Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Ne feledd a múltadat!

1. A történelmi agymosáshoz- Mesterházy Zsolt

2. A kétszeri hármasság- Badiny Jós Ferenc

3. A keresztény ősmagyarok- Endrey Antal

4. Ki volt Isten fia, Jézus Urunk- Radics Géza Jézus szkíta-arámi eredetéről

5. Én Istenem, Én Istenem- Bunyevác Zsuzsa

 

1) A történelmi agymosásokhoz

MESTERHÁZY ZSOLT

A VILÁGSZŐTTES A BIBLIÁVAL KAPCSOLATOS RÉGÉSZETRE

A közelmúltban szép és tartalmas magyar nyelvű honlapra bukkantam a Bibliáról.

Külön fejezetet szentel - Siegfried Horn könyvét követve -a régészeti eredményeknek. A bevezetőben így ír a szerző: "Csak néhány szenzációs tudósítást említek azok közül, melyek az utóbbi 3-4 év folyamán jelentek meg különböző folyóiratokban. Az egyik szerint Egyiptomban megtalálták Ábrahám sok ékírásos táblából álló magánkönyvtárát, melyet mezopotámiai otthonából vitt magával Egyiptomba, hogy ott aztán egy modern kotrógép a felszínre hozza. A másik álhír egy Sínai-hegyen talált, kőbe vésett feliratról számol be, melyben Mózes elbeszéli, hogyan mentette ki a fáraó lánya a Nílusból, és hogyan lett a fáraó bányáinak főfelügyelője.

Egyesek azt állítják, hogy özönvíz előtti írásos emlékeket találtak, mások pedig, felfedezték a babiloni tüzes kemencét, melyből Isten a három héber ifjút kimentette. További beszámolók olvashatók arról, hogy Jerikó romjai között az izraelitákat említő feliratokat találtak, valamint, hogy az egyik egyiptomi uralkodó Asa, Júda királya ellen harcolt, majd hazatérve a templom falára vésette veresége történetét. Az újra meg újra felröppenő hírt, miszerint megtalálták Noé Bárkáját az Ararát hegyén, talán fölösleges is említenem. Mindezek az állítólagos felfedezések, melyek sorát még folytathatnám - sohasem történtek meg. Jól tájékozott emberek az ilyen híreket mosollyal, egyenesen megvetéssel fogadják."

Összefoglaló munkának ígérkezik a Biblia és régészet című kötet, amelynek felvezetőjében érdeklődést felkeltő közlést olvashatunk: "Noha a Biblia szerint Ábrahám volt az első ember, aki rájött, hogy csak egy Isten létezik, ma már tudjuk, hogy még Ábrahám feltételezhető kora után több évszázaddal későbbről sem származik semmilyen, a monoteizmus létét alátámasztó bizonyíték - mint ahogy a Kivonulást, Kánaán Józsue általi meghódítását, vagy Dávid és "Salamon hatalmas, egységes királyságát sem támasztja alá semmilyen régészeti lelet."

Egy másik honlapon: "Nelson Glueck amerikai régész így ír Rivers in the Desert (Folyók a sivatagban) című munkájában:

Kategorikusan kijelenthetjük, hogy nem létezik olyan régészeti felfelezés, amely megkérdőjelezné a Biblia valamelyik állítását. Számos régészeti feltárás viszont megvilágítja vagy részletekbe menő pontossággal igazolja a Biblia történelmi beszámolóját."

E vélekedéseket úgy tekinthetjük, hogy nem találtak eddig minden bibliai eseményhez régészeti igazolást.

A térségben sokféle eredetű nép hagyatéka is megtalálható. Meszlényi Róbert Imre tanulmányában így ír: "Robert Baldauf klasszika-filológus, a bázeli egyetem professzora szövegelemzés közben észrevette, hogy bizonyos antik művekben olyan retorikai figurák (például: alliterációk) találhatók, melyek az antikban nem lehettek meg, mert azok az ún. barbár [nála germán] népeké voltak. Az archaikus szövegek a nyelvfejlődés egyetemes törvényszerűségét és az idő múlását is igazolják, de mire gondoljunk akkor, ha egy majd ezer éves időközben írt szöveggyűjtemény az idő múlását nem tükrözi. Ahogy egy mai nyelvezettel írt Balassi vers a hamisítás gyanújába keveredne, úgy az évszázadok múlását nem tükröző Biblia héber nyelve is már régóta nyugtalanítja az irodalomtörténészeket. A Bibliát -a nyelvezetéből ítélve - egy adott időben írták le: költötték, másolták vagy olyan nagy nép nyelvéről fordították, amely évezredeken át meg tudott őrizni könyveket és nem hányatott életű volt, ami a héberről nem mondható el. Krisztus előtt az 5. században Herodotosz, Hellanikosz, Thukydidesz történetírók és a korabeli okmányok a Biblia népét nem ismerték, a Szentföldről csak a palesztin szíreket említik.

A máig ott élő palesztinekről legelőször egy III. Ramszesz (Krisztus előtt 1198-1167) idejéből származó relief (Medinet Habu) felirata tudósít, amely szerint a Peleszt-ek és a Zékel-ek nyolc szövetséges népükkel egy csatavesztés után (családostul) egyiptomi rabságba estek, de a Krisztus előtt 800-tól készült asszír agyagtáblák szövegében is többször olvasható az akkori Egyiptom észak-keleti határára telepített vagy települt legyőzöttek Palasztu országneve. Mivel minden ország a túlsúlyban lévő etnikumának és nem a kisebbségének nevét viseli, a közel 3000 éves Palesztina országnév, mely az egész Szentföldet is jelenti, a Biblia szereplőinek azonosságát kétségessé teszi. A kétely bizonyára jogos, mert az izraeliták hajdani létezéséről (a Biblián kívül) hiteles okmányok nem tanúskodnak és az egyetlen régészeti bizonyságként fölhozott jeruzsálemi királysírok szarkofágjain és osztofágjain [osszáriumnak is nevezett csontgyűjtőkön] - vitán felül - az altaji szkíták és a honfoglaló Árpádok díszei ékeskednek!

Mindenesetre az apró részleteket is megőrző Biblia nem mondaként maradt ránk, ezért írhatta már 1902-ben Robert Baldauf a HISTORIE UND KRITIK című művének összegzésében (98-99. old.) a következőt: "a görögök és rómaiak papiruszra és pergamenre írt története kivétel nélkül, - az ércre, kőre és egyebekre írottak pedig nagy részben az olasz humanizmus zseniális hamisításai.

