Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

 

 

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Hírek

Előző hó | Következő hó | Elmúlt 1 hónap

Az igazi Szentháromság, Atya-Anya-Fiú, valamint Isten szavunk eredete

  2014.11.11. 18:49

magtudin.org- Forrai Sándor ny. tanár- Az Isten szavunk eredete, jelentése és a történelmi háttér-A három magyar igazság

Régi szólásmondás nálunk: „Három a magyar igazság.”  Eddig azonban senki nem tudta nekem megmondani, mi az a három magyar igazság.  Én is csak az ősi magyar vallás hittételében találtam meg, az Atyaisten, Boldogasszony, vagyis az Anyaisten és a Szent Lélek Isten.  A Fiúisten azért is hiányzik belőle, mert ez a hittétel már Krisztus Urunk földi születése előtt jóval korábban megvolt. Nem lehet véletlen, hogy Jézus is Istennel kapcsolatban – mint már említettem – szerető, mennyei Édesanyánkról beszélt.  Mint őseink, mind Jézus gyakran említették Isten neve helyett az Úr kifejezést, mely a sumérban is azonos kiejtésű és jelentésű szó.  Gyakori kifejezés napjainkban is az Úristen kifejezés, melyet rendszerint Jézusra vonatkoztatnak.  Ismeretes a több mint 5000 éves ma is létező mezopotámiai Úr és Uruk városa.  Ezzel kapcsolatban említést érdemel Kőrispataki Kiss Károly unitárius lelkésznek : Földünk, népünk, gazdaságunk, műveltségünk c. magyar katona újság 1940. június 29-i számában.  „Magyar nevek a Bibliában” c. cikke.  Elsőnek az Úr szavunkat említi, amely nemcsak mezopotámiai városként, hanem személynévként is szerepel.  Az I. Krónika XI, rész . 35. versében ez áll:Elifal úrnak volt a fia.  Az angol Bibliában: Eliphal the son of Úr, a németben:  Eriphar die Sohn Urs.  Tehát az angol és a német Úr szó helyett a magyar Úr szó szerepel.[1]  Írja, hogy Béla, Arad neveink is ugyancsak sokszor megtalálhatók a Bibliában helység és személynévként. Árpád nevét is ötször találta meg.  -Anyaisten, vagyis Isten anyjamint Boldogasszony, Szentlélek Isten

Az isteni Szentlélek jelképe, a Turul 2

  2014.11.11. 18:45
Hafré fáraó a Hórusszal
Hafré fáraó a Hórusszal

turul.info- Szakrális madár, szakrális uralkodó- A fejlett ókori társadalmak hit világában is igen jelentős szerepet töltöttek be a sólymok. Először Egyiptomban tűnt fel, mint szakrális, hatalmi jelkép, az Ég Uraként az egész eget átfogó sólyommadár, szemei a Hold és a Nap, szárnyai átölelik az egész földet.

A sólymot őseink is Isten és a Nap madarának, nemzeti azonosságuk legalapvetőbb szimbólumának tekintették. Egyaránt megtalálható a turul ábrázolása és tisztelete szittya (szkíta) eleinknél, a római birodalmat megállító pártusoknál is. A régi káldeus hit szerint „a földi uralkodás az Égből küldetett le". A Pártus Birodalom uralkodói is ezt vallották, „karizmatikus" királyoknak tartották magukat. Cselekedeteikkel az Istentől nyert elhívással, isteni gondviseléssel a népeik jólétét, békéjét és istenes életét kívánták szolgálni. Gyönyörű templomokat építettek. Ennek jelentőségét jelzi Eusebius keresztény történetíró feljegyzése, miszerint a perzsák 360 pártus-keresztény templomot romboltak le. Közülük az egyik legnagyobb a Hatra-i templom. Romjai alól kerültek elő olyan csodálatos, Kr. u. 2. század elejéről származó, korukat kiválóan jellemző alkotások, mint Szanatrug pártus király vagy a Szent Sólyom szobra.

A Pártus Birodalomban (Kr. e. 256-Kr. u. 226) Jézust a „Fény Fiának” tekintették, akit évezredek óta a Szent Sólyom, a Turul jelképezett. Ezért a pártus királyok fejükön viselték a koronájukra illesztett sólymot, annak jeléül, hogy Istentől rendelt hivatásuk a Szent Sólyom által megerősödött, bizonyítást nyert.

A japán, a kínai, az egyiptomi és más uralkodók a Turul-házhoz hasonlóan Istentől eredeztették dinasztiájukat. A világhódító keleti népeket vezető nemzetségek mind rendelkeztek valamilyen turulos őssel. Egyiptomi, hun, pártus, örmény és mongol uralkodók fejdíszén is megtaláljuk a ragadozó madár ábrázolását. Tehát e népeknél a turul mint az égi és a földi hatalom közötti közvetítő szerepel. A Turul közvetítette az isteni akaratot, majd a történelem folyamán felbukkanó kiemelkedő vezetők eljövetelét is egy-egy turulos álom jövendöli meg, ezzel mintegy megerősítve annak kiválasztottságát. A hunoknál, magyaroknál, oguzoknál a turul, a kirgizeknél, mongoloknál a fehér sólyom (aksonkor) volt ez a csodás madár. A „szent” kiválasztott családokba vetett hit olyan erős volt, hogy a pusztai népek még a XX. században is igyekeztek valamilyen Dzsingisz kán utódot vezetőjükül megválasztani. A birodalom és dinasztia alapító Timur Lenk - egy hódításairól híres, mongol (más kutatók szerint türkomán) fejedelem - is azt híresztelte magáról, hogy Dzsingisz kán távoli leszármazottja, ezzel is megalapozva uralkodói szakrális kiválasztottságát. A bolgár honfoglalást is turulos-szakrális ősökkel rendelkező Attila ivadék, Irnik vezette. Az Árpád háznak is több száz éves vezető szerepet biztosított tekintélye. A turulos ősökkel rendelkező családok hatalmas birodalmakat hoztak létre. Attila a Ny-i hun , az oguz-török szeldzsükök Tugril bég (1038-1063) vezetésével a szeldzsük, majd Ertoghrul fia Oszman Gázi ibn Ertoghrul (1281-1324) az Oszmán birodalmat.

A korabeli magyarság hivatott képviselői a szakrális király felségjogait (teljhatalmát) a Szent Koronára ruházzák át. A magyar társadalom ekképpen a Szent Korona által ragaszkodni tudott a magasabb rendű hagyományhoz, amelynek lényege Isten akaratának komolyan vétele, a küldetéstudat komolyan vétele, a szakrális komolyan vétele. A Szent Korona szimbolikájából kiderül, hogy azok, akiket ezzel a koronával koronáztak meg, egyenesen Istentől nyerték szakrális világi hatalmukat. Isten akarata földi megvalósítóinak tekintették őket, tehát szakrális uralkodók voltak, melyhez a Turul dinasztia esetében egy Álmostól (és Attilától) örökölt dinasztikus kiválasztottság és elhivatottság-tudat is járult.

Az isteni Szentlélek jelképe, a Turul 1

  2014.11.11. 18:43

Atilla a Képes Krónikában

Atilla a Képes Krónikában

turul.info- A turul név- Amennyire sok vitát váltott ki, hogy milyen fajta madár is lehetett a magyar uralkodó nemzetség mondai ősapja, a turul, olyannyira régóta van egyetértés a nyelvészek között a szó eredetét illetően. Eszerint e madárnév a régi török nyelvekből származik, s valamilyen sashoz, héjához vagy sólyomhoz hasonló, ragadozó szárnyast jelent. Ezek szerint a „turul" szó török eredetű (togrul, turgul = vadászsólyom, illetve „kiváló tulajdonságokkal rendelkező, kedvenc ragadozó madár" jelentéssel).

Egy másik megközelítés szerint a turul név meghatározásához vissza kell nyúlnunk szumír (MAH-GAR) őseink hitvilágához. A sólyom volt őseink lélekhordozó madara, melynek szakrális magasságokba gondolt változata a Tur-Ul madár. A kutatók szerint ez sumér ékiratok megfejtéséből az ő nyelvükön: a „kisebbik fény"-t, vagy a fény fiát jelenti. Ha a székely rovásírás felől közelítünk, akkor a TUR-UL két szótagból, azokat összeolvasva kapjuk „a megújuló isteni rend által feltöltődő Lélek”, másképpen „az isteni Úr által megújuló Lélek, Lelkek” meghatározást .A TUR szógyök (fiú, kisebbik) visszaköszön a pl. a Turáni-alföld, Túr folyó stb. neveinkben.

Azonban a Kézai-krónika nemcsak köznévként, hanem tulajdonnévként is megjeleníti a turul szót. A magyar történet 27. capitulumában Árpádról, a primus capitaneus Árpádról ez áll: „Arpad, filius Almi, filii Elad, filii Vger de genere Turul”. Vagyis az Attilán át Ménrótig (Noé) visszavezetett dinasztiát Turul-nemzetségnek nevezte (de genere Turul). Majd a magyar történet 76. fejezetében ezt megerősíti, Géza fejedelemről, mint a Turul nemzetség fejedelméről szól: „Dux namque Geicha de genere Turul”

Könyvajánló

  2014.11.11. 18:36

jooszellem.hu- vitéz Joó Katalin- Az EGYség üzenete III.

Csak tiszta forrásból II. tartalom:
(Szent Imre vezetésével)
 

7. A Turul dinasztia lilioma
Templomi ének 1695-ből
Az Intelmekből
Szent Imre herceg élete
Árpádok virága Szent Imre herceg –
„Melyben elmondatik Szent Királynak,
Szent Imre hercegnek, Szent Gellért pispeknek
szenteknek rendjökben iktattatások” – 26. rész
Szent Imre herceg legendája
A Csodafiúszarvas
A „liliomos” herceg kevésbé ismert oldala
Árpádok virága Szent Imre herceg –
„Melyben elmondatik bizonyos Konrád nevezetű
vezeklőnek története, ez Szent Hercegnek érdeme
által megtisztíttatása” – 27. rész
Szent Imre herceg halálának háttere
Szent Imre herceg emlékezete
Fényjárás Soltszentimrén
Zarándoklat a Homokhátságon
A vallásalapító ősmagyarok kéklilioma
A nőszirom, a kékliliom – női üzenete
Szent Imre az Újvilágban
A Fehér Herceg itt van, az Égi SzóSzóló
A hun-magyar etnokulturális azonosság
 

8. Oszd meg és uralkodj!
A szentistváni térítés az Isteni Igazság Fényében
Atilla, István, Károly Róbert és a kereszténység
Adalékok a szentistváni térítéshez
A Szent Korona egyházi jogállása
Imádkozz a Szűzanyához!
A koronázási palást
Szibériai sámánköpenyek és a magyar koronázó palást azonos szimbolikája
A koronázási palástról
A kereszténység kialakulása, a Biblia és más szent írások
Gondoljuk meg!
A női erők üzenete
 

9. A választottság, mint küldetés
EGY az Isten, EGY a Nemzet
A Sumír Első Biblia mint hagyaték
Abgarus Ukkama levélváltása Jézussal
A Médiumitásról – Prófétai művek
Gábriel üzenete
A Szent Lepelről
Hitkérdés és ténykérdés
Van nyoma a Feltámadásnak
„Tükröm, tükröm mond meg bátran…”
A szempár
Mária csodás leple
Zarándoklataink a Kárpáthazáért
Fülöp apostol
Az ősmagyarok hitvilága
Őseink szent állatai a Turul és a Griff
A Turul Életfája
A választottság és a választás
Égi mintázatú Anyák
Az Élet Időkapuja - A Tét a Lét
A csodák
A hetven tanítvány
 

10. „Nem ihatunk másbul, csak tiszta forrásbul”
A magyar nyelv tökélye
A magyar nyelv és helye a világban
„VilágraSZÓLÓ magyarok”
A nemzeti identitás, a származástudat
Dr. Árkay László – Monográfok No. 5
A világ legnemesebb nemzete
A magyar Európa legősibb népe
A darwini „elmélet”…
A magyarok génállománya és az őstörténet
 

11. EGY az Isten, EGY a nyelv, EGY az írás
A rovásírásos leletek, korongok és táblák
A Kárpát-medencei és a Kárpát-medencén kívüli írásjelek összehasonlítása
7500 éves magyar nyelvű szöveg
Az írás jelentősége
Etruszk, vagyis magyar
 

12. „Európának szüksége van Magyarországra!”
Hírünk a világban
A magyar lángelme
A TAMANA tudománya – Kárpátazonos nevek öt földrészen
 

13. A Haza Háza
Sorsvetés – MAGvetés
A Haza Háza – A szakrális magyar család, mint térbeli világmodell
Életfa
TAMANA térképek

Könyvajánló

  2014.11.11. 18:24

jooszellem.hu- vitéz Joó Katalin- Az EGYség üzenete II.

Csak tiszta forrásból I. tartalom:
(Nimrud útján)
„Csak tiszta forrásból ....”
Elindult egy Élet….
Mit jelent magyarnak lenni?
 

1. Kezdetben….
 

2. Nimrud a kozmikus teremtéstörténetben
Az Ősapa tükre
A szkíták égi modellje
A csoportelhívások
A Nimród/Orion csillagkép
A Szent Imre csoport égi útlevele
és égi pecsétje
A Szent Imre csoport Csillagbölcselete
Útravaló a Szent Imre csoportnak
A Nimrud csoport égi útlevele és égi pecsétje
A Nimrud csoport Csillagbölcselete
Mágikus tükör
Fény és Árnyék
Tapasztalataim a Belső Útról
Nimród üzenete és az őrségi zarándoklatunk tanítása
Nimrud tamga, Nimrud trónja, Nimrud oszlopai
 

3. Nemzetősünk, Ősatyánk – NIMRUD
A Nimrud hagyomány,
mint Kusita örökségünk
Ősmúltunk bizonyítékai Afrikában
„Ti vagytok az élet sója”
Az „Istenek” hagyatéka
Nimrud - hagyomány a szkíta korban
A szkíta – Nimrud hagyomány Mezopotámiában
Az Adzsem-i Hun Birodalom
Mondavilágunk, ősvallásunk eredete és bizonyítékai
A fehér hunoktól Khurszánig
A Pártus Birodalom
(H)ŐS eleink, erős szent jeleseink
Az Aranymadár
Szarvas és Turul násza
Nimrud király a magyar hagyományban
„…Ne felejtsetek, hogy el ne vesszetek!”
Nimród a Csillagösvényen
Párhuzamok az egyiptomi a sumír és a magyar mondavilágban
 

4. Fénymagok a világban
MAG-Őseink a mágusok
A méh-nép a Népek Anyja
Caduceus
Elfelejtett Életfák
„Mi nem Istenek vagyunk, de az Istenek fiai!”
A zikkurat = AZ ÉK URA
Bábel tornya
Fény – Hangok – Oktávok
A magyar mesehagyomány és ébredésünk összefüggései
Egy templomépítés margójára
Csillagmítosz és a Nimrud – hagyomány Egyiptomban
A Szív és a Szellem kapuja
Pilistudat = Szívtudat
Ősvallásunk bizonyítékai Egyiptomban
A Pálos címer szimbólumai Törökországban
Az Erők és az Elemek
Szívügyünk
 

5. Az évezredeken átívelő gyűlölet
Eredet, nemzettudat, politika és hamisítás
A Habsburgok zsidó származása
A Fuggerekről
I. Lipót
Julius Jacob von Haynau
Szkíta Fénybirodalom Afrikában
A Habsburg uralom alatti magyarság sorsa itthon, és az Újvilágban
Habsburgok ma
Az Aranygyapjú rend
A Habsburgok és a „páneurópai eszme”
A hatosok csapdája
A magyar genetika Trianonja
Trója – avagy a Nagy Paradigmaváltás
A „lefektetett” Európa
 

6. ŐS-KÉP, JEL-KÉP
A szimbólumok mágikus ereje
„Világ világa, virágnak virága”
Arkaim ősi városa és a svasztika
Hagyomány és hozomány
„Hiszekegy” – Magyar Hitvallás

Könyvajánló

  2014.11.11. 18:22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jooszellem.hu- vitéz Joó Katalin- Az EGYség üzenete I.-

Tartalom:
Előhang és bevezető
Megszólíttattál
Vendégtanítók köszöntése
Igaz mese a Magvetőről
Teremtés
Aranyasszony csoport
Égi mintázatú magyar nők
Szent László csoport
A hermák Jézus arcú királya
Szent László szellemiségének őrzői a hermák
Szent Erzsébet csoport
Hétboldogasszony csoport
KoronaGyöngyök csoport
Zarándokútjaink
Az EGY-ség üzeneteA csakrák és a kundalini
A beteggyógyítás adománya
Beteggyógyítás Jézus nevében
A hit ereje – Beteggyógyítás – Csodák
A Hegyi Beszéd mint életünk erkölcsi alappillére
Végidők
Tanítás a távozó Lelkek megsegítésére a végidőkben
Idődimenzió és párhuzamos világok
Idődimenzió és gondolati teremtés
Rezgésszámok és eszrevételek
A Nagy Program
A Teremtés Végének a Kezdetén
A Szentlélek üzenete
Édes anyanyelvünk
Rovásírásunk
A magyarok küldetése
Jézus Urunk Evangéliuma a mai időkreA kötet ára: 4 000Ft

Márton napja

  2014.11.11. 18:13

jooszellem.hu-November 11. - Szent Márton

Kárpát-medencei birtoklevelünk, a Tatárlakai agyagkorong

  2014.11.07. 20:04

Magyar Őstörténet- Tatárlaka titka- "1961-ben Erdélyben, Tatárlakán, Nicolae Vlassza kolozsvári régész egy hamuval telt sírgödröt tárt fel, amelyben egy 40 év körüli ember összetört, megégett csontjaira, mellette pedig 26 agyagszoborra, két kőfigurára, egy tengeri kagylókból készült karperecre, egy égetett agyagból készített korongra és két téglalap alakú táblácskára bukkant. A csontok alapján a szénizotópos vizsgálat eredménye szerint a lelet 6-6500 éves." - olvashatjuk Friedrich Klára - Szakács Gábor: Kőbe vésték, fába rótták" cimű könyvében. ( Szakács Gábor kiadása, 2005) Az érdekes tanulmányból ezúttal grafológus kollegőnk szedett össze számunkra egy kis részletet.

A székely rovásírás eredete című könyvében bemutatja, hogy a mai székely-magyar rovásírás 32 jelével 26 jel rokonítható a Tordos-Vinca kultúrkörből, amelyhez a tatárlakai táblácskák is tartoznak. Varga Csaba a Jel jel jel-ben és Az ősi írás könyvében összeállít egy Kárpát-medencei abc-t, amely 6500 éves ill. mai:

A leletekkel kapcsolatban sok vita, egymástól különböző nézet, megfejtés született. Abban azonban mindenki egyetért, hogy egészen különböző kultúrák: sumér, mezopotámiai, székely-magyar írása különös hasonlatossága nagyon is feltűnő.

Ősi szumer-pártus-szkíta-hun-magyar jelképeink

  2014.11.07. 20:00

reveszplaszlo.hu

Régi nemzetek egész sora tette dolgát a Mag-Népeként a világban. Kicsit elfelejttük honnan jöttünk, mi is a feladatunk itt e földön. -Újdonság!

Szkíta-Hun-Magyar-Avar- medálokat találunk a jobb képre kattintva.

Anyakereszt-medál Az Anyaméhet formázó minta az élet forrása.Élet Kulcsa, Egyiptomban Onk kereszt. Mérete: 35mm

Hun Kereszt medál Kelta, Hun, Élet, Szer-kereszt. Mind egyet jelent. a Mágus Szerelemvallás legyszebb keresztje.Mérete: 40mm

Kelta Kereszt medál Életfát ábrázoló (élet kulcsa) kereszt. Sumír motívumos szerelem kereszt. Mérete: 37mm

Kis Szkíta Sólyom Ősi mítikus harcos turul-ábrázolásunk. A Szkíta Aranykincsek egyik döbbenetes darabja.Mérete: 30mm

Szkíta Sólyom medál Ősi mítikus harcos turulmadár- ábrázolásunk. A Szkíta Aranykincsek egyik megdöbbentő darabja.Mérete: 40mm

Hun-bolgár és hun-magyar rokonságról, avagy eltagadott szkíta testvérnépeink

  2014.11.07. 19:57

Maghreb.blog.hu- 

Tóth Gyula: A kitalált középkoron túl- Ismeretes, hogy sok kutató – köztük Heribert Illig német kutatógárdája is – a bolgárokat hun-utód népnek tartja. Ehhez a véleményhez csatlakoznak a „Ha Illignek igaza van…” c. tanulmány szerzői „A bolgár kérdés” c. fejezetben, amely sok hasznos gondolattal járul hozzá a kérdés mind teljesebb tisztázásához.

Ahogy azt a magyar történelemmel kapcsolatban már tapasztalhattuk, a bizánci történetírók mindent megtettek annak érdekében, hogy az egyes hun-utód népeket elszakítsák Attila szellemi örökségétől. Az időbetoldásnak a magyar történelemben éppen ez volt az egyik fő célja, és ez történt a bolgárok vonatkozásában is. Mivel Bizánc számára nem volt kívánatos egy északi határai mentén megtelepedő erős hun-tudattal és Attiláig visszanyúló gyökerekkel rendelkező nemzet, ezért egy addig soha nem tapasztalt mértékű identitás-módosító hadműveletbe kezdtek. 

Figyelembe véve, hogy a magyarokból 1100 év alatt sem sikerült teljesen kiirtani a hun-tudatot, valószínűsíthető, hogy 558-ban még a bolgárok hun öntudata is elevenen élt, és valószínűleg még élénken emlékeztek Attilára is. Sem életmódjukban, sem nyelvükben, sem mentalitásukban nem különböztek számottevően a Kárpát-medencébe költöző magyaroktól

magtudin-org- Dr. Horkovics-Kováts János- Magyar szópárhuzamok- Valóban egy ma élő  ősi dinoszaurusz a Kárpát-medencei  NYELVÜNK?

Most ugorjunk egy úgynevezett szláv-nyelvcsaládba sorolt bolgár nyelvbe, akikrôl tudjuk, hogy elszlávosodott hun testvéreink.

A teljes cikk:

http://www.magtudin.org/Szoparhuzamok.htm

A hun-bolgár himnusz:

mp3

NIMRÓD ŐSAPÁNK

  2014.11.07. 19:54

Magyar Megmaradásért- Lajdi Péter-NIMRÓD, AZ ŐSKIRÁLY- A szkítaság történetének kezdetei a nagy vízözön előtti idők írott történelem előtti, ásító mélységének homályába vesznek.

Nimród személyét azért sem hagyhatjuk ki fejtegetéseinkből, mert ő a kapocs az óvilág szkítasága, Jézus Urunk és a honvisszafoglaló Árpád nagykirály, rajta keresztül a Turul-dinasztia és így a kárpát-medencei magyarság között. A Nimródra visszavezethető párduc-hagyomány motívuma hordozza többek között magán azt az eszmei folytonosságot, mely népünket a szkíta tradícióhóz kapcsolja. Nimród neve a mezopotámiai kultúraátvevő szemita népek irataiban maradt fenn ebben a névváltozatban (NIMRU akkádul PÁRDUC-ot jelent). Sumér eleinkNIB-UR-nak nevezték őt. Nib-Ur Párduc Urat, Párduc Hőst jelent. A sumér iratokban NIBU-KUS formában is előfordul, ami annyit jelent, mint: kusita párduc, vagy Kus Párduca. Nimród a hagyomány szerint KUS fia volt. Az az ősi szkíta hagyomány ugyanis, hogy az e művelődéshez tartozó népcsoportok uralkodóinak felségjelvényei közé tartozott a párduc-kacagány, fennmaradt egészen Árpádig, párducos Árpádig, s krónikairodalmunkon keresztül egészen Vörösmarty Mihályig.

Egyes kutatók Nimród mítikus alakját azonosítják a legendás „kétharmadban isten, egyharmadban ember”Gilgamessel, Uruk papkirályával.

Gilgames-Nimród alakja azért is roppant fontos, mert a görög mitológia nap-hérosza, Heraklész-HerkulesGilgames megfelelője a görög mondavilágban. Hérodotosz pedig tudott arról, hogy a szkíta népek Herkulestől származnak, akinek őszerinte három fia volt: Agatirs (az agatürszök őse, egy hajdani szkíta népcsoport a Kárpát-medencében), Gelon, és Szkíta. Ezért faragtatott Hunyadi Mátyás király a magyar nép ősatyjának, Herkulesnek (Herkules = Gilgames = Nimród) szobrot.

(Érdekességként tekintse meg minden kedves olvasó egy ezer forintos bankjegyet, amelyen Hunyadi Mátyás királyunk van, s a másik oldalán lám mit találunk, a visegrádi Herkules kutat. S mivel Herkules= Gilgames = Nimród, akkor valójában Visegrádon Nimród ősapánkról van elnevezve a kút! Hunyadi Mátyás királyunk tudta, hogy nemzetünk a szumer-pártus-szabír- szkíta-hun-magyar ősi nemzet, s hogy a Turul dinasztia, Árpádék Atillán és Arszákon keresztül Nimródtól erednek! Legyünk büszkék Nimród ősapánkra, s utódaira, Arszák uralkodónkra, Atilla Nagykirályunkra, Árpád papkirályunkra, Hunyadi Mátyás királyunkra stb. !- MAGHAR oldal, szerk.)

A zsidó rabbinikus írásos hagyomány Jézust Rabbi ben Panther-nek, Párducfia Mester-nek és Nimród Fiának (tehát nem „Dávid fia”!) nevezi (párduc fia = Nimród fia), tudván, hogy Üdvözítőnk a kronológiailag visszafelé pártus-káldeus-szkíta-sumér-nimródi hagyomány képviselője, az isteni őskinyilatkoztatás tiszta vonalát továbbvivő turáni vallásos képzetek betetőzője és tökélyre vivője.

Az igazi Szentháromságért harcolt egykoron Atilla Nagykirályunk

  2014.11.07. 19:51

Magyar Megmaradásért- Badiny Jós Ferenc- A SZENTHÁROMSÁG VÉDELMEZŐJE- Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT VII. A SZENTHÁROMSÁG VÉDELMEZŐJE

A „Sorsdöntő államalapítás" c. könyvem 72. oldalán írok a „két különböző Szentháromság küzdelméről". Már itt úgy mutatom be Atillát, mint a MI Szentháromságunk védelmezőjét. A „védelmezés" szükségességét azonban csak akkor értjük meg, ha megtudjuk azt a fondorlatos farizeusi módszert, amivel Saul rabbi megmásította a sokezer eves ATYA-ANYA-FIÚ Szentháromságot, a „Jahvei hármassághoz" való illesztés érdekében. Ittneki a legfontosabb volt az Istenanya Anyaisten kitaszítása, amit meg is tett.

Népünk eszmevilága azonban a zsidókereszténységbe kényszerítetten is megtartotta az „ISTEN-ANYÁT" nem csak a lel- kében, hanem bölcsen és okosan kitalált szimbólumaiban is. Ilyen az emIített könyvemben tárgyalt és bemutatott „Sinkahegyi kereszt" is, mint az ősi „ATYA-ANYA-FIÚ" -Szentháromságunk hirdetője és megőrzője. A pilisszentiváni „tüskés keresztet" a halhatatlanok dobták napvilágra, mert PILIS megkezdte sugárzását Jézus népének újraélesztésére! Nevezhetjük „ATILLA-karizmának" is a lelkekben mutatkozó ébredést, hiszen az Ő teteme is valószínűleg ott van. Árpádék is ide telepedtek miként krónikáink írják. Sajnos krónikáinkat a római zsidókereszténységbe tartozó papok írták. Az "ősökről", a dicső ősökről tehát minél kevesebbet ... Atilláról és Árpádról elmondják, hogy ki volt az „apa", de hogy ki volt az „anya", azt nem -, s most látjuk, hogy milyen fontos lenne tudni, ismerni Atilla és Árpád „édesanyjának" a nevét is. Különösen MA lenne nagyon fontos tudni ezt, mert a zsidókereszténységünk által „Isten kiválasztott népé" -nek elismert nép egyik jelenlegi hazája - a mai Izrael törvénybe iktatta azt, hogy az a zsidó, akinek az anyja zsidó. Így lett nálunk is - az 1000 éves butítás után fontos az ÉDESANYA.

(Mert miképpen a Mennyben, úgy a földön is! Atya-Anya-Fiú és az egészet körbeölelő Szentlélek Isten megtestesülése az apa-anya-gyermek, melyet körbe ölel a család!- MAGHAR oldal, szerk.)

 

Ismerjük meg valódi szumer-pártus-szkíta-hun-magyar múltunkat!

  2014.11.07. 19:47

magtudin.org- Lajdi Péter- A hun-magyar testvériség és azonosság legújabb nyelvi bizonyítékai 

Az orosz szókincs és nagyobb általánosságban a szláv népek művelődési alapszavai között rengeteg hun-magyar szót találunk. Ilyen az orosz csaj, azaz tea jelentésű szó is. Az orosz népesség három etnikai összetevőből ötvöződött össze: a szláv, a szkíta és a skandináv viking népcsoportok keveréke, így szkítaági messzi rokonaink. Az ukrán nép, de a lengyelek egy részének is igen nagy hányada elszlávosodott szkíta-leszármazott, ugyanis genetikailag – és ez a döntő -  legközelebbi vérrokonaink közé tartoznak, akárcsak a horvátok, akiknek ereiben nagy mennyiségű hun-avar vér is csörgedezik. És ami a legmeglepőbb, a szlovákokra ez ugyanígy jellemző. Így már jobban érthető a horvát-szerb történelmi ellentét: Ehhez genetikai és ebből fakadóan alapvető mentalitásbéli különbözőség szolgáltatja a hátteret. A szerbek ugyanis túlnyomórészt valóban szlávok, mégha a hosszú török hódoltság alatt a hódító oszmán-törökökkel el is keveredtek. Ennek nem csak vérségi, hanem kulturális következményei is láthatóak, sőt hallhatóak is a török-arabszemita motívumokkal átitatott népzenéjükben.

    A Magyar Tudomány 2008. októberi számában ez áll: „A genetikusok a magyarok esetében tudnak arról a látszólagos ellentmondásról, hogy míg a nyelvük és eredetük nem-indoeurópai, a genetikai összetételük viszont európai ... Elgondolkodtató, hogy az EU19 marker (markergén; LP) a magyarokat a lengyelországi és ukrajnai recens népséghez kapcsolja (Semino et al., 2000; Bosch et al., 2006), márpedig azt komolyan senki sem gondolná, hogy a magyarok lengyel vagy ukrán, vagy fordítva: a lengyelek és az ukránok magyar származásúak volnának.” E csak látszólagos ellentmondás által felvetett kérdésre pofonegyszerű a válasz. E népcsoportok közöttaz összekötő kapocs az európai ősnép, a szkítaságmelynek nagy területeken való jelenléte már az indoeurópai invázió előtti időkben is történelmi ténynek számít.

A teljes cikk:

http://www.magtudin.org/Lajdi%20-%20hun-magyar%20testveriseg.htm

Himnuszoka "Tovább" gombra kattintva tekinthetök meg:

A szkíta egyistenhitröl illetve a szkíta kereszténységröl amit még érdemes tudni

  2014.11.07. 19:44

fenymag.hu- Kesztyűs Sándor- JÉZUS ÉS A MAGYAR ŐSVALLÁS

Jézus vallását összehasonlítva a magyar ősvallás eddig megismert részleteivel, nem különbözőségre, hanem hasonlóságokra és egyezésekre találhatunk. Jézus egész szemléletmódja feltűnően idegen a júdaizmustól. A legkedvesebb tanítványa, János apostol evangéliumából éppúgy kiderül ez, mint ahogy a Jelenések könyvében is az ősi magyar hit elemeire bukkanhatunk. A magyarok ősvallása gyakorlatilag őskeresztény volt, hiszen az őskereszténység a gnoszticizmussal mutatja a legközelebbi szellemi rokonságot, a gnosztikus irányzatok és általában a dualisztikus vallások forrásául pedig a magyaroknak és rokon népeiknek a legrégibb világteremtési mítoszai szolgáltak. A magyar ősvallást a legtöbb szál a régi egyiptomi, kánaáni és iráni vallásokhoz fűzi. Tehát az igazi (jézusi) kereszténységet semmiképpen sem lehet kijátszani a magyar hagyomány ellen, mert nemhogy idegen lenne tőle, hanem minden jel szerint a kettő azonos eredetű.

A vérszerződés és az utolsó vacsora. Jézus az utolsó vacsorán ezt mondta, amikor átnyújtotta a borral telt kelyhet a tanítványainak: “Ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak.” (Márk 14,24.) Ez lényegében a magyar-szkíta vérszerződés leírása. A vér szó a régi magyar nyelvben önmagában is jelölt bort, különösen vörösbort.

Az igazi advent a szkíta egyistenhitböl ered

  2014.11.07. 19:41

magtudin.org- Lajdi  Péter- Az Ádvent

Az Ádvent nálunk, akárcsak a valamikori franciaországi kelta-gall egyháznál Szent Márton napjával november 11-én indult a Nyilas korszakában, mely a keleti asztrológiában a Fehér Lónak felel meg, mi magyarok pedig a Fehérlófiának népe vagyunk. „Csíkmenaságban az öregek azt mesélik, hogy karácsony titokzatos éjszakáján a Fehér Ló megszüli Arany Csitkaját. ...  Az Arany Csitkó pedig nem más, mint a közénk született Úristen, Jézus Lelke.” (Molnár V. József) Szent Mártont a franciák úgy tartják számon, mint hun királyfit, akit eredeti nevén Flores-nek, azaz Virágnak hívtak, és testét halála után testvéreivel együtt romlatlan állapotban találták meg (vö. a romlatlan testű thébai Szent Pállal - a szintén romlatlan testű, középkori magyar pálosokkal, II. Lajos királlyal, Szent Pióval és Mindszenty Józseffel stb.). A Szent Mártonnal induló Ádvent, a magyar Nagyböjthöz hasonlóan ugyancsak 42 napig tartott. Szintén francia hagyomány, hogy eleik az égő Trójából elmenekült Páris királyfi által alapított pilisi Sicambriából (Etzelburg, Atilla király városa, Ősbuda) vándoroltak át mai hazájukba.

Róma ezen a ponton is eltér a magyar szokásrendtől, amikor Szent András apostol napjától indítja az Ádventet, akiről azonban szintén tudni illik, hogy legnevesebb szkítatérítő tanítványa volt Jézusnak. Mindkét Ádventet indító szent azt sugallja, hogy az Úrvárás, azaz az Ádvent szent időszakának megünneplése az íjfeszítő népeken, hunokon, magyarokon keresztül került be az általánosan elfogadott keresztény ünneprendbe - véli Dr. Varga Tibor. Ez szerintem is több, mint valószínű, ugyanis a Jézus eljövetele előtti évezredek Isten-várása, az igazi Ádvent nem a zsidóságnak, hanem ennek a kultúrkörnek volt a sajátja. A zsidóknak halvány sejtelme sem volt az Égi Küldött érkezéséről,  amikor megtestesült a Megváltó, a pártus mágusok viszont eljöttek napkeletről, hogy királynak kijáró  ajándékokkal hódoljanak Neki. Ki tanulta tehát kitől a kereszténységet??

Jézus Evangéliuma (részlet)

Meg kell hát tisztulnod az önmagadba való nézéssel.

Ha saját lelkedbe nézel, már ketten vagytok a megújulásra: jószándékod és az elhatározás, hogy jóváteszed azt, mit gyengeségedben rosszul végeztél. Jóvátevésed, lelked így megtisztulása, örömöt ad.

Ilyenkor nézz a Fénybe. Én vagyok ott is Veled és új erőt kapsz.

A Lélek Világosságára gyújtott Tűz is szent. Általa is tisztulhat Lelked, hiszen láthatod hatalmát a gonoszság elégetésére. Ne nézzed hát csak tűznek, mert bizony égi Fény az is. Jóra való elhatározásodat örökíti, jóvá tett vétkeidet elégeti. Szent fogadalmak születnek a Tűzbe, Fénybe vetett tekintetekkel.

A Fény-tüze és a Tűz-fénye adja lelkednek sugarát, mely segít is, gyógyít is - ha úgy akarod és kéred a Kegyelem erejét hozzá.

JÉZUS EVANGÉLIUMA

http://www.youtube.com/watch?v=hKeYmHzfjBg

Amit a szumer-pártus- szkíta-hun-magyar nemzetunkröl érdemes tudni

  2014.11.07. 19:38

kincseslada.hu- Varga Géza- A hunok nyelve

Történetírók a hun nyelvről

Két történeti feljegyzéssel is rendelkezünk, amely segít a hun nyelv jellegének tisztázásakor: az egyik Menandrosz művében, a másik a Tarih-i Üngürüszben található. Ezeket az adatokat a hunokkal foglalkozó tanulmányok szerzői rendszerint meg sem említik.

Üdítő kivétel Sebestyén László (1975/41-43), aki emlékeztet Menandrosznak Czeglédy Károly által 1954-ben közölt adatára: „e dologban Czeglédy a mérvadó szakember, de vele pendül egyet a világtörténelem is. ... Menander ugyanis elmondja (az avarokról), hogy öltözetük az, ami a hunoké, nyelvük is egy a hunokéval, mivel tolmácsuk e nép rendes tolmácsa volt” Azaz a hunok maradékaival és az újonnan érkező avarokkal 558 táján folytatott tárgyalásokon a bizánci udvar ugyanazt a tolmácsot tudta alkalmazni, mert a hunok és az avarok egy nyelven beszéltek.

Menandrosz az avarok és a hunok nyelvének azonosságáról beszé1. E népekről tudjuk, hogy előzőleg a heftalita Hun Birodalomban éltek együtt évszázadokig. Ők lehetnek a csodaszarvas mondában említett két testvérnép, a testvérnépek pedig azonos, vagy hasonló nyelven beszélhettek. Menandrosz híradása egyedül is elegendő a hun-magyar nyelvi azonosság megállapításához. Ma már ugyanis egyre nyilvánvalóbb, hogy az avarok olyan nagy tömegben élték meg Árpád népének honfoglalását, hogy az avar alapnépesség egyedül is meghatározta a létrejövő új Magyarország nyelvét. Ha az avarok nem magyarul beszéltek volna, akkor most mi sem beszélnénk magyarul. 

A másik történeti forrás a Tarih-i Üngürüsz híradása (1982/39), miszerint"amikor abba a tartományba (a Kárpát-medencébe) érkeztek, látták, hogy (ott) az ő nyelvükön (azaz Hunor népének nyelvén) beszélnek (az ottani népek)"Sajnos a TÜ sem nevezi meg magát a nyelvet, pusztán annyit állít, hogy a népek nyelve azonos. További nehézséget jelent, hogy a TÜ népneveivel sem állunk sokkal jobban. Amíg Menandrosz világosan hunokról és avarokról beszél, a TÜ esetében csak az nyilvánvaló, hogy a bevonulók esetében hun-utód népről van szó. A Tarih-i Üngürüsz Hunor népének történetéről szól, amely nép neve „egyszer üngürüszre változott”. Ezért e honfoglaló (pontosabban visszatérő) népet gondolhatnánk hunnak, onogurnak (szabírnak), vagy magyarnak is. A helyben talált őslakosság népnevét a TÜ nem hagyta ránk, de a Csaba-monda alapján a székelyekkel azonosíthatjuk őket.

Mégis, a szűkszavúságuk ellenére is, ezek az adatok felhasználhatók a hun-magyar nyelvi azonosság ellenőrzésére. Könnyen belátható ugyanis, hogy ha a fenti idézetekben szereplő népek bármelyike magyar, akkor a történetírók a hun nyelv magyarságát bizonyítják. 

A teljes cikk:

 

A Szentlelket jelképezö Sólyom városok zavarják a jahvei sötétség híveit

  2014.11.07. 19:35

vilagmagyarsaga.hu-hiroshima- A Nimród királyunk által a Szentföldön épített várost valaha Hierosolymának, azaz a Szent Sólyom városának hívták. Itt feszítették meg Jézust, s a zsidó megszállást követően pedig Jeruzsálem névre keresztelték át. Nem véletlen az sem, hogy II. András király a keresztes hadjáratoknak mondott (?) harcok során visszatért ide, Jeruzsálembe, a Szent Sólyom városába. Mégpedig azért, hogy a törvényt itt is, mint a Kárpát-medencében, betartassa. Nimród királyunk után II. András volt az, aki megerősíttette: minden magyar király egyben Jeruzsálem királya is. Akkor még Szent Sólyom városa volt, csak utóbb, a történelemhamisítások során vált Jeruzsálemként ismertté, de a szálláscsinálók és a világ uralmára törők nagyon is jól tudták, hogy minden magyar király, miután Jeruzsálem királya is, ez azt jelent egyben, hogy a világ ura. Ezért fogtak össze, ezért mondták ki nem is egyszer, hogy „minden magyar kiirtassék”, nehogy ez bekövetkezzék, nehogy rend, igazság és szeretet uralkodjék a földön.

Hogy az amerikai terroristák miért éppen Hirosimára dobták le a „Szentháromság”-nak csúfolt atombombájukat, arra is megvan a felelet. Hirosima – azaz Hierosolyma – testvérvárosa a valamikori Szent Sólyom – azaz Jeruzsálem városának. 
 
figyeljünk a jelekre, s gondolkodjunk: Hierosolyma-Hirosima! 
 

Nem árt, ha tudjuk

  2014.11.07. 19:29

magtudin.org- Lajdi Péter Szentföld- Részlet

Nem árt tudni, hogy az átkozódó és szitkozódó zsidó rabbinikus hagyomány (Talmud, Sulhan aruch, Toledót Yeschu stb.) Jézust sokhelyütt „pártus mágus”-nak, majd pedig „Nimrud fiának”, a bábeli toronyépítő, a magyarság ősatyja, a mágikus művészetek szerzője fiának, sőt, „Rabbi ben Panther”-nek nevezi, ami annyit tesz, mint „Párducfia Mester”. Ez egyben utalás párducos Nimródra, és ne feledjük el, hogy Árpád apánknak is állandó epitheton ornansa, sokrétű jelentésű eposzi díszítőjelzője a „párducos” (párduckacagányos, a párducos Nimród és Gilgames leszármazotta stb.) jelző: párducos Árpád. Nimród a sumér ékiratokban NIB-UR-ként jelenik meg, ami annyit jelent: PÁRDUC-HŐS. NIB = PÁRDUC, UR = HŐS, URASÁG, BÁTOR.  A csángó és a székely néphagyomány Jézust Égi Táltosnak vagy Főtáltosnak nevezi. „Tessék Máté evangéliumát elolvasni! A táltosi gyógyításnak szinte minden módszere Máténál és Lukácsnál megtalálható.” (Molnár V.József) Népünk Bibliától független hagyománya őrizte meg Nimród apánkról azt az információt, hogy ő a bábeli torony építője. Erről nincs említés a zsidó iratokban. Ezt nagyon fontos tudnunk!

Amit a szkíta egyistenhitről illetve a szkíta kereszténységről tudni érdemes

  2014.11.07. 19:26

Mihály Ferenc dr.: Magyarok Istene (pdf)

magyarmegmaradasert.hu, magtudin.org. - Írta:  Forray Zoltán Tamás és Dr. Mihály FerencKiáltónak szava - MAGYAROK ISTENE

Az egyetemes, univerzális vallás pedig a mi szkítának is nevezett őseink vallása, melyen Zarathustra, Buddha, Jézus és Mani lelki fejlődésünknek megfelelő reformokat végeztek, olyanokat, amelyeknek legnagyobb része ma is megállja a helyét, de tanításaikkal egyben megmutatták a lehetőséget és bizonyították a szükségességét 

A magyar vallást sem alapította sem Zarathustra, sem Buddha, sem Jézus, sem Mani, sem Péter, sem Pál, hanem azt az Isten oltotta belénk, hogy ápoljuk, műveljük, mint egy fát és éljünk is gyümölcseivel saját magunk, nemzetünk, hazánk és felebarátaink jó hasznára.

Jézus és Keresztelő János nem áttérésre hívta prozelitizált testvéreinket, hanem szakításra a judaizmussal és megtérni a régi valláshoz.

(A szkíta egyistenhithez, illetve annak utódjához, a szkíta kereszténység.- MAGHAR oldal, szerk.)

Meghivó

  2014.11.01. 11:45

Képek az anarchista internetadósokról

  2014.11.01. 11:41

Kommentár nélkul

Képek 1956-ról

  2014.10.23. 13:12

A szemkilövetö megint 56-ról szövegelt

  2014.10.23. 13:00

Emlékeztetö képekben, mit tett a dk nevu képzödmény elnöke

Előző hó | Következő hó | Elmúlt 1 hónap

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2014. November
HKSCPSV
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

http://gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

http://gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

http://www.gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

http://gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

NEXTWORLD2 Magyarország ingyenes, nagysikerû MMORPG játéka. Gyertek játszani, írjuk együtt a Legendát! Kattintsatok!    *****    NEXTWORLD2 Magyarország ingyenes, nagysikerû MMORPG játéka. Gyertek játszani, írjuk együtt a Legendát! Kattintsatok!    *****    ÉHEZÕK VIADALA: KIVÁLASZTOTT I. RÉSZ A MOZIKBAN! JENNIFER LAWRENCE FÕSZERELPÉSÉVEL TÖBBET AKARSZ? KATTINTS NEM BÁNOD MEG    *****    John Scalzi: Bezárt elmék - most e-book formátumban beszerezhetõ.    *****    INGYEN E-BOOK! - Krisz Nádasi: Ki kopog, ki kopog? - Novella egy lányról és egy kisfiúról Mikulás idején. INGYEN E-BOOK!    *****    Homérosz: Iliász - egy õsi történet modern e-book formában, mindössze 100 Ft-ért!    *****    { BLOG } - He is not the sun. You are. -    *****    Gyere és nézz be a legújabb a Marvel Studióval és sztárjaival foglalkozó oldalra! Chris Evans, Robert Downey Jr....    *****    GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST GIST    *****    OUTLANDER-ONLINE.GP - DIANA GABALDON REGÉNYÉBÕL KÉSZÜLT SOROZAT LEGNAGYOBB RAJONGÓI OLDALA! OUTLANDER SOROZAT! KATT KATT    *****    *NOVEMBERI NYEREMÉNYJÁTÉK* "IDE MINDIG ÉRDEMES BENÉZNI!" Picur Mini ABC Nyitva:mindennap 5-21h-ig Bp. IV. Nádor u. 87    *****    Több kreditet szeretnél? Nevezz a téli rajzversenyre, írj egy történetet 3 megadott mondatból, és játssz a minijátékon!    *****    Nézd ingyen onlinen filmet, vagy már le is töltheted öket! Pllocker mozi. Keres a facebookon is!    *****    *KREDITESÕ*2014.11.14./16.30*NEKED IS ITT A HELYED!:)*KREDITESÕ*2014.11.14./16.30*NEKED IS ITT A HELYED!:)*KREDITESÕ*    *****    Szabó E Éva absztrakt festményei    *****    Leiner Laura: A Szent Johanna Gimi - most e-book formátumban is!    *****    E-book ingyen! Keira Christie: Alattam buli, felettem gyilkosság - izgalmas kriminovella, most ingyen e-könyvként!    *****    AWKWARD-KÍNOS - a sorozat! Nem ismered még? Gyere és nézz szét, nem fogod megbánni! www.akward-web.gportal.hu    *****    Witches Of East End Rajongói oldal! Nézz be te is és ismerd meg ezt a csodálatos, mágikus sorozatot!Rengeteg érdekesség!    *****    E-book ingyen! B. Lotterfeld: Isten könnyei - szórakoztató olvasmány, most ingyen e-könyvként akár telefonra, tabletre!