelést kapja, amit Vajk eredeti gyermeke, János. Miért ez a megkülönböztetés?
Hunyadi Jánost már fiatalon Zsigmond király udvarában találjuk. János pedig, miután az apródi iskolát kijárja, fényesen bizonyítja, hogy nem akárki.
A Hunyadiak származása máig rejtély. Zrínyi Miklós azt írja: „minden magyar forrás azt mondja, hogy Zsigmond volt az atyja Jánosnak”. A magyar forrásokról pedig azt kell tudni, hogy nem ismerik a hazudozást, mert mindig nagyon pontosan ügyelnek arra, ki honnan jött, és kik a felmenõi. De Hunyadi János olyan nagy tálentumok-kal érkezik, hogy lenyûgöz mindenkit. Azt mondja Zrínyi, ha a régi idõkben élt volna János, bizony az õ apjának Jupitert tették volna, mert ember ennyi jótettet végrehajtani nem tud. Ez az a hatalmas megújító erõ, amit a holló a szent királyok vérébõl átment.

Miért nem az idõsebb?

Szilágyi Mihály leírásából tudjuk, hogy ha Hunyadi János megjelent a fiaival, jobbján volt a nagyobbik, László, bal oldalon Mátyás. Természetesen a templomban is így ültek. Történt egyszer, hogy Kapisztrán Szent János, Hunyadi jó barátja miközben tartotta a misét, hátrafordult a tömeg felé, és annyit mondott: – A két fiú cseréljen helyet. És folytatta tovább: – Mert a nagyobb úgy tûnik, hogy meg fog halni. A kisebbik pedig ha megéri, egyszer magyar király lehet. És Hunyadi szól a két fiának, cseréljenek helyet. Ekkor csodálatos erkölcsi példát mutat László. Elfogadja a cserét, „feláldozza” magát. Az õ áldozata nélkül Mátyás soha nem kerülne trónra.
V. László király és emberei errõl a „cserérõl” nem értesülnek, csak azt tudják, hogy a Hunyadi fiú – joggal gondolhatták, hogy az idõsebbik – a trón várományosa. Benne látta a király legnagyobb ellenségét. Neki kellett hát meghalni. De hogyan? Hisz V. László Hunyadi János halála után templomi esküvel fogadta testvérévé Hunyadi Lászlót és Mátyást, az özvegy Szilágyi Erzsébetet pedig anyjává.
Hunyadi László nem tisztázott körülmények között megöli Cillei Ulrik grófot, aki a király rokona, így az ok megvan. Megszületik a döntés: le kell fejezni Hunyadi Lászlót.
Az idõsebb Hunyadi fiú meghal. De mûködött az isteni igazságszolgáltatás. A hamisan esküdõ V. László az esküre pont egy évre szintén halott.

Oda az igazság

Hunyadi Mátyás neve még azok számára is ismerõsen cseng, akik a magyar történelmet csak felszínesen ismerik. Amikor Mátyás királyról van szó, még a gyermekeknek is felcsillan a szeme. Mert õ tényleg varázslatos uralkodója volt Magyarországnak. Mintha nem is történelmi személy lenne, sokkal inkább a népmesék hõseihez hasonlítható. Mindezekhez képest viszont Mátyásról nagyon keveset tudunk azon túl, amit a szólásmondás is tart: „Meghalt Mátyás király, oda az igazság.”
És most rugaszkodjunk el a belénk sulykolt képtõl, miszerint Mátyás, az igazságos, álruhában járja az országot és megleckézteti a csúnya földesurakat, akik a békésen szántogató parasztemberek hátára ugranak és velük munkabér nélkül dolgoztatnak. (Jó ha tudjuk, hogy egészen II. József koráig a magyar parasztság helyzete messze az európai átlag fölött volt. Szó sem lehetett a kizsákmányolásukról.)
Mire is utalhat a mára szállóigévé vált mondás, melyet legelõször talán Heltai Gáspár jegyzett fel krónikájában, s amelybõl igazán jól érzékelhetõ, hogy Mátyás halálával a nemzet hihetetlenül sokat veszített. A kérdés megválaszolásához a mítikus történelem szintjén kell gondolkodni. Arról van szó ugyanis, hogy abban a történelmi helyzetben, amely Mátyás halálával köszöntött az országra – ne felejtsük el: õ volt az utolsó magyar király! –, egyetlen mentsvára lehet a nemzetnek: ha Mátyást, pontosabban magát a „mátyásság”-ot tovább élteti magában. Mert ha már nem ismerjük Mátyást, ha nem ismerjük a mátyásság lényegét, akkor valóban meghal az igazság, akkor valóban minden véglegesen elvész. Ez a mondás tehát, mely Mátyás halálát és az igazság elvesztését hozza szoros összefüggésbe, tulajdonképpen egyfajta figyelmeztetés, s valójában nem a történelmi Mátyás jelenik meg benne.
Ha a mátyásságot értelmezni tudjuk, akkor van igazság.