A humanizmus volt az, amely hirdette: exegi monumentum aere perennius! [Az ércnél is maradandóbb emléket alkottam! ] Ez viszont csak az egyik oldala a humanizmusnak. A másik nagy alkotása: a Biblia lejegyzése, azaz az ó és újtestamentumnak meghamisítása - és e két hamisítvány egy harmadikat tett szükségessé, a teljes kora középkori forrásirodalomnak a manipulálását. Tervszerűen és szisztematikusan költötték, kitalálták az európai népek egész történetét a kezdetektől a 13. századig, meghamisítva azt egészen a reformáció időszakáig. Az olasz humanizmus ajándékozta az emberiségnek az antik világ írásba foglalt életét és a Bibliát, és más országok humanistáival szövetkezve a kora középkor történetét. A humanizmus nem összegző tudósok fogékony korszaka volt, hanem a legeredetibb, legtermékenyebb, legiszonyatosabb szellemi termékenységnek a világa, mely fél évezreden át azon a pályán haladt, amelyet magának kijelölt.

A kereszténység a 13. század végéig csak tradícióban maradt fenn, abban a tradícióban, melyet a germán istenhit mélyen befolyásolt, és ebből a pogány- germán elemektől átszőtt keresztény tradícióból merítettek az olasz bibliaírók. Ezek az állítások kalandosnak, több mint különösnek tűnnek. De ezek igazolhatóak. Néhány bizonyítás e könyvben megtalálható. A többiek pedig ezután jönnek. Addig követjük őket, míg a humanizmus belső lényege fel nem tárul. Balgaság lenne a szóban forgó tétel fölött elsiklani. "Az égen és földön több dolog létezik, mint ahogyan azt az iskolában szerzett tudásotok elképzeli; Horatius!"

Pásztory- Kupán István teológus sokat tett a szkíták becsületének helyreállításáért. A "Barbárok-e a szkíták?" című tanulmányában megemlíti a kananeusokat. "Igen ám, de kik voltak ezek a Kananeusok? És megint csak nagyot nézünk: hát ezektől a hitvány Khám- ivadékoktól már sehol sem lehet nyugton az exegéta? Mert ugye, legalábbis egy ideig, Manassé törzse és Izráel nyugton volt. Gondolom nem kell idéznünk Noé ősi átkát: "Átkozott Kánaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt!" (1 Móz. 9,25). Mert ugye Khám fia Kánaán (1 Móz. 10,6), aki Khús testvéreként Nimród nagybátyja - puff neki! Ezeknek a Kananeusoknak pedig volt képük a következő területeket birtokolni:

Vala pedig a Kananeusok határa, Czidonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh és Czeboim felé menve Lésáig (1. Móz 10,19).

Az összefüggés talán nem emberfeletti erőfeszítéssel is megtalálható. Ha ezek a Kananeusok valamilyen rokonságban állhattak a szkítákkal (megint csak Khám és nem Jáfet az ősatya! ), akkor róluk, mint őstelepes népről tényleg elnevezhették a várost Szküthopolisznak - éppen az időtájt erősödhetett fel ez a görögös névforma, amikor a Ptolemaioszok idején meggyengült a zsidó befolyás ( III. Antiokhosz ugyanis Krisztus előtt 218-ban meghódította, s csak Krisztus előtt 107-ben került vissza a zsidók birtokába - Lásd: Haag, p. 154). Hangsúlyoznom kell: ez feltételezés, eszem ágában sincs ténynek maszkírozni. De a rendelkezésre álló bizonyítékok mind mellette szólnak - és ellene mondanak a másik, "lexikális" variánsnak.

Még egy nagyon fontos adalék: már Ábrahám első útja idején azt olvassuk: a Kánaán földjére megy (tehát a Kananeusokról, Khám ivadékairól nevezték el ezt a földet). Sőt, a Szentírás meg is jegyzi: mikor Ábrahám Sikkem vidékéig, Móréh tölgyeséig jut el, akkor Kananeusok valának azon a földön (1 Móz 12,6). Egyetlen pillantás a térképre, s máris kiderül, hogy Sikkem alig néhány kilométerre Dél-Nyugatra fekszik a későbbi Szküthopolisztól! Ezen a vidéken tehát már Ábrahám első odaérkezésekor Kananeusok éltek. Sőt, mi több: Sikkem város lakói (az 1Móz 34 szerint) körülmetéletlenek, mely teljes egyértelműséggel kizárja a semita származást (Vesd össze: Haag, 1716). Ezeket a lakosokat (az 1 Móz 34,2 Khivveusoknak nevezi. Khivveus pedig (már szinte a poén kedvéért is) megint csak Khám unokája-és Kánaán fia ( 1 Móz 10,17)."

 

2) A kétszeri hármasság

(Részlet Badiny Jós Ferenc „Betlehemi herceg a Pártus Jézus c. könyvéből) 

Jézus Király, a Pártus Herceg

      A „hatágú” csillag a sumír kozmológiában a „kétszeri hármasság”. Ezt a kétszeri hármasságot ugyanolyan formában találjuk a sumír geometriában, mint ahogyan ma a zsidók mutatják be a „Dávid Csillagot”. Nyilvánvaló tehát, hogy ezt is a babiloni fogság idejében ismerték meg és kisajátítva beiktatták a saját kánonjukba.

      Hogy ez a kétszeri hármasság a sumírok kozmológikus hitvilágának (vallásának) tartalma volt, azt bizonyítja a hozzájuk elérő és ma „gnosztikusnak” nevezett hajdani világszemlélet. Ugyanis a régi gnosztikus írások megőriztek egy Jézustól eredő „Miatyánk”-ot, amelynek szövege – néhány lényeges kifejezésben – eltér attól a Miatyánktól, melyet a kereszténység evangéliumában találunk. Ez a gnosztikus Miatyánk így kezdődik:

      „Mi Atyánk és Anyánk! Te, ki túl rajtunk és bennünk vagy, Szenteltessék meg a Te neved a kétszeri hármasságban.”

      A sumír kétszeri hármasság jelképének értelme és jelentéstartalma Jézus Urunk minden mondását teljesen érthetővé teszi, és az eddig parabolának nevezett kijelentéseit logikusan magyarázza. Tanuljuk hát meg most itt együtt az „örök kétszeri hármasságot”. Íme:

      Úr-Nammu törvénytáblájának homlokán lévő hatágú csillag hitvilági tartalmát mutatja a lenti geometrikus rajz. A középen lévő félgömb neve sumír nyelven: „AZ” (a magyarul nem tudók így mondják: ász), és értelme, jelentéstartalma megegyezik a hindu bölcselet „Brahman” gondolatával. Tehát: a Létnek, a Világegyetemnek ősokát, az egyedülvaló, de a fénnyel mindenekbe létet árasztó, önmagában teljes, de szóval és értelemmel nem érthető, önmagában valós, kiegészítésre nem szoruló hiperabszolút értelemben vett Istenvalóságot jelenti. „AZ” maga a Lét, tehát nem létezik, mert a létezés már funkció, melynek előfeltétele a „Lét”. 

 

      A sumír bölcselet szerint „AZ” a létezést a Lét fényárában működő Istenvalósággal rendelkező „kétszeri hármasság” teljességével hozza létre. Ez a kétszeri hármasság az ősök megnyilvánulása és az Istenerő már megszemélyesíthető, hogy az emberi képzelet legalább egy támpontot kapjon, az Egy az Isten, az Úr, a Teremtő Erőkomplexum elképzelésére.

      A sumír hiedelem szerint Isten (Íz-Ten), a maga egységének mérhetetlen voltában csak szimbólumokon, közvetítő jelképeken át gondolható el, és ezek a jelképek pozitív sajátosságok, melyek a megnyilvánuló Egy-nek számunkra is felfogható tevékenységét példázzák, és mint majd látni fogjuk a „kétszeri hármasságban” ez a bölcselet az Íz-Ten hatalmát három tevékenységben látja. Ezek: a Teremtés, a Lét fenntartása és az élet-teremtés (újjáteremtés, újjászületés). Ez a három tevékenység (aktivitás) oly háromság, mely lényegében „Egy”, de az „égi és a földi ügyekről” egyidőben való gondviselés a „kétszeri hármasságot” teszi Eggyé. Így fejezi ki tökéletesen az oksági összefüggésnek területén mozgó gondolkodás számára a megközelíthetetlen lényegeket ezen jelképben rejlő misztikus szemlélettel.

      A sumír hitvilágnak névvel ellátott „istenalakjai” azonban nem a sokistenhit pantheonjának személyei, hanem az Univerzumban észrevehetően ható részerők és a nagy fényességből áradó és az embernél magasabbrendű, tiszta szellemi erők, lelki hatalmak.

      Most az elkövetkező részletes magyarázattal emelkedjünk fel egy magasabb szellemiségből fakadó „átéléshez”, hogy egy nekünk eddig nem tanított úton emelkedjünk fel a „Nagy Egészhez” és szellemi erőinket összefogva közelítsük meg az „Egyisten” fogalmát.

      Bemutatott jelképünkben – ismétlem – a sumír bölcselet szerint: Énlil-Énki-Amatuanki „hármasság” az „égi ügyek” intézője, a Teremtés létrehozója. A valóságos teremtő erők, melyek (akik) mindegyike – a földi ügyek rendjének az örökkévalóság ragyogásához és világosságához való besorolása céljából – tükörfényi helyzetét kapja a másik hármassághoz.

      A minket most érdeklő misztérium: Én-Lil és Én-Ki egysíkon való szimbolizálása, a megosztott feladatban való lényegi egybetartozás, ahol: Én-Lil az „örökkévaló lélek forrása”, és Én-Ki „a Lelkiség szétosztója, a teremtményekbe való átvitel végrehajtója és gondozója”. A földi létünkről gondoskodó „átlényegülésünket” jelképezi a másik hármasságban – szintén egysíkon élő Fény-Atya és Fény-Fiú és ők „Egyek” a gnosztikusok által is Szentléleknek nevezett Fény-Anyával, az örökké életet adóval.

      De a bemutatott „kétszeri hármasság” sumír jelképéből érzékeljük az „örök törvényt” is, mely szerint csak „AZ” akarata, tudata és hatalma által válnak a Teremtő Erők a Fény Egységévé. Hiszen mindegyikük csak a szimbólum geometriai középpontján áthaladva (vagyis „AZ” hatalmából és engedélyével, rendeletével) kapja meg tükörképi lényegét és feladatát, ahol s amelyben a Fény-Atya EGY a Fény-Fiúval és a Szentlélekkel… és itt van előttünk – sok ezer évvel a keresztény felfogás keletkezése előtt – az „Atya-Fiú-Szentlélek egysége”.

      Maradjunk most meg további vizsgálódásunkban ennek a bölcselenek a vonalán és keressük meg az evangéliumi írásokban Jézus mondásait, kijelentéseit. Meglepetten kell látnunk, hogy Jézus mindig az „Atyáról” beszél. Jegyezzük csak ki néhányat belőlük. Íme:

      „Miként elküldött engem amaz élő Atya és én az Atya által élek.” (Jn 6:57). „Bizonyságot tesz rólam az Atya, aki küldött engem.” (Jn 8:18) – „… mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya…” (Jn 8:16) – „Én és az Atya egy vagyunk!” (Jn 10:30)

      A feltételezésen már túlhaladtunk, amikor azt állítjuk, hogy Jézus szavaiban, feleleteiben és tanításaiban ez a – régi írásokból kivehető – bölcselet kap értéket és biztosan állíthatjuk: Nem azért jött, hogy a saul-páli állandó „bűntől való szabadulás” ideológiáját tanítsa, hanem – mint mondta – „hogy senki se maradjon sötétségben”. Vagyis, a Mindenség igaz Törvényét ismertető, a Lélek által megelevenített (Jn 6:63) és egymást szerető emberek társadalmát kialakítani, a jóságos Mennyei Atya gondviselésének hitében.

      Tanítását „Igazságnak” nevezte és „az Igazságból valók hallgattak az ő szavára” (Jn 18:37) – mert hitték, hogy a „beszédek, melyeket Ő szól, az Lélek és Élet.” (Jn 6:63)

      Miután pedig a sumír bölcselet az egyetlen, amelyben Jézus szavai „írásbeli” gyökeret lelnek, el kell fogadnunk a „kétszeri hármasság” jelképes, de értelmes és igaz bizonylatát arra vonatkozólag, amint Jézus mondta: „Én és az Atya EGY vagyunk!

      Jézus küldetésének földön való megjelenésének igazságában el kell hagynunk azt a zsidó-keresztényi felfogást, mely szerint: Az Atya földünkre küldte Fiát, hogy feláldozza magát és ezzel elvegye a világ bűneit. A keresztény egyházaknak e tanítása a mózesi törvényekben gyökerezik (3Móz), ahol pontosan meg vannak határozva a bűntől – áldozatok hozatala által – megszabadulás feltételei. Jézus pedig éppen ezeknek ellenkezőjét tanította. Ezért nem lehet és nem szabad a zsidó hiedelem szerint kialakított „istenalakot” azonosítani JézusJóságos mennyei Atyjával”. Ugyanis a „Jehova” a zsidó vallásfilozófia által formált, valláspolitikai istenalak, aki kegyetlen és bosszúálló. Jézus Urunk – a Betlehemi Herceg – által vallott, hitt és bemutatott Szerető Mennyei Atya jóságos, gondviselő, gyógyító, vagyis éppen olyan, mint a „Fény-Fiú, aki Egy Vele”.

      Semmiképpen sem lehet tehát a Jézus által nevezett „Atya” és Jézus között oly függőségeket gondolni, amilyen pl. az én apám és köztem, vagy a te apád és közted  van, hisz a biológiai törvény ellenére sem vagyunk egy-azonosak úgy amiként Jézus mondta magáról, hogy „Én és az Atya egy vagyunk”. – Tehát csakis a sumír bölcselet felfogásával kell egyetértenünk, ahol Én-Lil és Én-Ki valójában egy és csak azért kellett Én-Lil-nek a Fény-Atyá-tól Én-Ki-vé, a Fény-Fiú-vá átlényegülni, hogy emberi gondolkodásban érthetővé váljék a Lélek-Világnak az Anyag-Világban való megjelenése. A Lélek-világi Atya tehát más megjelenési formát vesz fel – ismétlem: az örökkévalóság emberi elképzelésében – ahhoz, hogy az Anyagi Világhoz való hozzáférése az emberi gondolkodásban felfogható és érthető legyen. – Egy közvetlenebb példával talán úgy magyarázhatom: Mátyás királyunk nagy volt. De amikor azt akarta tudni, hogy mi történik a népénél – Mátyás diáknak öltözött és a diák azt mondta: „Én és a király egy vagyunk.”

      „AZ” Isten örökkévalóságának szintén ilyen egységet jelent Jézus Urunk diadalmas szava: „Én és az Atya Egy vagyunk!” De a „Fény” birodalmában az Atya s mi életet adó Napunk és a Fiú – az erejében mindig visszatérő, feltámadó Naperő. Ő és a „kisebbik” Fény, egy-azonosak. Jézus Urunk isteni kinyilatkozása csakis így jut lelkivilágunkba. Fogadjuk be tehát így a Fény-Fiút, kegyelmet kérve földi életünkhöz. 

 

3) KERESZTÉNY ŐSMAGYAROK

Endrey Antal

... A magyarság számára nem volt idegen a kereszténység, hiszen Lebédiában olyan sok keresztény volt közöttük, hogy Konstantinápolyban külön püspököt szenteltek számukra. Sőt a kereszténységgel már dél-kaukázusi őshazájukban megismerkedtek a "szkíták" közt térítő András és Fülöp apostolok révén, örmény szomszédaik pedig a világ összes népei közül elsőként tették államvallásukká a kereszténységet a 4. században. Örmény mintára (? K.M.E.) épültek az új hazában az első magyar keresztény templomok is a 10. század vége felé. A magyarság tehát még a Kaukázusban megismerkedett ezekkel, ott magáévá is tette azokat, és nyilván vándorlásai különböző állomásain épített is ilyeneket, különben évszázadokkal később már nem emlékezett volna erre az építkezési formára.

Honfoglaláskori magyar sírokban számos díszes, gyakran ereklyéket is magukban foglaló keresztet is találtak, különösen az előkelő hölgyekében, akik ezeket a nyakukban hordták. Ezek az úgynevezett "szentföldi típusú" keresztek nem az egyenlőszárú görög, azaz bizánci formát követik, hanem hosszúszárúak és a rajtuk látható Krisztus és szentek stílusa és megmunkálási módja dél-kaukázusi, sőt szíriai eredetre utal. A magyarság legfelsőbb köreiben tehát már akkor számos hívőre szert kellett tennie a kereszténységnek, amikor őseink még dél-kaukázusi őshazájukban, már, velük rokon kultúrájú keresztény népek szomszédságában éltek. Ezeket a nem-bizánci és nem-római keresztény kapcsolataikat őseink nyilván nyugatra költözésük során is fenntartották, és feltehetően még a Kárpát-medencében ápolták.

Az egyszerű vitézek asszonyaink ilyen díszesen megmunkált keresztekre természetesen nem telt. A köznép sírjaiban talált, különböző méretű keresztek viszont egymáshoz rendkívül hasonlítanak és viszonylag primitív fórmájúak és kivitelűek, ami azt mutatja, hogy ezek valósággal sorozatban, tömegesen készültek és voltak használatban.

A Kárpát-medencében évszázadokkal Álmos és Árpád magyarjai előtt megtelepült avar-magyarok közt is sok volt a keresztény, az utolsó avar kagánok maguk is keresztények voltak. A Hódmezővásárhely közelében fekvő székkutasi nagy avar temető férfisírjaiban talált, vasból készült, hosszúkás (szintén nem görög formájú) keresztek arról tanúskodnak, hogy ezek az avar-magyarok is még a kaukázusi őshazából hozták magukkal a kereszténységet.

A kereszténységnek ez az ősi, honfoglalás előtti formája természetesen a latin és a görög rítusú kereszténységtől egyaránt különbözött: mindkettőnél közelebb állt a magyarság saját hagyományaihoz, vallásos fogalmaihoz, mítoszaihoz és formavilágához. Azonos szellemi talajból táplálkozott a manicheizmussal, annak Krisztus tanításától való későbbi elhajlásai nélkül. Perzsa-pártus eszmei alapokra épült, ugyanazokra, amelyekre maga Jézus is alapozta tanítását földi életében. Ezért igazabb és mélyebb volt, mint a kereszténység két nagy fő áramlata, amelyek később ketté is szakították Jézus Krisztus egyházát. Nem állt mereven szemben az ősi "pogány" kultúrával és életformával, és nem zárkózott el annak gyakorlati megnyilvánulásaitól. Mindenben megfelelt a magyarság nyílt és toleráns életszemléletének; mondhatnánk, nemzeti szempontból testreszabott volt.


(Endrey Antal, Az ország koronája, Boldogasszony Könyv- és Lapkiadó, Hódmezővásárhely, 1999, 33-36. old.)

 

4) Radics Géza

 

Ki volt Istenfia, Jézus urunk?

 

Sokakat foglalkoztatott már Jézus urunk kiléte. Anyai ágon kérdőjelezik meg Jézus zsidó voltát, mert Szűz Máriáról ilyen bejegyzés nincs a bibliában, Szent József pedig csak nevelőapja volt. Azok részére, akik elfogadják a szűzi születést, ez egyébként se gond. A Katolikus Egyház főpapjai emiatt, érthetően méltatlankodnak. Legújabban a Heti Világgazdaság 2003. szeptember 27-i számában, a 97. oldalon Mi van a rovásunkon? címmel a következőkről számol be: „Jobboldali körökben egyre nagyobb teret nyernek az ősmagyarkodó, újpogány vallások, a Magyar Katolikus Egyház vezetői ezért pásztorlevélben készülnek felemelni szavukat a jelenség ellen.”

„Pápai Lajos győri megyés püspök kemény hangon bírálta azokat a jobboldali nyilvánosságban megjelenő nézeteket, amelyek szerint a kereszténység és az ősmagyar, pogány hitvilág elvei összeegyeztethetők, és amelyek Jézusról, anyján, Szűz Márián keresztül, mint a magyarokkal biológiai rokonságban álló „pártusról”, „hercegről” beszélnek.”

„Az ilyen keresztényellenes támadásoknak helyet adó, azt vállaló vagy támogató mozgalmakkal, sajtóval egy gyékényen nem árulhatunk.” - mondja Pápai püspök úr.

Sajnálatos, de tény, hogy az említett mozgalmakban előfordulnak a meggondolatlan túlzások, de ha belelapozunk a bibliába, és figyelmesen elolvassunk Máté apostol evangéliumát (1:18-21), akkor úgy tűnik, az Úr angyala nem azonosítja a születendő Jézus népét a zsidó József népével. Íme:

„Jézus Krisztus születése így történt:

Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprenkedett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert Ő váltja meg népét bűneitől.

Ha Mária is zsidó volt, mint József, akkor az Úr angyalának nem ezt kellett volna mondania: Ő váltja meg népedet bűneitől? Persze, ezt lehet értelmezni az istenhit szemszögéből is úgy, hogy Jézus tanítását követőkre gondolt az Úr angyala, mikor azt mondta Józsefnek: „Ő váltja meg népét bűneitől.” – de lehet úgy is, hogy a születendő kisded nem lehet zsidó, mert anyja se volt az.

Nem is lenne gond, ha most abbahagynánk vizsgálódásunkat. Azonban, János apostol a következőképp írja le Pilátus és Jézus urunk szóváltását (18:33-36):

„Pilátus maga elé hivatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy-e a zsidók királya?

Jézus így válaszolt: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?

Pilátus ezt felelte: Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak kezembe. Mit tettél?

Ekkor Jézus így szólt: Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.”

Ha Jézus zsidó volt, nem ezt kellett volna mondania?: ..., hogy ne kerüljek ellenségeim kezére? Ha például egy magyart a magyar hatóság el akar fogatni, akkor nem azt mondja: menekülök, hogy ne kerüljek a magyarok kezére, hanem azt, hogy ne kerüljek a hatóság, vagy ellenségeim kezére.

Máté apostol a 2:1-2. versben azt írja, hogy a kisded Jézust keletről „bölcsek” jöttek meglátogatni, akik a zsidók újszülött királyát keresték. Tudjuk, hogy ez nagy aggodalmat okozott Heródesnek, olyannyira, hogy megparancsolta a kémjeinek, hogy kövessék a bölcseket, és tudják meg, hol van az újszülött. A bölcsek is észrevették, hogy bajban vannak és sikerül elillanniuk a zsaruk szeme elől. Minden bizonnyal ők tanácsolták Szent Józsefnek és Szűz Máriának, hogy meneküljenek. Eredménye az lett, hogy Heródes legyilkoltatta a két éven aluli fiúgyermekeket. De vajon hová menekült Szt. József és Szűz Mária a kisdeddel? Feltehetőleg keletre, a bölcsek hazájába, ahol biztonságban érezhették magukat. Vajon milyen nevelést kaphatott ott a felcseperedő Istenfia? A következőkből talán némi fény derül az utóbbi kérdésre.

Kérdéses viszont az is, hogy valójában kik jöttek napkeletről az újszülöttet meglátogatni. Királyok, bölcsek vagy mágusok? Nem mindegy ugyanis. Az Oregon Katolikus Nyomda (Oregon Catholic Press) által kiadott Mai Misekönyv-ben (Today’s Missal, 1999. november - 2000. április. 52. oldal.) Máté apostol evangéliumában a „bölcsek” helyett „mágusokat” (magi) ír (2:1-2), mely a Hastings-féle Bibliai Értelmező Szótár (Hasting’ Dictionary of the Bible) szerint a „pap” szóval rokon értelmű. Valamint a Perzsiában élő médek főpapjai is mágusok, akik nem szemita és nem árja fajtájúak voltak. Talán turániak? Kr.e. 721-ben fellázadtak a perzsa uralkodó ellen, aki egy részüket Számáriába telepítette. Elképzelhető, hogy Szűz Mária e nép kései sarja volt? Számos jel arra mutat, hogy Isten fiának anyja nem volt zsidó. A talmud (Sanhedrin 106a) szerint pedig hercegnő volt. Tudjuk, hogy Jézus az Olajfák hegyére járt imádkozni, ahol egy templom állt. Szintén a talmud szerint e templomban Szűz Mária leány korában szent táncokat táncolt. Zsidó templomba a nők be se tehették lábukat. Milyen vallás temploma volt tehát az Olajfák hegyén, ahova Jézus imádkozni járt? A turáni mágusok az újszülött herceget jöttek meglátogatni a Pártos Birodalomból? Onnan, ahol a médek éltek félezer évvel korábban?

Elgondolkodtató az is, hogy Jézus az utolsó vacsorán a kehelyben lévő bort vérével azonosította, melyből mindnyájan ittak az újszövetség szentesítésére. E cselekedet is a turáni népeknél szokásos vérszövetségre emlékeztet, mikor a kehelyben lévő borba néhány csepp vért is vegyítenek. Árpád népe is vérszövetséget kötött, mielőtt elfoglalta a Kárpát-medencét. A kereszténység felvétele előtt a magyaroknak is mágusai voltak, és a turáni népek családjába tartozónak vallják magukat. Érdemes megemlíteni azt is, hogy Jézus arámi nyelven beszélt, melynek bölcsője Mezopotámia volt. Vajon milyen nyelven beszélt az apostolokkal? Megannyi kérdés. Magyar Jézusról beszélni azonban – mai értelmezésben – túlfeszítettnek mutatkozik, de ha Jézust Szűz Mária révén fajtánk-bélinek, azaz turáni születésűnek mondjuk, akkor valószínű helyes úton járunk.

Az itt felsoroltakat még a következők is alátámasztani látszanak. Pilátus nem látta Jézus bűnösségét bizonyítottnak. Mosta kezeit, és tett egy utolsó kísérletet megmentésére. Megkérdezte az egybegyűlteket, hogy kit szeretnének szabadon bocsátani az ünnep alkalmából: Jézust vagy Barabást? A zsidó tömeg a zsidó Barabást választotta, és „feszítsd meg őt” rivallt Jézusra. A tanítványok, a majdani apostolok is keletre mentek téríteni. Talán saját fajtájuk körében jobb eredményt reméltek?

 

Radics Géza

 

 

5) Én Istenem, Istenem...

 

.Bunyevácz Zsuzsa - HunHír.Hu

"ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? " - Máté (27:46) szerint ezek voltak Jézus utolsó szavai a keresztfán. De vajon milyen nyelven mondta mindezt? A választ talán a laikusok is tudják: arámi nyelven, amelyet a sémi nyelvek közé sorolnak a szakértők. Ha azonban egy kicsit utánajárunk a kérdésnek, több bizonyítékot is találunk arra nézve, hogy Jézus nem sémi nyelven beszélt.

Vajon milyen nyelven beszélt Jézus? Lévén galileai, nyilván azon, ami kétezer éve Galileában használatban volt. Ahhoz, hogy fogalmat alkothassunk, mi lehetett ez a nyelv, tekintsük át Palesztina történetét!

Kánaán - Palesztina bibliai neve - a régészeti leletek tanúsága szerint az őskőkor óta folyamatosan lakott volt. De vajon kik lakták? A szakemberek kánaániaknak nevezik a terület őslakóit, akik az izraeliták érkezése előtt már ott éltek. A terület valószínűleg Noé Hám nevű gyermekének legkisebb fiáról, Kánaánról kapta a nevét. Széles körben elfogadott, hogy a bibliai nevek népcsoportokat jelölnek, így biztosak lehetünk abban, hogy Kánaánban a hámi nyelvcsaládba tartozó nyelveket beszélők, és nem a sémiták voltak az őslakósok. Ezt támasztja alá a neves bibliaszótár is (1), amely szerint a Kánaán szót nem lehet etimológiailag a sémi nyelvekből eredeztetni, a legvalószínűbbnek azt tartja, hogy hurri név lehet.

Ismert, hogy a szakemberek alapvetően a nyelvtani formát tekintve a nyelvek három formáját különböztetik meg:

1. izoláló nyelvek - csak a szót illesztik a mondatba, szerepét a mellétett módosítókkal jelzik, de azzal össze nem írják és nem ejtik - pl. kínai
2. hajlító, flektáló vagy fuzionáló nyelvek - pl. indoeurópai és sémi nyelvek
3. ragozó nyelvek - a szó mondattani szerepét a szó mögé, esetleg elé illesztett egy vagy két szótagú ragok, képzők jelek biztosítják és ezek nem vonódnak össze egyetlen szótaggá vagy hanggá, ahogy a hajlító nyelveknél  pl. magyar, finnugor nyelvek török, japán, baszk, dravida, kaukázusi. Ilyen volt sumir, hurri, kusita is.

A kutatók többsége egyetért abban, hogy a bibliai vízözön környékén (kb. Kr. e. 4000) nem csak Kánaánban, hanem az egész Mezopotámiában és környékén ragozó nyelven beszélő népek - például sumir, hurri stb. - éltek. A sémi (hajlító nyelven beszélő) nyelvű közösségek a Kr. e. III. évezredtől folyamatosan érkeztek Mezopotámiába. Az évezredek folyamán az említett hatalmas területen élők nyelvei nyilvánvalóan különféle fejlődési utat jártak be, hiszen az egyes népcsoportok különféle éghajlati és domborzati viszonyok, más és más szomszédok közé kerültek stb. A nyelvészet szerint azonban alap sajátságukban, hogy ragozó vagy sémi hajlító csoportba tartozik-e, nem változtak. Magyarul ezt az jelenti, hogy az évezredek folyamán a ragozó és hajlító nyelvek az egyes területeken különféle dialektusokban éltek tovább, amelyek különböző neveken váltak ismertté.

Ismeretes, hogy Kr. e. XIV-XII. század között vándoroltak be az izraeliták Palesztina területére, a Biblia beszámol arról, hogy a 12 törzs hogyan osztotta fel maga között a területet. A Kr. e. X. századra alakult ki a zsidó királyság, Salamon mind a 12 törzs királya volt. Halála után azonban a királyság két részre szakadt, az északi 10 törzsből álló Izraelre és a déli két törzsből álló Júdára.

A bibliaszótárban (2) utalást találunk arra, hogy már Salamon alatt is bizonyos különállás jellemezte a két részt, ugyanis a királyság északi és déli része között fekvő, a későbbiekben Galileának, illetve Szamáriának nevezett területeken élő nagyobb számú kánaánita őslakosság gyakorlatilag elválasztatta egymástól a zsidó királyság két felét.
Ismeretes továbbá, hogy a zsidó királyság szétesése után az északi 10 törzs gyakorlatilag eltűnt a történelem színpadáról, Júda pedig a babiloni fogságig állt fenn.

Az eddigiekből kiderült, hogy még Salamon alatt se sikerült az izraelitáknak teljesen elfoglalni Galileát, tehát többségben a nem sémita őslakóság élt ott. Nézzük, mi történt ezután! A Királyok könyvében (3) említés történik Galileáról: ".. az Izrael királyának idejében jött el.. Assiria királya, és foglalta el ..Galileát és a Naphtali egész földjét". A bibliaszótár szerint (4) a Galilea néven ismert részt a Naphtali törzs kapta, a bibliai megfogalmazás arra utal, mintha Galilea nem tartozna a Naphtali törzs területéhez. Tehát még mindig az őslakósok lehetnek többségben.

734-ben az asszír birodalom olvasztotta magába Galileát, majd a következő után 600 évben a terület Babilónia, Perzsia, Macedónia, Egyiptom és Szíria uralma alatt állt.
A bibliaszótár szerint Galileában valódi izraelita népességről csupán a perzsák idején beszélhetünk, de akkor is kisebbségben voltak. Régészeti adatok támasztják alá a nem zsidó többség vallásának az emlékeit.

Azt, hogy a zsidókat idegeneknek számítottak Galileában, jelzi a Krónikák könyve (5) is, miszerint amikor zsidókat összehívták Jeruzsálembe, az északi vidékekről érkezőknek át kellett haladniuk Galileán, akkor a helyiek "nevetik és csúfolják vala őket".

Ismert, hogy II. Szargon Asszíria és Babilon királya (Kr. e. 722-705), miután elfoglalta Szamáriát, a galileai és szamáriai lakosságot a Habur folyó környékére, illetve, Médiába deportálta. Helyükre Mezopotámiából, például Kuta városából és máshonnan telepített embereket. Galilea és Szamaria népét tehát Nimród egykori földjéről telepítette be II. Szargon. Az egykor a sumirok által lakott területről érkezők Galileában az őslakósokat, a szintén ragozó nyelvű népet találhatták. A Biblia szerint (6) a betelepítettek ".. szolgálták az ő isteneiket, ama népek szokása szerint, akik közül elhozták vala őket". Így Galilea és Szamaria etnikailag legalábbis vegyes volt, ahogy az az Ószövetségből is kiderül (7), és a zsidók mindenképpen kisebbségben lehettek.

A makkabeus időben (Kr. e. II. század) csak kis számú zsidó népesség élt Galileában, de még az is tovább fogyott: biztonsági okok miatt a makkabeus Simon Tharsi egy sikeres asszírok elleni hadjárata után összeszedte a galileai zsidókat és védelmi okok miatt visszatelepítette őket Júdeába (8): "Akkor fogta a galileai és atarbattabeli zsidókat asszonyaikkal és gyermekeikkel, valamint minden vagyonukkal együtt és nagy diadallal Judeába vitte őket".
Júda Kr. e. 129-ben elfoglalta Szamáriát, illetve 104-ben Galileát is. A júdai király Arisztobulosz csak egy évig uralkodott (Kr. e. 104-103), majd féltestvére Alexander Janneus (Kr. e. 103-76). Uralkodásuk alatt megkísérelték "judealizálni" a területet: kötelezővé tették a zsidó vallás gyakorlását és zsidó vallási törvények betartását, például a körülmetélkedést.
Kr. e. 63-ban római uralom alá került egész Palesztina, bár nagyfokú önállósága volt a zsidó kormánynak.

A bibliaszótár szerint (9) csak a Kr. u. II. században, Jeruzsálem eleste és a zsidó állam megszűnése után lehet zsidó többségről beszélni Galileában.

Látható tehát, hogy Jézus idején Galilea lakóinak túlnyomó részét a nem zsidó lakosság tette ki, hanem Palesztina őslakóinak leszármazottai, akiknek ugyan kötelező volt felvenni a zsidó vallást, de etnikailag nem tartoztak közéjük. Maga a "Galilea" név is a faji sokoldalúságra és vegyes népességre utal, ezt a területet a zsidók "Galil hag Goyim"-nak, azaz "Idegenek Földjének" nevezték.

A biblia adatai alapján látjuk, hogy a zsidó nép etnikai határa még a babiloni fogságból (Kr. e. VI. sz.) való visszatérés után sem terjedt északabbra, mint Jeruzsálem.

Akkor hát milyen nyelven beszélt Jézus? Úgy, ahogy Galileában beszéltek a galileaiak, akik többségükben nem zsidó származásúak voltak: arámiul. Ha próbálunk utánajárni a szakirodalomban, hogy hova is sorolható ez a nyelv, a következő eredményre jutunk: az arámi sémi nyelv. Ezen állítás alátámasztásával azonban sehol se találkoztam.

Nézzük, mit mond a bibliaszótár az "arám" szóval kapcsolatban! (10) A szótár angolul íródott, a szakirodalomból azonban ismert, hogyan használandó a magyarban a kérdéses szó: Országnév: Arám, nyelv, nép: arámi (és nem arameus vagy arám, ennek ellenére gyakran találkozni az "arameussal" az arámival egyező jelentéssel.)

A bibliaszótár szerint "Arám" az arámiak egyes száma, jelentése: sémi emberek, gyakran ország és emberek együtt. Azonban hozzáteszi, hogy az ország/terület nincsen pontosan meghatározva, nem földrajzi vagy politikai egység, hanem inkább az arámi népesség koncentrálása, csak pontatlanul lehet meghatározni Mezopotámiában.

A nyelvet sémita dialektusok közé sorolja, amelyek közel állnak a héberhez. Azonban megjegyzi, sok arámi szót találni a bibliai héberben: pl. eloi, lama sabachthani, de erre még visszatérünk. Arám helynévként említve van Északkelet- Szíriában Kr. e. 2500-ban. Megjegyzi, hogy ez a név nem tűnik sémitának.

A bibliaszótár az arámi nyelvet 4 csoportba sorolja: a korai, a hivatalos, a levantei és a keleti arámi nyelvekre. Ebből minket most a következők érdekelnek:
Korai arámi: a Kr. e. X-VIII. századi észak-szír feliratokon található. De olyan kevés lelet van, hogy nem lehet tudni, kik használták. Az asszír, a babiloni, majd a perzsa birodalom hivatalos nyelve. A Kr. e. I. évezredre meghódította az egész Közel-Keletet.

Levantei (Levante: A Földközi-tenger keleti partvidékei, belefoglalva az Égei-tengert és a Fekete-tenger déli partvidékeit is) Kr. e. VIII. századi lakosságcsere után jött mindennapi használatba jött az arámi, és nem a héber. Jézus idejében ez volt a mindenki által értett nyelv Palesztinában. Annak ellenére, hogy terjedt a görög, mégis ez volt a népszerű. Kr. e. 700 körül az arámi közvetítő nyelv.

Ha figyelmesen olvassuk, látjuk, hogy a szótár - noha azt állítja, hogy az arámi sémi nyelv - maga szolgál adatokkal arra nézve, hogy nem az: először is az Arám helynevet nem tartja sémitának. A földrajzi elnevezések pedig általában a területen legkorábban élőktől származnak, márpedig Mezopotámiában nem a sémiták voltak az elsők. Ezt támasztja alá a szabadkőműves hagyomány, amely szerint az özönvíz után "az emberek és állatok Arám hegyei között jöttek elő". (11) Ez pedig azt jelenti, hogy az Arám elnevezés már az özönvíz előtt is létezett, tehát nem a sémitáktól származik.

Azt, hogy az arámiak nem sémiták voltak, megerősíti Dr. Fáy Elek is (12), aki az arámiak eredetét az Ararát környékéről, Arménia (mai Örményország) területéről származtatja, amelynek egykori neve Arámia volt. Ez a terület pedig a tudósok véleménye szerint a turáni népek, így a magyarok ősfészke is. Hivatkozik idősebb Pliniusra, aki szerint a szkítákat régebben "arámnak" nevezték.

Maga a Talmud is ezt erősíti meg: (13) "..az első ember arámi nyelven beszélt .. eretnek volt .. istentagadó volt (Sanhedrin 38 b. lap).

Több kutató szerint is a világ első nyelve ragozó volt. A Biblia (14) szerint a vízözön után "mind az egész földnek pedig egy nyelve egyféle beszéde vala". Ez a nyelv pedig Nimród, a világ első királyának, a magyarok ősapjának a nyelve. Az ókori források arra utalnak, hogy Nimródot a zsidók ősellenségüknek tekintettek. A Talmud így maga erősíti meg, hogy az arámi nem sémi nyelv, hanem a zsidók ellenségének, Nimródnak a nyelve.

Azt, hogy a zsidók az arámi nyelven beszélőket ellenségüknek tekintették, bizonyítja a Talmud: (15) "Sose imádkozzék az ember szükségleteiért arámi nyelve, ha valaki a szükségleteiért arámi nyelven imádkozik, akkor az angyalok nem csatlakoznak az ő imádságához, mert ők az arámi nyelvet nem értik (Sabbath 12 b. lap). Vagy (16): ‑Az ember kívánságait ne adja elő arámi nyelven.. " (Sota 33 a. lap)

Nézzük tovább a bibliaszótárt! Feltűnő, hogy e szerint Kr. e. 1000 körül az arámi egyszer csak felbukkan a semmiből, és semmit se tudni az előzményéről. Csak arra gondolhatunk, hogy egy már régóta létező nyelv egyik dialektusáról van inkább szó. Feltűnő az is, hogy az arámi nyelv azután terjedt el széles körben, miután lakosságcsere történt, ez azt jelenti, hogy arámi nyelven beszélő lakósok jöttek Galileába. Azok pedig nem sémiták voltak.

Jézus utolsó szavai a keresztfán: "ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? " A jól ismert szavakat több kutató próbálta a Jézus idején már régen kihalt sumirból magyarázni. Mivel azonban a sumir szavak az ékiratok hiányában nem vagy csak nehezen értelmezhetők, csak annyit érdemes megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy ennek ellenére több megoldás született, amiből többen arra következtettek, hogy az arámi hasonlíthatott a sumirhoz.
Amiből azonban komolyabb következtetés vonható le, az az "Éli, Éli" szavak.

ÉL = ENLIL a sumirok teremtő Istene, világkormányzó, főistenként jelenik meg a feliratokban. Az ékiratok tanúsága szerint ENLIL maga a lélek, mindennek a lelke. Enlil nevének előszótagja nem más, mint a magyar "én" személyes névmás, a második pedig a "lél", a lélek. ENLIL = "én lelkem", "én Istenem" (17).

Hommel szerint is (18) Enlil ugyanaz, mint a magyar "lélek", "lég", "én-lélek" kifejezések.
Döbbenetes, hogy Él isten máig fellelhető a magyar néphagyományban. A Békéscsaba környéki hagyomány szerint Él lejött a földre, hogy általa élő legyen minden. Él Élet-et hozott a földre. Él hozta a Lélt, aki lelket lehelt... Él mennyei köveket küldött az Égből, hogy Nimród "rája állhasson". Nimród templomát Él köveire építették. A bukovinai székely hagyományban: "Őskőn áll, ott van Él világa... "

"Él Isten különös magyar legendája épen olyan talányos, de egyben perdöntő a magyar mitológiában, mint amilyen a magyar Nimród feltűnése ott az árpád-házi nemzetségtábla legelején..."  tartja Varga László (19).
A régi magyarok szerint: Él a magyarok Istene. Él, működik, minden világi befolyástól mentesen.
Éli, Éli .. Én Istenem, Istenem... - mondta Jézus a keresztfán. Hogy milyen nyelven? Arámiul, amely - ahogy láttuk - Nimród nyelve is volt, és amelyik a sumirhoz hasonlóan ragozó nyelv volt.. és amely nyelven beszélőket a zsidók igencsak nem kedvelték.
Jegyzetek

1. The Interpreters Dictionary of the Bible, Abingdon Press, New York, Nashville, CANAANITES
2. The Interpreters Dictionary of the Bible, Abingdon Press, New York, Nashville, ISRAEL, HISTORY OF
3. 2Királyok 15:29
4. The Interpreters Dictionary of the Bible, Abingdon Press, New York, Nashville, TRIBES
5. 2Krónika 30:10
6. 2Királyok 17:24-41)
7. Ezdrás 4:9-10
8. 2Makkabeus 5:23
9. The Interpreters Dictionary of the Bible, Abingdon Press, New York, Nashville, GALILEE
10. The Interpreters Dictionary of the Bible, Abingdon Press, New York, Nashville, ARAM
11. C. Knight és R.Lomas: Hiram könyve, Gold Book, 297. o.
12 Dr. Fáy Elek: A magyarok őshona, Kiadja: Fáy Társaság Közhasznú Egyesület, Budapest 2000. 20. o.
13. A Talmud magyarul, Budapest 1940, Hasonmás kiadás, Gede testvérek Bt. Budapest 2002. 154. o.
14. 1Mózes11:1
15. A Talmud magyarul, Budapest 1940, Hasonmás kiadás, Gede testvérek Bt. Budapest 2002. 27. o.
16. A Talmud magyarul, Budapest 1940, Hasonmás kiadás, Gede testvérek Bt. Budapest 2002. 110. o.
17. Marton Veronika: A sumir kultúra története, Magánkiadás, 2000, 105. o.
18. F. Hommel: Gesichte Babyloniens und Assyriens, Grotesche Verl. Berlin, 1885. 253. o.
19. Gönczi Tamás: Nimród gyűrűje, Sárosi Kiadó, 369-376. o.

(Figyelem! A HunHír.Hu online közéleti napilapon megjelent írások kizárólag a szerző és a forrás megjelölésével használhatók fel újra!) 
 

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto