Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Kör és kereszt, Hun-Magyar szavak

Varga Csaba

KÖR ÉS KERESZT


Az elõzõ részben bemutattam, hogy a latin CUR, CIR, GUR stb szavak a magyar KÖR szóból származnak, ahogyan a latin GUR is azonos a magyar GUR-ral, mely szintúgy a KÖR származéka.

Márpedig ha

CURrit (ejtsd: KURrit) = KEResztül,
CREPo (ejtsd: KREPo) = KEREPlõ (magyarul képzett szó tehát a crepo),
CRux (ejtsd: KRuksz) = KEReszt,
CRucifigo (KRuszifigó) = KEReszten függõ (!),

akkor aligha kételkedhetünk abban, hogy a KRisztus és a KEResztény, angol CHRistian stb. szó a KÖR szóval, avagy annak KER változatával kezdõdik, s a KR változat a K és az R mássalhangzók közötti magánhangzó elhagyásával, „elharapásával“ keletkezett. Ha ezen valaki meglepõdik, kérem nézze meg a következõ szavakat is:

CRISTus (ejtsd: KRISZTus) = Jézus
CRISTa (ejtsd: KRISZTa) = sisakforgó
CRISTatus (ejtsd: KRISZTatus) = sisakforgós
CRISpus (ejtsd: KRISZpus = göndör
CRISpo (ejtsd: KRISZpo) = forgat

Míg az elõbb a CR (ejtsd: KR) keresztet jelentett, itt ugyanaz kört. Ezt méginkább alátámasztja az, hogy e szó a „göndör“-t is kifejezi. Látható tehát, hogy a kör és a kereszt valami módon azonos fogalmak.
De miként?

A kör és a kereszt összefüggése, mi több, fogalmi azonossága legegyszerûbben a következõ módon bizonyítható.

Nézzük meg az alábbi képet, a kelta keresztet. Látjuk majd, hogy ez a kereszt nem más, mint négy részre OSZTott KER (kör), azaz – a régi magyar nyelv szerint fordított sorrendben – KÖROSZT, KERESZT, KÖRÖSZT, másoknál KRISZT, KRISZTus stb.


Látjuk fenn, a kelta kereszt magába foglalja mindazt, amit az elõzõ oldalon felsorakoztatott szavak jelentenek. Itt együtt van a kör és a kereszt. A lényeg tehát e kereszttel osztott jelben keresendõ:

Annál is inkább, mert be kell látnunk az eddigiekbõl is, hogy a kör és a kereszt szorosan összetartozó fogalmak, másként nem is érthetnénk meg sok fogalmi kapcsolatot.
Például a német KIRCHE szó, mint körtemplom (s a templom kereszténység elõtti szó), aligha kapcsolódhat másként a CRISTian, KRISTus, CRUX (keresztfa), CORtex (fakéreg, a fát körülvevõ réteg), CORusco (sebesen köröz vmivel), CORona (koszorú, KÖRbe állított ostromhad), KÖRösztény stb. szavakhoz, csakis a KÖRön és a KÖRösztön KÖRösztül. S tessék csak mégegyszer elolvasni az elõzõ mondat utolsó három, dõlt betûvel szedett szavát: külön-külön is és aztán együtt is.
A KERESZT szó aligha lehet más, mint OSZTott KÖR, KÖROSZT, KÖRÖSZT, KERESZT. A KERESZTénység hátterében tehát a ma magyarnak nevezett nyelv áll.
Annak oka, hogy ez nem nyilvánvaló, pedig benne van a szavakban, az, hogy összekeveredett sok fogalom, s emiatt úgy tûnik, hogy a kereszt és ker, kör semmilyen kapcsolatban sem áll egymással. Pedig nagyon is, csak éppen elfelejtettük, hogy nem egyféle, hanem kétféle kereszt van.
S a „mai“ KERESZT, mint jelkép, nem feltétlenül kapcsolódik ahhoz az egymásra merõleges két vonalhoz, a másik kereszthez, a +-hoz, mely a kört négy részre osztja.
Az utóbbi párezer évben már összekeveredett az emberek fejében e két jel, melyek valóban emlékeztetnek egymásra, ám jelentésük lényegesen eltérõ. Igaz ugyabban a fogalomkörben kiegészítik egymást, egymás jelentését erõsítik.
Íme a két õsi forma, melyek fogalomjelek és betûk is egyben:

Fent tehát a kétféle kereszt látható. Minden eddigit erõsíti az is, hogy e két jelet ismét csak a ma magyarnak nevezett nyelvbõl, és az ehhez szervesen kapcsolódó õsi írásbeliségébõl lehet megérteni. Ezeket az árulkodó nyomokat a kereszténység még mindig nem tudta eltüntetni.

A + jel a szkíta ABC-ben a d hang, s egy ideig nagy valószínûséggel DU fogalmát jelölte. (Ededubeliánusok: Eneh, Du és Baál, így nevezte Anonymus a „pogány“ magyarok egy csoportját. DU a fiúisten neve volt Kis-Ázsiában, persze jóval Krisztus születése elõtt. Eneh és Baál neveket ismerjük még mindig.)
A + alakú keresztet ma is „szerkereszt“-nek nevezik a hagyományokat õrzõ magyarok. Ez a kereszt a szaporodást, többszörözést, szerzést-szorzást jelentette, 17.000 év óta már biztosan. Lehet függõegesen is, de „X“ alakban is írni. (Nem véletlen tehát, hogy ez a jel a megfelelõ számtani mûveletek jele.) Látjuk tehát, igen õsi szokás például az új kenyér felületét kereszt alakúan bevágni, vagy fölötte a késsel a levegõbe rajzolni a keresztet. Ezzel ugyanis sokszorozása iránti vágyunkat fejezzük ki. De lehet oltalom kívánása is.
A „rendes“ kereszt: . Ez a jel, mint betû, a szkíta-hun-magyar ABC-ben az i (ma é) hang és az Il (ma él) fogalmát jelölte. (Egyiptomban felsõ szár nélküli volt, ám ugyane jelentéssel.)
A „valódi“ kereszt, az tehát az élet, a +, vagy X pedig a világ kereke, s a bõség, szaporaság jele. Így értjük meg, miért ez utóbbi jellel jelölték a Vénuszt, de még Istárt is Mezopotámiában. (Az Istár az eszterág, ostor stb. szavainkban maradt meg.) A kereszténységben e két jel összekeveredett, persze nem csak úgy, magától, és jelentéseik összeadódtak. De az ilyesmi természetes jelensége a lényeget csak hézagosan megértõ utódkultúráknak.
Most már csak az a kérdés, hogy a + milyen szerepet hordoz a körben, s miként került oda.

A körben lévõ + jelentését pompásan megvilágítja a küllõ szavunk. Ez ugyanis rA kör maga a Nap. A teremtõ a Nap, benne lakozik az Isten. A + az õ fiát jelenti. Együtt a kör és a + : Isten és fia: . Ez a jel pedig a világ kereke. Mert hát a ker is kör. Isten is az. Köristen.
Ez megmaradt valójában mindmáig a magyaroknál, igaz már Krisztusra vetítve: „Krisztus a Napúrfi“. Keresztény tehát az, aki a Napban tiszteli Istenét. Mert a Nap a Teremtõ. Ezt mondja a „keresztény“ szó.

Ó, elvett és szétdúlt Paradicsom.

A fenti forgó 10.000 évvel ezelõtt már biztosan forgott. Végein a toll, a pihe, a lélek szimbóluma. Népe mindegyik születõ gyermekének lekét pihe
képében hozza a lélekmadár, az ég madara, a Turul madár.

 

S ezzel be is zárult a kör, holott a bizonyítékoknak csak igen kis részét tekintettük át.
Itt tehát nem csak azt láttuk, hogy a ma magyarnak nevezett nyelv feltétlenül köznyelv volt a mai Itália területén akkor, amikor formálódott a latin nyelv, hanem azt is, hogy ekkoron szintén helybéli nyelv volt Kis-Ázsiában, s az ehhez a nyelvhez tartozó kultúra mélységesen meghatározta Kis-Ázsia kultúráját is.

 

HUN-MAGYAR SZAVAK

Dr. Detre Csaba:

HUN SZAVAK, SZÖVEGEK

magyar fonetikus átírásban, örmény(I) ill. görög (K) szöveg alapján

 

Iszfaháni kódex, Kr.u. 500 körül :( I)

Az alábbi anyag a kódex eredeti kigyűjtött egyes szavait, nyelvtani alakzatait mutatja be, nem tartalmazza a szövegeket. Valószínűsíthető, hogy az eredeti nyelvtani válogatás nem öleli fel a szövegekben rejlő ezirányú lehetőségeit. A teljes hun fonetikus jelrendszer és örmény átírására sincs itt technikai mód.

 

Krétai kódex, Kr.u. 700 körül: (K)

Elsősorban görög feljegyzések a valószínűleg a Kárpát-medencében és környékén élő"szküthák"-ról. A szöveg idéz néhány szkütha szót, lásd:(K) jelölést, amelyek megegyezést vagy nagy hasonlóságot mutatnak az iszfaháni kódex vonatkozó szavaival. Az egyetlen bilinguis szöveg lásd a szó és nyelvtani alakgyüjtemény végén: "Kezdetben vala az ige..."

 

FONETIKA:

A hun betűk száma megegyezik a klasszikus örmény betűk számával, eltekintve az örményben nem létező Ü betűvel. Ezt az örmény átírásban UJ-nak vagy a görög Y alkalmazásával jelölik. A hun szövegek minden valószínűség szerint a fonatikus betűkön túl szótagjeleket is használ ligatúra-szerű összetételben. A magyar fonetika szerinti átírást az örmény betűjelek alapján végeztük el, tudvalévő az örmény betűrendszer a legfonémhűbb az írás története során. Az nem dönthető el bizonyosan, hogy a hun betűk tökéletes megegyzése az örménnyel eredeti megegyezés-e vagy csupán egy "interpretatio armenica".

Betűk a magyar átírás szerint:

a, á, b, c, cz, cs, csh, d, dz, dzs, e, é, f, g, gh, gy, h, ch, i, j, k, kh, l,ll, m, n, o, ö, p, ph, r, rr, s, sz, ssz, t, tz, th, u, ü, v, w, z, zs.

Megjegyzés: Mint ahogyan az örményben sincs TY és NY mássalhangzó, úgy a hunban sincs jelölve.

 

hun: chun(I), többessz.: chunkh + hunok területe

ember (férfi): chun, chunkh(I,K)

(K: szküthai)

nő: inü, többes sz.: inekh(I)

úrnő, uralkodónő: aszuni(I)

 

FŐNEVEK TÖBBESSZÁMA:

A hun főnevek nagy többsége magánhangzóval végződik. A főnevek többesszáma a végző magánhangzótól függetlernül: végmagánhangzó nélküli tő+ EKH, pl. kevi, kev ekh . A mássalhangzóra végződő szavaknál: tő+ KH. pl. chun, chun kh. A fentiektől eltérő rendhagyó főneveket mindig külön jelöljük.

 

FŐNEVEK TÁRGYESETE:

Magánhanzóval végződő szavaknál: -T végződés, pl. kevi t , mássalhanzóval végződő szavaknál: -ET végződés, pl. kevekh et.

 

főnevEK BIRTOKOS ESETE: Magánhangzóal végződő szavaknál: -JE végződés, pl. kevi je, többeszám: kevekhé. Mással hangzóval végződő szavaknál: -É végződés, pl. szöm é

 

főnevEK RÉSZES ESETE:

-egyesszám:-NEKI szóvégi képző, pl. kevi neki =kőnek, többeszám: szóto+-EKHNEKI szóvégi képző, pl. kev ekhneki =köveknek

 

főnevEK ELVONATKOZTATÓ ESETE:

Magánhangzóval végződő szavaknál:tő+ -ETÜL szóvégződés, pl. kev etül, mássalhangzóval végződő szavaknál: -ETÜL szóvégződés, pl. kevekh etül, szöm etül.

 

BIRTOK HELYZETŰ FŐNEVEK RAGOZÁSA:

neilim: nyilam, neiliam: nyilaim

neilit: nyilad, neiliat: nyilaid

neilej: nyila, neiliaj: nyilai

neilinkh: nyilunk, neiliankh: nyilaink

neilitekh: nyilatok, neiliathakh: nyilaitok

neilekh: nyiluk, meiliakh: nyilaik

 

A tárgy-, részes-, stb. esetek továbbképzése a fentiek szerint, kivéve a jelentős számú rendhagyó formákat: pl. kezim, kezit, kezej, kezinkh, kezithekh, keziekh (alanyeset), de tárgyesetben: kezimet, kezitet, kezET, kezinkhet, kezitheket, keziekhet.

 

R végződésű egyszótagú főnevek ragozása. Pl. sor (sor), ser (sör), bor (bor), tur (árok), zur (csermely), stb.

a.e.: sor, t.e.: sort, r.e.: sornek, b.e.: sorej, e.e.: sortül.

birtokként:sorim, sorit, sorej, sorinkh, sorthek, sorikh, t.sz.: soriam, soriat, soriaj, soriankh, soriathok, soriakh.

 

 

TESTRÉSZEK:

fej: phe(I), fé(K)

agy, agyvelő, csontvelő: ajge(I)

kéz: kezi(I)

kézfej: su(I)

szem: szöm(I), szüm(K)

arc: girze(I)

orr, hegycsúcs: ore(I)

száj: szá(h)(I)

nyelv: til(I), nyelv mint beszéd: lezu(I)

szív: szerti(I) szeretet: szertild(I), szerelem: szirünild(I), szerelmes: szirüni(I), szeretetre méltó:szirünesi(I), szíves: szirünesi(I)

szirünesi(I)

íny: hije(I)

ér(vérér): iri

vér: veri(I)

pénisz ("fasz"): pusz(I)

láb (alsó lábszár): bana(I)

talp: talba(I)

 