Királyválasztás a zajló jégen

Hol is választják meg Mátyást királynak? Választottak-e bárkit a világtörténelemben befagyott folyón? Az akkori római pápa (Sixtus) isteni csodának nevezte ezt. Tehát nem az elfogult hazai, hanem az „objektív” külföldi hírforrások szerint is különleges jelentõségû uralkodó õ.
A tizenéves magyar királyt így köszönti: „Te vagy a mi szabadítónk, te vagy a keresztény államok reménysége – és ezt nem azért írja, hogy valamilyen elõnyt szerezzen.”
Nézzük, mi történt 1458 január 24-én.
A budai várban lévõ Garai László és Újlaki Miklós – akik mindketten esélyesek lehettek volna a magyar koronára – érdekes jelenségre figyeltek fel. Reggel néhány jégtábla úszott a Dunán, alkonyatra viszont kõkemény jégpáncél borította a folyót. Az ország sorsáért felelõsen gondolkodó nemesek ezt égi üzenetként vették, és eldöntötték, hogy még a jég zajlása elõtt be kell hozni a trónra a Prágában raboskodó Mátyást.
Feljegyezték, hogy amint Esztergommal szemben, a párkányi oldalon megjelenik Mátyás, elindul a jégzajlás, és Mátyás seregével együtt átkelt a zajló Dunán. Ez igazi bátorságpróba volt.
Úgy tanítják, hogy a Budán székelõ országnagyok a Duna jegén összegyûlt több ezer fegyveres és a nép akaratának nyomására választották Mátyást királlyá. (Mátyás ekkor Podjebrád cseh kormányzó foglya volt.)
A nádor hatalma jóval nagyobb volt annál, hogy megrettenjen népakarattól. Egész más volt az uralkodó felismerési rendszere. Nem volt gond, hogy egy tizenéves gyereket emelnek trónra. Tudták, hogy minden magyarnak az az érdeke, hogy a kiválasztott személy fejére kerüljön a korona.

Miért hollós?

A holló nem az új világ madara. A holló mindig akkor jelenik meg, amikor valaminek a vége közeledik. És ha a holló egy magyar király címerében van, az a magyar királyság végét jelezheti. És ezért volt óriási felelõssége Mátyásnak.
Mátyást a korabeli források második Atillaként nevezték. Zrínyi Miklós történész hadvezér Mátyás király életérõl való elmélkedések epigrammájában azt írja Atilláról: „Én vagyok magyarnak legelsõ királya.”
Atilla 453-ban vagy 443-ban elindított valamit, amivel kezdetét vette az ezeréves királyság. Ezer esztendõ múltával pedig Mátyás zárta be a királyság jelképes ajtaját. Látszólag ugyan minden elpusztul, de mégis, minden érték, ami a magyarság záloga, megmarad. Ezzel Mátyás tökéletesen beteljesítette hivatását.
A két uralkodó ezer év távolságában van, de egy nemzetségbõl származnak, így összetartoznak. Úgy, ahogy Atilla és Mátyás címerállatai, a turul és a holló. De ez már egy másik történet …
Szántai Lajos elõadásán hallottakból lejegyezte Seres Mária

 
 
 
 

Vélekedések Mátyás királyról, az utolsó magyar "sámánkirályról"

(Valójában táltos, mert őseinknél sohasem voltak sámánok, táltosaink viszont voltak. Ezt a két fogalmat még mindig összekeverik! )  

"Közepes magasságú volt, de a csatában megnagyobbodott a teste, mikor harcolt."
"A kisujját nem tudta kiegyenesíteni – mármint a 6. vagyis a ‘többlet’ kisujját"
"Természetesen forrott össze a lovával /táltosló/."
"Oroszlán-nézésével nagy erõt sugárzott. Órákig nem is pislogott. Tekintetével irányította beosztottait – csak a legvégsõ esetben kezdett beszélni. Mindegyik vitézét név szerint ismeri."
Oláh Miklós esztergomi érsek szerint a török követet úgy megzavarta Mátyás tekintete, hogy zavarában nem tudta átadni a szultán üzenetét.
"Katonáinak tiltotta, hogy idegen területeken nõk kísértésének engedjenek – õ maga sem tette. Idegen ország zsoldosai ingyen szegõdtek mellé, csupán a dicsõségért."
"Jól ismerte a csillagokat – Bécs ostrománál 3 napot várt a bevonulással a csillagok kedvezõ állására. A Mars /harc/ és a Vénusz /szeretet, megbocsátás/ bolygókat különösen figyelte. Nem is vesztett csatát életében."
"Az egynyelvû, egyszokású udvar esendõ" – vallották Attila és Mátyás király is. Nem az ország az udvar! Ez azt jelenti, hogy sokan kíváncsiak messzi országokból az uralkodóra. Mert különleges és kiemelkedõ képességû. Mindenki elhozza a tudományát az uralkodónak. Mátyás önmaga is több nyelven beszélt.
Forrás: Szántai Lajos: Mátyás király

 
 

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!