CSALÁDI VISZONYOK:

apa: atha(I,K)

apai: athaji(n)(I)

anya: maja(I,K)

fia v.kinek: vi(I,K)

lánya v.kinek:ani(I)

nagyapa: udatha, uda(I)

dédapa, ősapa: ise(I)

nagyanya: ike(I)

öcs: ecse(I)

vő: vede(I)

férj: peri(I)

feleség: eme, meme(I)

anyaméh: ema(I)

rokon: akrun(I) rokoni: akruni(I)

barát: baresi(I), baráti(lag): baresild(I)

szeretni, kedvelni: baresin(I)

szerelem: szertild(I),szirünild(I), szeretni (szerelemmel): szertin(I)

szerető (szerelemmel): szertigh(I)

ikrek: jerku(I)

 

SZÍNEK:

fehér: pé(j)r(I)

fekete: phektej(I), pekté(K)

kék: golka(I)

piros, vörös: verisi(I)

sárga: sarakh(I)

zöld: zezild(I)

szürke, ezüstszínű: szorild(I)

lila: un, üjn(I)

 

FÖLDRAJZI FOGALMAK:

víz: vezi(I,K)

folyó: volgjagh(I)

patak: zu(I)

csermely, kis patak: zur(I)

tó: tava(I,K)

part: ugu(I)

föld(terület): maha(I)

iszap, agyag: csepe(I), iszapos, agyagos(terület): csepild(I)

pusztaság, legelő: sziri(I,K)

síkság: sziris(I), szirild(I)

hegy: jagh(I)

hegyalja: soprun(I)

hegység: jaghek, jaghild(I)

lejtő: lüthü(I)

völgy: vüldi(I)

árok, kis völgy, folyómeder: tur(I)

erdős hegyvidék: kert(I)

Duna: Delivolgjagh(I)

Volga: Madüvolgjagh(I)

Don: Kücsüvolgjagh(I)

Krim: Khimru(I,K)

Örményország: Hajkh(I), örmény:hai(I)

Római birodalom: Rimurrukh(I), római: rimi(I)

Kaukázus: Tesjaghild(I)

Kárpátok: Karrabata(I,K)

Mezopotámia: Isurrukh(I), mezopotámiai: isurrukhi(I)

Egyiptom: Kemt(I), egyiptomi: kemti(I)

Perzsia: Parszikh(I), perzsa: parszi(I)

India: Hind(I) indiai: hindi(I)

Japán(?), Korea(?), esetleg mindkettő: Szelevu(I)

ég(bolt): ige(I), égi: igesi(I)

Észak: havald, északi: havaldi(I)

Dél: dele, déli: deli(I,K)

Kelet: toka, keleti: tokai(I,K), Toku: keleti tartományok(I)

Nyugat: nise(I), nyugati: nisi(I) Nyugati Birodalom: Nisurrukh(I)

 

ÁLLATOK:

nagy emlős állat általában: bá(I), szent állat: suchü bá(I)

ló: lú(I,K), többessz.: luvekh

kutya: kutha(I,K)

oroszlán: singa(I)

tigris: sira(I)

hal: kala(I,K)

madár általában: márti(I)

sas: sas(I)

ölyv: hülie(I)

bika: büka(I)

ökör: bajla(I)

tehén: inke(I)

elefánt: játi(I)

medve: hevi(I)

farkas: jugra(I)

róka: vüla(I)

teve: tüve(I)

juh: hovi, többesz.: hovekh(I)

egér: csucsa(I)

patkány: racsa(I)

majom: majmun(I)

disznó:tonzu(I), tonszu(K)

szarv: szo(a?)ru(I)

béka: beka(I)

csalogány: bulbül(I)

kígyó (nagy): kila(I), kígyó(kicsiny): vomba(I)

gyík: klik(I)

sárkány: vom(I)

 

NÖVÉNYEK:

erdő: vanta(I)

tölgy: büldzse(I)

alma: alma(I)

árpa: árpa(I)

fa: fo(a?)va(I)

falevél: zize, zezi(I)

to(növény töve): tüvi(I)

fű: fövi(I)

dió: dzs(cs?)ijágh(I)

virág: virágh(I)

rügy, hajtás: csüma(I)

 

ÉLETTELEN TERMÉSZET:

kő: kevi(I)

szikla: karra(I,K)

arany: zarani(I,K)

réz: vase(I)

tűz: teszth(I)

láng: tes(I)

jég: jéj(I)

hó: hava(I)

szél: szele(I)

só: sava(I), sós(savas?, savanyú?): savesi(I)

ír, gyógyír, orvosság: teri(I)

kút: kutu(I)

por: poura(I)

szemét, üledék, szar: sara(I)

 

TÁRSADALOM:

város, település: urr(I: kaghak, K:polisz)

falu: kügü(I)

többessz.: urrukh(=állam) (I)

ország, uralom: urruságh(I)

út: utu(I,K)

ösvény, csapás: pru, puru(I)

isten(?), ősapa: isatha(I)

hit, vallás: hara(I), vallásos: hatesi(I)

szellem: chá'á(I)

diadal: di(gy?)evi, diadalmas (személy)di(gy)evisi, diadalmas(dolog): di(gy?)evild(I)

ősapai, ősi, isteni(?): isathain(I), isztain(K)

törzsfőnök: athama(I,K) törzsfonöki: athamaji(I)

tartományúr, herceg: ishán(I)

férfi, fiú(?): pigu(I)

szövetség: khalka(I)

ház: laka(I,K)

kapu: kapu(I)

vár, erodítmény: vara(I,K)

fal: bata(I)

ól: holu(I)

birtok: ker(I), birtokos: kerisi(I)

katona, harcos: urrkhes(I), urkhüsz(K)

had(sereg): hada(I)

földműves: szamthagh(I)

út: hutu(I,K)

uralkodó, király: urrusi(I))

juhász: hovesi(I)

íjász, vadász: vijesi(I)

szó, beszéd: szava(I,K)

tudás, ismeret: tonde(I)

kincs: küncse(I)

kegy: gi(gy?)evi(I), kegyes: gi(gy?)evisi(I)

bölcs: büghücsi(I), bölcs, filozófus: büghücsegh(i)(I)

kínai: chán(I)

örmény: haj(I)

örmények, Örményország: Hajkh(I)

perzsa: parszi(I)

görög: iun, görögök, Görögország: Iunkh(I)

Konstantinápoly: Konsztantinoszurr(I)

vásár: vásár(I)

kereskedő: táváresi(I), kereskedelem: távár(I)

ének: jenekh(I)

őr: wuri(I)

őrség: würükh, würesi(I)

jelszó, jel: élü(I)

 

CSILLAGOK:

Csillag: azdigh(I)

Nap: Napi(I,K)

Sirius: Szuoi(I)

Vega: Aveni(I)

Arcturus: Szureni(I)

Capella: Golkeni(I)

Antares: Vereni(I)

Fomalhaut: Fomalhaut(I)

Rigel: Zarugh(I)

Bethelgeuze: Bethelgeuze(I)

Altair: Athaira(I)

Aldebaran: Aldebaran(I)

Polaris: Egazdigh(I)

Regulus: Bájnekheni(I)

Spica: Memazdigh, Meme(I)

Pollux: Jerkeni(I)

Castor: Jerkaielo(I)

Dheneb: Arana(I)

Procyon: Somaielo(I)

Hamal: Azrateni(I)

Seratan: Ktüteni(I)

Mezartim: Oredeteni(I)

 

CSILLAGKÉPEK:

Ursa Maior (Göncöl-szekér): Lubba (kanál)I

Orion: Würen(I)

Ikrek: Jerku(I)

Cassiopeia: Bollob(I)

 

BOLYGÓK:

Hold: (H)Aji(I)

Vénusz(bolygó): Feni(I)

Marsz( bolygó): Verilun(I)

Jupiter(bolygó): Prálun(I)

Szaturnusz(bolygó): Jalalun(I)

 

IDŐSZAKOK:

év: or

nap(idő): bi(I), gin(nappal)(I)

 

SZERSZÁMOK, FEGYVEREK:

fegyver (vérontó eszköz): pegüveri(I)

kard: szurr(I)

sarló: sarlagh(I)

pajzs: vapa(I)

lándzsa: bara(I)

íj: viju(I)

íjhúr, ideg: itekh(I)

nyil: neil(I)

tegez: thegisz(I)

kés: saku, szaku(I)

buzogány: tumba(I)

balta: balta(I)

kapa: taka(I)

sisak: sisak(I)

ágy: gaja(I)

üst: hüsti(I)

amfora, agyagtartály: dengi(I)

kehely: glandi(I)

kulacs: budga(I)

kulacs dugója: thum(I)

öv: vüvi(I)

 

ITALOK:

ital: hümild(I)

bor:bor(I)

tea: csaj(I)

 

ÉTELEK:

étel: hetild(I) etimológiai eredete: lételem

hús: kisjú(I)

zsír, vaj(?), faggyú(?): voje(I)

tojás: moni(I)

étkezés: pala(I), étkezni, falni: palin(I)

 

CSELEKEDETEK:

harc, háború: viti(I)

harcoló, harcos: vitesi(I)

érkező, (el)jövendő: jüvendegh(I)

élő: eleved, elevesi(személy)(I)

üzenet: isztild(I)

háború (nagy): patera(I)

vadászat: báildi(I): nagy, királyi vadászat: edibáldi(I)

vadászni: báilden:(I)

báili, báildesi: vadász(I)

üldözés: ildi(I)

üldözni: ilden(I), üldöző: ildesi (személy), ildágh (ált.)(I), üldözött: ildáth(I)

vmit előidéző, kiváltó, elohívó, kiváltó: pegun(I)

vendég: vünd(I)

vendégség: vündild(I)

tánc: turda(I), táncolni: turdin(I), szent tánc: ruba(I)

 

ELVONT FOGALMAK:

kezdet, ősállapot, "arkhé"(gör.): esziszkü(K)

koszorú, korona: pszak(I, megjegyzés: u.a. mint az örményben)

Világ: Asar(I)

összes: asresi(I)

egész: idzsesi (v.ö.: idzsi=egy)(I)

gömb: theke(I), gömbölyu: thekild(I)

egyenes, igaz: ughi(I)

szám: szan

igazhit: ughihara(I)

élet, életkör, élettér: elve(I)

halál: jala(I)

szellem: chá'á(I)

idő (mint folyamat): volgild(I)

ősz(évszak): szüvisz(I)

rés, lyuk: rási(I)

szabadság: ijjú(I), szabad idő, hely, akarat: ijuld(I), szabad ember hazati(I)

fél (két oldalból egy, u.a. mint nagyar). péle(I)

ész: esze(I)

tiszta: timis(I), tisztaság: timsild(I)

kanyar: kompu(I)

vég, vége vminek: verdzse(I)

baj: bű(I)

rossz szellem, rém: rime(I)

 

NÉVMÁSOK:

ez: ejsz(I)

az: ojsz(I)

az (ott távol): oti, ote, ota(I)

 

TULAJDONSÁGJELZŐK:

nagy: madü(I)

kicsi: kücsü(I)

kiváló, jó: bar(I)

boldog: lünde(I)

fő, meghatározó: edi, meghatározni, diszponálni vmi felett: edin(I)

rossz: vatah(I)

hős: hideo(I), hősies: hideosi(I)

szent, örök: suchü(I)

eszes, okos: eszisi(I)

kemény: dita(I)

tűzből való: teszthi(I)

tüzes: teszthild(I)

öreg: vüregh(I)

ősz(hajú): szor(I)

régi: avesi(I)

új: vuli(I)

fél (vminek a fele): vele(I)

iker-, kettős: jerki(I)

messzi: meti(I), nessze lévő ember: metesi, metisi(I)

 

HATÁROZÓ SZAVAK:

most pedig: imaszt(I), mostani: imaszti(I)

akkor, akkoriban: omaszt(I), akkori:omaszti(I)

itt ez: hit(I)

ott az: hot(I)

ki: küh(I)

be: béh(I)

iszia(K), (isja?): nyomósító összevonó határozószó: bizony(az), azpedig

együtt v.k./v.m.-vel: jüncsta

külön v.k./v.m.-tol: klün

H e l y h a t á r o z ó k :

hely, a tér egy része: thege(I)

belülről mozgató lélek, belső üreg, barlang: béla(I)

itt (általában): hithege(I), ott (általában): vojthege(I)

messze: mete(I)

I d ő h a t á r o z ó k :

ma: ma, bima(I)

most: hima(I)

tegnap: klümma(I)

holnap: voljma(I)

sokáig tartó folyamat: volgjama(I), sokára, hosszú idő múlva: volgjama ben(I)

soha: sukhüne(I)

éjszaka: hosszúni(I),éjszaka (napszak): hosszún(I)

 

KÖTOSZAVAK:

és: aj(I)

éspedig: ajsi(I)

ha: cha(I)

mégis, ennek ellenére: idiam(I)

mégpedig (azért): ajsiam(I)

azérthogy: isiam(I)

 

GYAKORÍTÓ KÉPZŐ: - d, pl. atha - athad: atyaság, atyák intézménye

KICSINYÍTŐ KÉPZŐ: - r , pl. chunur: kis férfi, vantar: kis erdő, virághir: kis virág, rendhagyó módon: majra: anyácska, athira: atyácska, apácska, amri: kislány

NAGYÍTÓ KÉPZŐ: m , pl. chunum: nagy (darab) férfi, orem: nagy hegycsúcs, nagy orr

ELVONATKOZTATÓ KÉPZŐ: - ság, -ség: -S szóvégi képző, pl. nagyság: madüs

JELZŐSÍTETT ELVONATKOZTATÓ KÉPZŐ: -SI szóvégi képző, pl.:. nagyságos: madüsi, hősies: hideosi

ELVONATKOZTATÓ ÁLTALÁNOSÍTÓ KÉPZŐ: -ILD szóvégi képző, pl. jágh: hegy, jághild: hegység

 

NEM: nen(I), IGEN, ÍGY: ejen(I)

 

POSZTPOZÍCIÓK(I):

hen: -on, en, ön

ben: ban, ben

be: ba, be

wra: ra, re, reá

szamar: vki, vmi számára, számotokra: szamtükhra

whet: val, vel

velje: vmi felé, irányában

vojle: vmi fölé

wereji: vmi felé, vimi irányában (haladni)

en: általános tagadó posztpozició, főnevek és igék elott is.

i: általános elvonatkoztatás: valahonnan, valamitol, alakitol. pl. Párszikhi: Perzsiai, Perzsiából jött, való.

no: vkinek, vminek neki, vkivel, vmivel szemben

p o s t p o s. c u m p r a e p o s.

sopru....hen: vimn lefelé, lefelé menetben, lefelé menet vhol:

veszpru....hen: vmin felfelé, felfelé menetben, felfelé menet vhol

 

SZÁMNEVEK(I):

Alapszámnevek:

egy: idzsi, tizenegy: tiz hen idzsi

kettő: keltü, tizenkettő: tiz hen keltu

három: khormu, tizenhárom: tiz hen khormu

négy: nijdzsi, tizennégy: tiz hen nijdzsi

öt: hütü, tizenöt: tiz hen hütü

hat: hotu, tizenhat: tiz hen hotu

hét: jeti, tizenhét: tiz hen jeti

nyolc: loncsoj, tizennyolc: tiz hen loncsoj

kilenc: klüntiz, tizenkilenc: tiz hen klüntiz

tíz: tíz húsz: khuszi, huszonegy: khuszi hen idzsi, stb.

 

harminc: khomu ben tiz, száz: száth

negyven: nijdzsi ben tiz, ezer: hezer

ötven: hütü ben tiz

hatvan: hotu ben tiz

hetven:jeti ben tiz

nyolcvan loncsoj ben tiz

kilencven: klüntiz ben tiz

 

Sorszámnevek:

első: elenisi

második: keltüsi

harmadik: khormusi....N-ik:.....-si

 

Törtszámnevek:

egyketted: idzsi-keltüdi

egyhamrad: idzsi-khormudi

egynegyed: idzsi-nijdzsidi

egyötöd: idzsi-hütüdi

egyhatod: idzsi-hotudi

egyheted: idzsi-jetedi

egynyolcad: idzsi-loncsojdi

egykilenced: idzsi-klüncidi

egytized: idzsi-tizedi

egyhuszad: idzsi-khuszidi

 

SZEMÉLYES NÉVMÁSOK (I):

Alanyeset:

én: ejn, mi: minkh

te: t,i ti: tikh

ő: ü(j), ők: üjkh

 

Tárgyeset:

engem(et): inkmüt, minket: minkhüt

téged: tinküt, titeket: tenkhtüt

őt: jüt őket: jönkhüt

 

Birtokos eset:

enyém: imtin, miénk: mibinkh

tiéd: tijint, tiétek: tibitekh

övé:? övék: ?

 

Részes eset:

nekem: nikhüm, nekünk: nikhünkh

neked: nikhüt, nektek: nüketekh

neki: nükin, nekik: nükijekh

 

IGÉK(I):

Az igeragozásról általában: az igék igen nagy része - felthetőleg csaknem a fele- különösen az egy-két tagú igék esetében rendhagyó ragozású. A rendelkezésre álló anyag esetében az igeragozás jórésze rekonstruálhatatlan. Az alábbiakban kizárólag a rekonstruálható ragozású igéket mutatjuk be.

 

lenni: 1. vo(a?)jgen

2. lejnin

 

VOJGEN és LEJNIN ragozása:

Jelenidő:

ejn vojgum, minkh vojgimunkh

ti vojgisz, tikh vojgitukh

uj von, ujkh vontukh

 

jövőidő:

ejn leszim, minkh leszinkh

ti leszil, tikh lesztikh

uj leszin, ujkh leszenikh

 

Közelmúlt:

ejn volam, minkh volankh

ti volajsz, tikh volantukh

uj volaj, ujkh volanukh

 

Régmúlt:

ejn voltum, minkh voltunkh

ti voltajisz, tikh voltajtikh

uj voltaj, ujkh voltukh

 

menni: menin

Jelen idő: minem(?), minesz, minej, t.sz.: minenkh, mintekh, minmekh

jüven: jönni

Jelen idő: jüvem, jüvesz, jüvej, t.sz.: jüvenkh, jüvtekh, jüvmekh , felsz. m.: jüvü!

vün: eljönni, vendégségbe jönni

Jelen idő: vüm, vüsz, vüj, t.sz.: vünkh, vütekh, vümekh, felsz.m.: vü!

látni, nézni(?): szömen

írni, szántani(?): szamthen

írást róni (fába): roven

élni: elvin

szülni: szérin

születni: széritin, szülés: széris, születés: szérild - Szent-születése: Suchü szérild (Karácsony), a Szent születése(Jézus): Suchünek szérild. Születésnap: szérildbi,

Boldog születésnapot!: lünde szérildbi! (új)

(meg)halni: jalen

ölni, megölni: wülin - ne ölj!: ne wüljü! wüljüne!

sijn, sivin: elpusztítani, megsemmisíteni.

sivájátin, sijátin: lerombolni, elpusztítani.

türen: eltűrni, elviselni.

türetin: véghezvinni, kivitelezni vimt vkivel, vimvel szemben(I)

enni: hentin

inni: hümin

tudni, ismerni: tondin

adni: amtin

jelen idő: e.sz.: amtam, amtasz, amtaj, t.sz.: amtankh, amtatokh, amtakh

várni vkire, vmire, vmit: warin

fújni vmit: fuvin

folyni: volgjin, volgün(?)

üzenni: iszten

nyomni vkit, vmit, közösülni (v.ö. "baszni"): batten

enged(ni): engün

járni: járin

előhívni, kivívni vmit: pegin

kínálni, ajánlani vmit: kenájin

(fel)avatni, felkenni vkit, vmit: kenin, felavatás, felkenés, harci díszbe való kifestés: keni

felkinálni, feajánlani vkit, vmit: kenájátin

óhajtani vmit: ászin (óhajtó mód segédigéje)

lehetséges lenni, hatni, hetni (megfelel a német "mögen" igének): hetin) a feltételes mód segédigéje: hetin(I)

Régmúlt általános ragja: LT pl. antu lt = adott , antu lt muk= adtunk

Befejezett múlt: - UTTA , pl. anutta=adott, anuttankh=adtuk(tárgyiasított formában)

Felszólító mód (egyesszám második személy) általános ragja: Ü, pl. ant ü = adj!

Összes további eset: -ünüm, -ü, -ün, - ünkh, -ünetekh, - ünükh.

Tiltó mód: felszólító mód+ NE, pl. wüljüne=ne ölj! Megjegyzés: a "ne tiltó rag gyakran az ige elé kerül, u.i.a ne wüljü is helyes.

Óhajtó mód: ászi segédigével: ászin+infinitivus, pl. ászim hümin, ászisz hünim, ászi hümin, ászinkkh hümin, ászitekh hümin, ászikh hümin.

Jelenidejű feltétles mód: hetin segédigével: hetin+infinitivus, pl. hetim hümin, hetisz hümin, heti hümin, hetinkh hümin, hetitekh hümin, hetikh hümin.

Jövőidő: egyszerű meghatározott:infinitivus végződés+ -im, -isz, - i, -inkh, itekh,-ikh, pl. holnap iszom: voljma hüminim, iszol: hüminisz, iszik: hümini, iszunk: hümininkh, isztok: hüminitekh, isznak: hünminikh.

Összetett meghatározatlan közeljövő: LEJNIN segédige+infinitivus végződés:+I pl.most majd iszom:lejszim hümini, stb.

Összetett meghatározatlan távoli jövő: VÜN segédige+infinitivus végződés+I, pl. majd (valamikor) inni fogok: vüm hümini, stb.

Általános participium praesens: IN, EN infinitum végződés helyett: AGH vagy JAGH képző: pl. volgjin(folyni)-volgjagh(folyó), szamthen: szántani-szamthagh: szántó, földműves.

Általános participium futurum: IN, EN infinitum végződés helyett: ÁNT képző

Pl. rendhagyó/!!!/: vün(eljönni)-vüjánt(az eljövendő, a jövőbeni, a jövő)

Általános participium perfectum: IN, EN infinitum végződés helyett: ÁTH képző

Gerundium: infinitum to helyett: - EVE, IVE egyes esetekben: ED(E) végződés. pl. hümeve: (meg)ivandó), megíva, vüve: jőve; jüvede: (el)jőve. A két tipus (v,d) nem feltétlenűl azonos nyelvtani jelentés, megkülönböztetésük az anyag jelenlegi feldolgozási szintjén nem lehetséges.

SZÖVEG (K, görögből, fonetikailag nehezen rekonstruálható):

"En arkhéj éjn ho Logosz, kaj ho Logosz éjn prosz tón Theón,

kaj Theosz éjn ho Logosz":

"Esziszkü ben volaj szava, iszia szava volaj theosz velé iszia theosz volaj szava"

feltételezés: "iszia"="isa" (HB)

Megjegyzés: mivel itt a szöveg nem az "isztain" alakot használja, úgy tűnik ez nem felel meg a görög "theosz" fogalomnak.


 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto